ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA A JEJ POUŽITIE

Elektronická schránka je úložiskom elektronických správ – prijatých, aj odoslaných. Prostredníctvom e-schránky môžu medzi sebou komunikovať fyzické, či právnické osoby a orgány verejnej moci – zdravotná poisťovňa, úrad práce, súd, okresný úrad, Sociálna poisťovňa atď … .

Účelom takýchto elektronických stránok je zrovnoprávnenie elektronického doručovania s písomným doručovaním. Takže podania prostredníctvom e-schránky majú rovnakú váhu, ako tie v listinnej podobe. A platí to obojstranne, pričom elektronický úradný dokument, ktorý je doručený do e-schránky, má rovnaké právne účinky ako úradný dokument v listinnej forme. Ak vám teda do elektronickej schránky príde dokument zo súdu, má rovnaký právny účinok, ako keď vám príde zo súdu list poštou.

E-schránka je akási oficiálna, štátom zriadená e-mailová schránka, cez ktorú môžu fyzické a právnické osoby oficiálne komunikovať so všetkými orgánmi verejnej moci; prijímať a odosielať žiadosti, žaloby, ohlásenia, vyjadrenia, sťažnosti a iné úradné dokumenty.

Štát vytvoril e-schránku na slovensko.sk orgánom verejnej moci, právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom, zapísaným organizačným zložkám, fyzickým osobám s dosiahnutým veku 18 rokov, ktoré nie sú podnikateľmi. Na základe žiadosti je možné zriadiť e-schránku pre právnické osoby bez sídla na území SR, subjektom medzinárodného práva, fyzickým osobám bez slovenského štátneho občianstva, či osobám do 18 rokov, ktoré nie sú podnikateľmi.

Ak aj má niekto zriadenú elektronickú schránku, tak to neznamená, že ju  musí používať a automaticky mu budú do nej chodiť elektronické dokumenty namiesto listov do schránky. Elektronická schránka musí byť totiž aktivovaná na elektronické doručovanie.

Fyzické osoby, či už podnikatelia alebo nepodnikatelia, sa môžu rozhodnúť, či si túto schránku aktivujú – to je možné prostredníctvom jednoduchej žiadosti o aktiváciu elektronickej schránky. Tá je dostupná v elektronickej schránke tlačidlom „aktivovať“. E-schránku môžete aj deaktivovať, no prípadné opätovné aktivovanie je možné až po šiestich mesiacoch a za poplatok 5 eur.

Právnické osoby však musia elektronickú schránku používať povinne. Taktiež nie je možné ju deaktivovať, ako v prípade fyzických osôb. Povinne aktivované elektronické doručovanie majú orgány verejnej moci, právnické osoby zapísané v obchodnom registri a vybrané právnické osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri.

Úrady v súčasnosti môžu elektronicky doručovať dokumenty všetkým obchodným spoločnostiam, neziskovkám, občianskym združeniam, nadáciám, odborovým organizáciám, politickým stranám a hnutiam, záujmovým združeniam. V budúcnosti to bude možné napríklad aj pre pozemkové spoločenstvá, či spoločenstvá vlastníkov bytov.

Kto sa chce do svojej e-schránky prihlásiť, musí mať elektronický občiansky preukaz. Cudzinci musia mať doklad o pobyte s čipovou kartou, alebo iný autentifikátor, či prihlasovací prostriedok. Elektronický občiansky preukaz musí byť aktivovaný na elektronické používanie, čo je možné urobiť na dokladovom oddelení polície. Samozrejme v počítači je potrebné mať nainštalované príslušné aplikácie a vlastniť čítačku čipových kariet s ovládačmi.

Do svojej e-schránky sa vstupuje cez portál slovensko.sk, prostredníctvom spomínanej čítačky čipových kariet, elektronickým občianskym preukazom a zadaním BOK kódu. Všetko ostatné pre orientáciu máte uvedené na webe. Aby ste vedeli o každej prijatej správe, je potrebné si nastaviť notifikácie mailom, alebo SMS správou.

Elektronická schránka má úložné obmedzenia na 1GB. Aby ste vedeli, koľko priestoru využívate, prihláste sa do nej a na ľavom paneli vyberte „nastavenia“, potom „informácie o schránke“. Kapacitu úložného priestoru je možné žiadosťou zvýšiť, no už za poplatok – v prípade 1GB 10 eur, o 10GB 100 eur a o 100GB 1 000 eur.

Ak sa dostanete na hranicu 80% kapacity, príde vám upozornenie notifikačnou správou. V prípade 90% dosiahnutia sa vám zobrazí výstražné varovanie. Ak kapacitu prekročíte, stránka začne automaticky vymazávať správy a notifikácie od tých najstarších, až kým sa nedostane na 80% zaplnenie. Automaticky sa však neodstránia neprečítané správy. Pre každý prípad si treba správy zálohovať, čo je však možné iba manuálne a jednotlivo. Správu jednoducho označíte a dáte stiahnuť, pričom si môžete vybrať formu uloženia.

Do vašej e-schránky môžete umožniť prístup aj inej osobe, takže oprávnená osoba bude mať plný prístup do vašej schránky, alebo čiastočný prístup, s vami určenými obmedzeniami. Všetko sa nastavuje v ľavom paneli „nastavenia“ – „oprávnené osoby“ a následným vyplnením jednoduchého formulára. Prístupy môžete aj odoberať, taktiež meniť obmedzenia oprávnených osôb.

Z e-schránky je možné preposielať správy aj na e-mail a to opäť v nastaveniach, kliknutím na tlačidlo „preposlať“, kde uvediete e-mailovú adresu príjemcu a správu odošlete.

 

 

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *