AKO ZALOŽIŤ OBČIANSKE ZDRUŽENIE. So sídlom Vám radi pomôžeme

Občianske združenie je právnickou osobou, ktorá združuje buď fyzické, alebo právnické osoby s cieľom vykonávať neziskové aktivity, slúžiace členom združenia, alebo majú verejnoprospešný charakter. Tieto neziskové aktivity musia byť prvoradým cieľom OZ a keďže ide o neziskovú organizáciu, nesmie byť jej primárnou činnosťou podnikanie. Prostriedky získava predovšetkým z členských príspevkov, darov, grantov, podielov zo zaplatenej dane, z charity, reklamy … . Nie vždy je to postačujúce a tak OZ pristupujú aj k vykonávaniu podnikateľskej činnosti, ktorá však nesmie byť jej primárnou činnosťou. Prostriedky z podnikateľskej činnosti by mali byť použité na hlavnú činnosť občianskeho združenia a teda ide o finančnú výpomoc pre jeho prvoradé ciele. Môže ísť o školenia, workshopy, prednášky, vzdelávacie programy, rôzne ďalšie podujatia … .

Zárobková činnosť OZ však musí byť v súlade so zákonom a preto by mala byť podnikateľská činnosť uvedená v stanovách, ktoré sú základným dokumentom každého občianskeho združenia. Sú v ňom obsiahnuté ciele a činnosti združenia.

Ak sa OZ rozhodne pre podporu svojich aktivít podnikateľskou činnosťou, musí spĺňať rovnaké podmienky, ako iné podnikateľské subjekty – musí mať živnosť.

Výhodou založenia OZ je predovšetkým v administratíve a finančne jednoduchom postupe. Vzniká registráciou na Ministerstve vnútra SR a návrh na registráciu musia podať minimálne tri osoby, z ktorých aspoň jedna musí mať minimálne 18 rokov. V návrhu sa uvádzajú údaje o štatutárnom orgáne združenia a kto je splnomocnený konať v ich mene. Pripojiť sa musia aj stanovy OZ v dvoch vyhotoveniach.

Stanovy obsahujú:

  • Názov združenia
  • Sídlo združenia
  • Cieľ činnosti združenia, ktorý nesmie byť v rozpore so zákonmi
  • orgány združenia
  • ustanovenie organizačných jednotiek, ak budú zaradené
  • zásady hospodárenia – pravidlá nakladania s majetkom združenia

Registrácia je spoplatnená 66 eurami. Pri elektronickom podaní je to 33 EUR.

Ak je návrh v poriadku, Ministerstvo vnútra do 15 dní vykoná registráciu OZ a oznámi jeho vznik Štatistickému úradu, aby mohol združeniu prideliť IČO.

Ak OZ vykonáva iba svoju hlavnú činnosť, nemusí sa registrovať na daňovom úrade. Ak sa však rozhodne zároveň podnikať, tak pri získaní oprávnenia na podnikanie mu vzniká povinnosť registrácie u správcu dane pre daň z príjmov – najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom OZ získalo oprávnenie podnikanie.

Daňové priznanie nemusí OZ podávať v prípade príjmov, ktoré nie sú predmetom dane. Ak však dosiahlo príjmy z podnikania, musí daňové priznanie podať.

Medzi výhody založenia občianského združenia patrí jeho jednoduché založenie, možnosť prijímania členských príspevkov a 2% daní ktoré môžu jednotlivci a firmy poukázať v prospech OZ. Medzi výhody patrí taktiež už spomínaná možnosť podnikateľskej činnosti.

Ak sa z vykonávania zárobkovej činnosti OZ stane jej primárna činnosť, Ministerstvo vnútra SR by odmietlo registráciu takéhoto združenia. Ak by sa už zaregistrované združenie rozhodlo neskôr k podnikaniu ako svojej prvoradej činnosti, môže ho Ministerstvo vnútra rozpustiť. Predtým ho však vyzve k upustenia od tejto činnosti. K rozpusteniu dôjde až vtedy, ak združenie aj naďalej pokračuje v tejto činnosti.

Ak plánujete založiť občianske združenie a potrebujete sídlo, radi vám pomôžeme. 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *