BEZÚHONNOSŤ V PODNIKANÍ A PRI VÝKONE POVOLANIA

Aj keď viaceré právne predpisy používajú výraz „bezúhonnosť“, tak jej definícia v našom práve neexistuje. Súvisí iba s podmienkami pri vykonávaní nejakej činnosti, zamestnania, či podnikania. To znamená, že pri výkone zamestnania, alebo pri podnikaní musíme spĺňať podmienky bezúhonnosti, čiže čistý register trestov, alebo zahladenie odsúdenia, ktorým sa osoba stáva opäť bezúhonnou. Pri živnosti sa bezúhonnosť viaže jak na fyzickú, tak na právnickú osobu.

Bezúhonnosť sa preukazuje Registrom trestov, vedeným Generálnou prokuratúrou SR, a jeho obsahom sú informácie o odsúdeniach nielen v rámci SR, ale aj v krajinách EU. Ako osvedčenie slúži výpis, alebo odpis z registra trestov.

Výpis z registra trestov ako verejná listina informuje, či bola daná osoba právoplatne odsúdená. V prípade fyzickej osoby ju Generálna prokuratúra vydá na jej žiadosť. V prípade právnickej osoby na žiadosť oprávneného zástupcu. Na rozdiel od odpisu, sa vo výpise z registra trestov uvádzajú nezahladené odsúdenia súdom.

Odpis vydáva Generálna prokuratúra iba na žiadosť oprávnených orgánov, na zákonom stanovený účel. Sú v ňom uvedené aj zahladené údaje.

BEZÚHONNOSŤ A PODNIKANIE

Súčasťou podmienok pre získanie živnostenského oprávnenia je aj bezúhonnosť. Teda osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za hospodársky trestný čin, trestný čin proti majetku, alebo iný úmyselný trestný čin, týkajúci sa svojou skutkovou podstatou predmetu podnikania.

V prípade s.r.o. musí podmienky bezúhonnosti spĺňať osoba, ktorá je štatutárnym orgánom/konateľom.

Ak výpis z registra trestov obsahuje záznam o úmyselnom trestnom čine, živnostenský úrad vyzve danú osobu predložiť právoplatný rozsudok o odsúdení, ktorý ak nedoručí v stanovenej lehote, živnostenský úrad konanie pozastaví. Ak bude doručené včas a nebude spĺňať podmienky bezúhonnosti, živnostenské oprávnenie nevznikne.

Cudzinci sa môžu preukázať výpisom z registra trestov v niektorej z krajín EU, či inou rovnocennou listinou a tieto dokumenty nesmú byť staršie ako tri mesiace, samozrejme musia byť preložené do štátneho jazyka.

BEZÚHONNOSŤ A ZAMESTNANIE

Zákonník práce nedovoľuje zamestnávateľovi vyžadovať od fyzickej osoby informácie o bezúhonnosti. Výnimka platí ak ide o prácu, ktorá bezúhonnosť vyžaduje. Buď podľa osobitého predpisu, alebo kvôli povahe vykonávanej práce. Okrem tejto výnimky je zisťovanie bezúhonnosti od zamestnanca nezákonné.

Poniektorí zamestnávatelia si podmienku bezúhonnosti zakotvujú do svojich interných predpisov v rámci všetkých, alebo väčšiny pracovných pozícií, aj keď nie je bezúhonnosť potrebná. Tým však porušuje ustanovenia Zákonníka práce.

BEZÚHONNOSŤ A ŠTÁTNA SLUŽBA, ČI PRÁCA VO VEREJNOM ZÁUJME

V prípade štátnych zamestnancov sa bezúhonnosť vyžaduje. To platí aj v prípade práce vo verejnom záujme a predkladaný výpis z registra trestov nesmie byť starší ako tri mesiace.

V prípade učiteľov sa na nich vzťahuje  špeciálny zákon o  pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Za bezúhonného je považovaný ten, koho právoplatne neodsúdili za obzvlášť závažný zločin, trestný čin z nedbanlivosti pri výkone pracovnej činnosti, alebo úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, tiež úmyselný trestný čin proti rodine a mládeži. Svoju bezúhonnosť preukazujú odpisom registra trestov, ktorý nie je starší než tri mesiace a takto každých ďalších päť rokov počas trvania pracovného pomeru u rovnakého zamestnávateľa.

 

/zdroj: podnikajte.sk/

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *