AKO JE TO S PRACOVNÝMI ÚRAZMI A NA ČO SI DAŤ POZOR

Na Slovensku máme mnoho firiem, fabrík, výrobných hál, skladov, obchodov a všade pracujú ľudia. A keďže človek nie je stroj, je omylný, robí chyby, je zraniteľný a bohužiaľ aj smrteľný, tak na pracovisku dochádza aj k úrazom. Či už pochybením zamestnanca, nešťastnou zhodou náhod, nevhodnou manipuláciou, nedodržiavaním predpisov a nariadení, ale aj zo strany zamestnávateľa nevytvorením vhodných a bezpečných podmienok pre výkon práce a tak môže byť zdravie a život zamestnanca ohrozený. Preto by mal zamestnanec myslieť na to, že takouto udalosťou mu okrem zdravotných problémov môžu vzniknúť aj finančné, alebo dokonca existenčné ťažkosti. A samozrejme, že do problémov sa tým môže dostať celá rodina.

Pracovný úraz je vlastne poškodenie zdravia alebo smrť, spôsobená priamo pri výkone povolania. Teda pri riadnom pracovnom pomere. K takýmto udalostiam však nedochádza iba pri ťažkej a rizikovej práci a niekto musí za pracovný úraz niesť zodpovednosť. Horšie je to však pri živnostníkoch.

Pri zodpovednosti za pracovný úraz treba zvážiť viacero vecí – splnili sa predpisy pre bezpečnosť pri práci? Boli použité všetky povinné ochranné pomôcky a prostriedky? Prešiel zamestnanec potrebnými školeniami, kontrolami, certifikátmi? Vyšetruje úraz polícia, alebo inšpektorát práce? V prípade pochybenia zamestnávateľa mu môže Inšpektorát práce podľa zákona uložiť pokutu jak pri pracovnom úraze od 300 – 33 000 eur, ťažkej ujme na zdraví najmenej 33 000 eur, tak pri smrti spôsobenej pri pracovnom úraze – môže dosahovať výšku až 100 000 eur. Sociálna poisťovňa formou jednorazového odškodnenia a úrazových dávok odškodní zamestnanca podľa ujmy na zdraví.

Okrem povinností zamestnávateľa však pri ťažkých ujmách na zdraví, či dokonca smrti, hrá dôležitú úlohu aj solidarita a prejavenie ľútosti, čo môže viesť k dobrovoľnému odškodneniu zamestnanca, alebo rodiny a to finančným príspevkom, prípadne zaplatením pohrebu. Ak si je zamestnávateľ vedomý svojho pochybenia, je na mieste dohodnúť sa na výške odškodného a predísť tak prípadnému občiansko-súdnemu konaniu.

Mnohí zamestnávatelia myslia dopredu a svojim zamestnancom uzatvárajú skupinové úrazové poistenia a tým sú zároveň krytí.

Pri pracovných úrazoch často dochádza k výraznému dopadu na rodinný rozpočet zamestnanca. Ak po úraze ostane na PN, tak prvých 10 dní mu vypláca zamestnávateľ a potom do tejto situácie vstupuje aj Sociálna poisťovňa.

Ako pri pracovnom úraze postupovať?

  • Na prvom mieste je vždy potrebné zachraňovať poškodeného
  • Privolať prvú pomoc
  • Informovať svojho nadriadeného a bezpečnostného technika
  • Zaevidovať pracovný úraz do dokumentácie
  • Zaslať kópie záznamov o úrazoch na príslušný Inšpektorát práce, Zdravotnú a Sociálnu poisťovňu

Zamestnávateľ je povinný najneskôr do 2 dní po prijatí hlásenia o pracovnom úraze spísať záznam o tomto úraze.

 

Pracovné úrazy:

Smrteľný pracovný úraz – každý pracovný úraz, ktorý spôsobí smrť ihneď alebo kedykoľvek neskôr, ak nastane smrť podľa lekárskeho posudku následkom tohto pracovného úrazu.

Ťažký pracovný úraz – pracovný úraz, ktorého následkom došlo ku strate orgánu alebo jeho podstatnej časti alebo došlo k poškodeniu zdravia, vrátane otráv, ktoré lekár označí za ťažké.

Hromadný pracovný úraz – každý pracovný úraz, keď pri tej istej udalosti dôjde ku zraneniu najmenej 3 osôb, z ktorých jedna je zranená ťažko alebo smrteľne, alebo keď je zranených viac ako 10 osôb.

Ostatné pracovné úrazy – je taký pracovný úraz, ktorý nie je zaradený do predchádzajúcich druhov pracovných úrazov.

Výhodným sa vždy ukáže založenie vhodného komerčného poistenia, ktoré zamestnanca v prípade úrazu kryje a v prípade takejto nechcenej udalosti zachráni jeho financie  či rodinný rozpočet. Poistné plnenie nahradí jeho ušlú mzdu.

So živnostníkmi je to však zložitejšie, pretože v prípade úrazu zamestnávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť, až na pár výnimiek. A preto aj pre živnostníka je výhodné uzatvorenie úrazového poistenia. Navyše, mnoho živnostníkov odvádza iba minimálne odvody a od štátu tak môžu očakávať iba minimálne odškodné v prípade PN, alebo invalidity.

Každopádne dôležitá je prevencia, ochrana, dodržiavanie predpisov, správna manipulácia so zariadením, vytvorenie bezpečných podmienok pre výkon povolania, pravidelné školenia, záujem a starostlivosť o zamestnancov.

Rada na záver: Ak sa rozhodujete, kam pôjdete pracovať, zistite si, či zamestnávateľ ponúka aj zamestnanecké benefity v podobe poistení pre zamestnancov.

 

 

 

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *