ČO JE MATERSKÉ, KTO MÁ NAŇHO NÁROK A AKO PODAŤ ŽIADOSŤ

Materské sa poskytuje poistenke z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o novonarodené dieťa a tiež inému poistencovi na starostlivosť o dieťa do troch rokov. Rovnako je poskytované otcovi dieťaťa na starostlivosť o vlastné dieťa v období do šiestich týždňov po pôrode.

Kto má na materské nárok

 • zamestnankyňa alebo zamestnanec
 • povinne nemocenský poistená SZČO
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba
 • FO s nárokom na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote

Zároveň však musí ísť o matku alebo iného poistenca, starajúceho sa o dieťa do troch rokov jeho veku alebo o otca dieťaťa ako iného poistenca, starajúceho sa o dieťa v období do 6 týždňov po pôrode.

Kto je spomínaným „iným poistencom“?

Otec dieťaťa:

 • ak je matka mŕtva
 • ak sa matka nemôže o dieťa starať podľa lekárskeho posudku alebo pre svoj zlý zdravotný stav, trvajúci najmenej mesiac a zároveň nepoberá materské ani rodičovský príspevok
 • do 6 týždňov od pôrodu; obdobie sa predlžuje o kalendárne dni, počas ktorých bolo dieťa prijaté do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia
 • najskôr po uplynutí 6 týždňov od pôrodu, ak matka nepoberá materské na to isté dieťa ani rodičovský príspevok na akékoľvek dieťa

Manžel matky dieťaťa:

Ak sa matka podľa zdravotného posudku nemôže alebo nesmie starať o dieťa pre svoj zlý zdravotný stav, trvajúci najmenej mesiac  a zároveň nepoberá materské ani rodičovský príspevok.

Manželka otca dieťaťa:

Ak sa stará o dieťa, ktorému umrela matka.

Fyzická osoba:

Ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Aké podmienky je potrebné splniť?

Nárok na materské je posudzovaný ku dňu, keď vznikne dôvod na jeho poskytnutie. Týmto dňom je:

 • začiatok šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr však začiatok ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, a ak porodíte skôr, tak deň pôrodu,
 • ak ste iným poistencom, deň, od ktorého žiadate o priznanie materského.

K tomuto dňu je potrebné spĺňať nasledovné podmienky:

 • tehotenstvo
 • osoba poskytujúca dieťaťu starostlivosť
 • nemocensky poistená  osoba alebo plynúca ochranná lehota po skončení poistenia
 • najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch:

– pred pôrodom ak ste matka

– pred dňom, od ktorého žiadate o priznanie materského ak ste iným poistencom

– ak vám ako inému poistencovi bolo priznané otcovské a neskôr si uplatníte nárok na materské na starostlivosť o to isté dieťa (najskôr po uplynutí 6 týždňov od dňa pôrodu, ak matka už nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok), podmienka 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch sa bude považovať za splnenú.

Na tieto účely sa započíta aj:

 • obdobie akéhokoľvek predchádzajúceho ukončeného nemocenského poistenia
 • obdobie trvajúceho iného nemocenského poistenia  – platí iba pre matky
 • obdobie štúdia na strednej alebo vysokej škole, považovanej za sústavnú prípravu na povolanie, ak poistenka týmto štúdiom získala príslušný stupeň vzdelania, t. j. štúdium bolo úspešne ukončené
 • obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca pre čerpanie rodičovskej dovolenky
 • obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia SZČO z dôvodu nároku na rodičovský príspevok

Nezapočítava sa obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, počas ktorého zamestnanec nemal vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie z dôvodu nedosiahnutia príjmu, s výnimkou období, keď zamestnanec nemal vymeriavací základ z dôvodu, že mal vylúčenú povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie.

Ak ste zamestnancom:
 • nemáte príjem za vykonanú prácu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ vyplatený za obdobie poskytovania materského (rozhoduje, za aké obdobie je príjem vyplatený a či ide o príjem za vykonanú prácu)
 • zaplatenie poistného na nemocenské poistenie zamestnávateľom sa nesleduje

Ak ste SZČO alebo DNPO, musíte mať zaplatené poistné na nemocenské poistenie včas a v správnej výške.

Ako žiadať o materské

 • Ak ste tehotná matka, žiadosť vám vystaví lekár (gynekológ), zvyčajne na začiatku ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu
 • Ak ste iný poistenec, tlačivo žiadosti je dostupné na webovej stránke Sociálnej poisťovne pod názvom „Žiadosť iného poistenca o materské“ alebo vám ho poskytne Sociálna poisťovňa. Na žiadosti uveďte dátum, od ktorého si uplatňujete nárok na materské a jeho výplatu. Časť A žiadosti vyplníte, ak si žiadate o otcovské, a časť B, ak si žiadate o materské ako iný poistenec.
 • Ak si požiadate o otcovské a následne o materské, vždy musíte podať novú žiadosť.
 • Ak si nárok na materské uplatňujete z viacerých nemocenských poistení, pre každé poistenie musíte predložiť osobitnú žiadosť.

Ak ste matka a chcete, aby sa do obdobia 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom započítalo aj štúdium na strednej alebo vysokej škole, ktorým ste získali príslušný stupeň vzdelania, či už v Slovenskej republike alebo v zahraničí, vyznačte túto skutočnosť v žiadosti o materské alebo to oznámte pobočke iným spôsobom. K žiadosti priložte potvrdenie školy o obdobiach štúdia a fotokópiu dokladu o ukončení štúdia, ktorým ste získali príslušný stupeň vzdelania.

Ak ste zamestnanec, predložte žiadosť zamestnávateľovi. Ten vám ju potvrdí.

V prípade, že ste iný poistenec,

 • Ak žiadate o materské z dôvodu, že matka sa o dieťa nemôže starať zo zdravotných dôvodov, k žiadosti priložte lekársky posudok.
 • Ak žiadate o predĺženie obdobia šiestich týždňov po pôrode o kalendárne dni, počas ktorých bolo dieťa prijaté do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia zo zdravotných dôvodov (na strane dieťaťa alebo matky) a deň prijatia spadá do obdobia šiestich týždňov odo dňa pôrodu, k žiadosti priložte potvrdenie o hospitalizácii dieťaťa alebo matky s dieťaťom.
 • Ak je váš nárok na materské podmienený nepoberaním rodičovského príspevku matkou dieťaťa, doklad o tom, že matka dieťaťa nepoberá rodičovský príspevok na území SR, si zabezpečí pobočka Sociálnej poisťovne.

Žiadosť doručte Sociálnej poisťovni podľa sídla zamestnávateľa, ak ste zamestnancom; sídla posledného zamestnávateľa, ak ste v ochrannej lehote; miesta vášho trvalého pobytu, ak ste SZČO alebo DNPO.

 

 

 

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *