AK SA ROZHODNETE ZMENIŤ OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI

Obchodné meno spoločnosti definuje Obchodný zákonník ako názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva pri svojej činnosti právne úkony.

Obchodným menom spoločností a družstva je názov zapísaný v OR a jeho súčasťou je aj dodatok, ktorý označuje právnu formu.

Súčasťou obchodného mena fyzickej osoby je aj meno a priezvisko. Môže obsahovať aj dodatok, odlišujúci osobu podnikateľa, alebo druh podnikania.

Zmenu obchodného mena prijíma valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou, čiže vyšším počtom hlasov. Rozhodnutie musí byť v písomnej forme, no nie je k nemu potrebné úradné osvedčenie. K valnému zhromaždeniu sa vypracuje zápisnica o valnom zhromaždení a jej prílohou je zoznam prítomných spoločníkov. V prípade, že sa jedná o spoločnosť s jedným spoločníkom /bez valného zhromaždenia/, môže toto rozhodnutie prijať jediný spoločník, taktiež v písomnej forme.

Ak spoločnosť rozhodne o zmene svojho obchodného mena, musí počítať aj s tým, že nové meno, ktoré si chcú zapísať, už môže byť v OR zapísané. Nesmie byť taktiež zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa, ani zavádzať o podnikateľovi a predmete jeho podnikania.

Na odlíšenie obchodného mena právnickej osoby nestačí iba odlišné označenie právnej formy, napríklad akciová spoločnosť, alebo s.r.o. s rovnakým menom. Ak ide o fyzickú osobu, stačí na odlíšenie uvedenie iného miesta podnikania, no ak má fyzická osoba rovnaké meno a priezvisko ako iný podnikateľ v tom istom mieste podnikania, musí ho doplniť dodatkom, aby sa tieto dve osoby dali prehľadne odlíšiť.

Ak valné zhromaždenie schváli zmenu obchodného názvu, treba podať návrh na zápis zmeny do ORSR.

Od 1. októbra 2020 sa návrh na zmenu údajov podáva iba elektronickým formulárom, napríklad zo stránky obchodného registra. Návrh sa podáva spolu s listinami v elektronickej podobe a je v ňom potrebné uviesť pravdivé údaje, doložené listinami obsahujúcimi zodpovedajúce skutočnosti. Prikladá sa rozhodnutie spoločníkov alebo valného zhromaždenia spoločnosti o zmene spoločenskej zmluvy, zápisnica z valného zhromaždenia, alebo rozhodnutie jedného spoločníka.

Zmenu musia fyzické osoby, oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby, oznámiť v zákonnej lehote do 30 dní od dátumu uvedeného v rozhodnutí spoločníkov, alebo orgánu spoločnosti. Pri zápise zmeny do obchodného registra sa uhrádza súdny poplatok 33 eur a nové meno môže spoločnosť používať až od dňa zápisu zmeny do ORSR.

 

Samozrejme, že zmenu obchodného mena je treba do 30 dní oznámiť aj správcom dane – daňový úrad, colný úrad, obecný úrad. Správcovi dane sa predkladá taktiež kartička DIČ a IČ DPH ak ide o platiteľa DPH. Odovzdať ich je možné buď osobne, alebo poslať poštou. Daňový úrad vydá nové kartičky osvedčenia o pridelení DIČ, prípadne IČ DPH a s týmito zmenami nesúvisia žiadne poplatky.

O zmene obchodného mena je potrebné informovať aj obec, ktorá je napríklad správcom dane z nehnuteľnosti – ak ste daňovníkom tejto dane.

Podnikateľ je povinný aktualizovať svoje údaje aj v eKase a to zmenu obchodného mena, predajného miesta, predmetu činnosti podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, pri ktorej bude eKasu používať. Tieto zmeny podnikateľ musí oznámiť daňovému úradu formou elektronického formulára do 30 dní od zmeny a úrad následne túto zmenu vykoná vo svojej evidencii.

V prípade on-line registračnej pokladnice je potrebné po aktualizácii údajov stiahnuť nové identifikačné údaje z eKasa zóny a nahrať ich do on-line registračnej pokladnice. Pri virtuálnej pokladnici sa po spracovaní formulára zmeny premietnu automaticky.

Ak je spoločnosť zároveň aj zamestnávateľom, týkajú sa jej aj povinnosti voči zdravotnej poisťovni a zmenu obchodného mena musí oznámiť do 8 dní od dátumu zmeny predpísaným formulárom, ktorý sa nachádza na webe poisťovne. Súčasťou formulára musí byť kópia úradného dokladu, potvrdzujúceho vznik, existenciu a platnosť údajov o spoločnosti – výpis z OR, živnostenské oprávnenie, zriaďovacia listina… .

Zamestnávateľov sa týka aj povinnosť voči Sociálnej poisťovni a to prostredníctvom tlačiva „Registračný list zamestnávateľa“. Zmena sa musí oznámiť do 8 dní od dátumu zmeny.

V prípade zmeny obchodného mena nie je nutné meniť zamestnancom pracovné zmluvy, no mal by ich o tom informovať ústne, alebo písomne. Ak by však zamestnávateľ menil sídlo firmy a zároveň aj miesto výkonu práce zamestnancov, musí k pracovným zmluvám vypracovať dodatky. Zmena obsahu pracovnej zmluvy prebieha po vzájomnej dohode zamestnávateľa a zamestnanca.

Zmena obchodného mena sa oznamuje aj obchodným partnerom, bankám, či poisťovniam a to aj kvôli faktúram a iným dokladom, ktoré musia obsahovať správne obchodné meno spoločnosti.

Zmenu treba uviesť aj na sociálnych sieťach, na webe s vyhotovením nových pečiatok a interných dokumentov.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *