AKO ZISTIŤ, ČI STE PODNIKOM V ŤAŽKOSTIACH, BEZ NÁROKU NA DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

Test, či je podnik v ťažkostiach sa nerobí iba z účtovných závierok, ale aj na základe ďalších kritérií a takýto podnik nemôže žiadať o štátnu podporu, ani o pomoc EÚ, čo je dôležité hlavne v ťažkom období koronakrízy. Podnikateľ, či už zamestnávateľ, alebo SZČO, musí pri žiadaní o príspevok čestne prehlásiť, že nie je podnikom v ťažkostiach, čo však nie je nový pojem. Používa sa už niekoľko rokov pri poskytovaní rôznych foriem štátnej, či európskej pomoci.

Ako splniť podmienky a v prípade zamestnávateľov, či SZČO preukázať, že nejde o podnik v ťažkostiach?

Zamestnávatelia, ktorí museli na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva povinne zavrieť svoje prevádzky, môžu žiadať o príspevok, určený k náhrade mzdy zamestnanca, čo platí aj pre SZČO, ak je zamestnávateľom.

Ak zamestnávatelia nie sú v zozname povinne zatvorených prevádzok, no majú zamestnancov s náhradou mzdy kvôli prekážke v práci a tržby im klesli minimálne 20% /v marci 10%/ tak môžu požiadať o príspevok na zamestnanca vo výške vyplatenej náhrady mzdy v čase prekážky v práci. To platí aj pre SZČO, ktorým tržby poklesli o 20% a preto môžu taktiež žiadať o paušálny príspevok na náhradu straty príjmu. Všetky tieto uvedené príspevky sa však odvíjajú od splnenia istých kritérií, pričom jedným z nich je aj to, aby nešlo o podnik v ťažkostiach. V takom prípade nemajú nárok na štátu pomoc.

Test overovania podniku v ťažkostiach sa líši podľa toho, či ide o s.r.o., komanditnú spoločnosť, SZČO … . Postup zároveň rozlišuje, či ide o veľký, malý, alebo stredný podnik.

AKO ZISTIŤ, ČI IDE O MALÝ, STREDNÝ, ALEBO VEĽKÝ PODNIK?

Určuje sa to podľa týchto kritérií:

  •  počet zamestnancov
  •  ročný obrat
  •  celková ročná súvaha

Počet zamestnancov je povinným kritériom a podnik sa môže ďalej rozhodnúť, či zohľadní údaje z ročného obratu, alebo celkovej ročnej súvahy. Z toho vyplýva, že malý podnik má menej ako 50 zamestnancov, stredný podnik menej ako 250 zamestnancov a veľký podnik má 250 a viac zamestnancov.

Európska komisia definovala podnik v ťažkostiach v usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach.

Pri žiadaní príspevku od štátu kvôli koronakríze je nutné, aby žiadateľ nebol k 31. 12. 2019 tzv. podnikom v ťažkostiach:

  • ak je v likvidácii, reštrukturalizácii, alebo v konkurze
  • ak existuje kratšie ako tri roky, nie je považovaný za podnik v ťažkostiach, ak nie je v likvidácii,  reštrukturalizácii, alebo v konkurze
  • ak existuje viac ako tri roky, skúma sa v akej finančnej situácii sa podnik nachádza

Postup testovania podnikov sa líši podľa toho, či ide o malý, stredný, alebo veľký podnik a pri jednotlivých typoch podnikov sa test určuje takto:

  • V prípade s.r.o., akciovej spoločnosti a družstva, ak sa viac ako polovica upísaného základného imania prekryla akumulovanými stratami
  • V prípade spoločnosti, kde aspoň niektorí zo spoločníkov neobmedzene ručia za záväzky spoločnosti – v.o.s., komanditná spoločnosť, fyzická osoba, ak sa viac ako polovica kapitálu, vykazovanom v účtoch prekryla akumulovanými stratami. Porovnáva sa modifikovaná hodnota vlastného imania, s hodnotou straty v referenčnom účtovnom období.
  • V prípade veľkého podniku, keď za posledné dva roky bol účtovný pomer dlhu k vlastnému imaniu viac než 7,5 a zároveň bol pomer zisku podniku pred úrokmi, zdanením a odpismi nižší než 1,0.
  • Podnik je považovaný za podnik v ťažkostiach, ak je predmetom kolektívneho konkurzu, alebo ak spĺňa kritéria na zaradenie do kolektívneho konkurzu na žiadosť veriteľov.

Test, či ide o podnik v ťažkostiach sa odvíja od zvoleného typu účtovania a evidencie a to k 31. decembru 2019 – jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, daňová evidencia, paušálne výdavky.

V prípade podvojného účtovníctva, ktoré vedú subjekty zapísané v OR, sa vychádza z účtovnej závierky. V mesiac, v ktorom subjekt žiada o poskytnutie príspevku však nemusí ešte mať túto závierku zostavenú a to aj kvôli odloženému termínu na podanie daňového priznania a zostavenie účtovnej závierky. Vtedy sa vychádza z interných údajov v účtovníctve.

Jednoduché účtovníctvo vedú napríklad živnostníci, alebo iné SZČO, nadácie, občianske združenia …

Daňovú evidenciu vedú žiadatelia nezapísaní v OR a dosahujú príjmy z podnikania, inej samostatne zárobkovej činnosti, umenia, prenájmu…

Paušálne výdavky si môže uplatňovať podnikateľ, ktorý nie je zapísaný v OR a nie je platiteľom DPH.

Žiadatelia o poskytnutie príspevku prikladajú iba čestné prehlásenie o tom, že k 31. decembru 2019 nie sú podnikom v ťažkostiach. Ak by sa pri kontrole zistila nepravdivosť údajov v čestnom prehlásení, môže to byť charakterizované ako trestný čin, voči ktorému sa vyvodia následky a príspevok sa musí vrátiť.

A prečo vlastne nemôže byť podniku v ťažkostiach poskytnutý príspevok? Pretože takýto podnik je určite odsúdený na vylúčenie z podnikateľskej činnosti a to v krátkej dobe. Preto musí byť podpora štátu poskytnutá podnikom, u ktorých sa predpokladá ďalšie fungovanie.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *