HOME OFFICE: PRÁVA A POVINNOSTI ZAMESTNANCA A ZAMESTNÁVATEĽA

Jedným z opatrení v súvislosti s obmedzeniami ochorenia COVID-19 je toľkokrát spomínaný home office. Ten však taktiež podlieha legislatívnej úprave a povinnostiam.

Home office je práca, ktorá sa nevykonáva priamo na pracovisku u zamestnávateľa, ale z iného dohodnutého miesta, najčastejšie z domu – z miesta bydliska zamestnanca. Zákon v tejto súvislosti pozná pojem domácka práca.

Domácka práca je pracovný pomer vykonávaný podľa podmienok v pracovnej zmluve na vopred dohodnutom mieste. Má pravidelný a stály charakter. Existujú však aj prípady, kedy zamestnanec pracuje z domu, no nejedná sa o domácku prácu. Jedná sa o prácu, ktorá je príležitostná a nemá vyššie spomínaný stály charakter. Tzv. dočasný home office.

Dočasný home office na rozdiel od domáckej práce nemá pravidelnosť a súvisí s mimoriadnymi okolnosťami, ako napríklad zlé počasie, alebo iné vplyvy. Na dočasnom home office sa musia dohodnúť obe strany a zamestnávateľ to nemôže zamestnancovi prikázať. Príležitostná práca z domu je iba akýmsi firemným benefitom, ktorý môže byť uvedený v kolektívnej, alebo individuálnej zmluve, či v jej dodatku.

So zmenami, účinnými od 4. apríla 2020 však platí, že počas mimoriadnej situácie a núdzového, alebo výnimočného stavu a v ďalších dvoch mesiacoch po ich zrušení, môže zamestnávateľ zamestnancovi nariadiť prácu z domu, ak to jeho pracovná pozícia umožňuje.

Domácka práca sa riadi zákonnými ustanoveniami a pravidlami z pracovnej zmluvy, ktoré sú až na niektoré výnimky rovnaké, ako pri ostatných zamestnancoch. Dočasný home office Zákonník práce neupravuje.

Pri práci z domu je zamestnanca ťažšie kontrolovať, no pracovná disciplína by sa mala dodržiavať. Vhodným nástrojom je napríklad zasielanie denného výkazu do zamestnávateľom určenej hodiny.

Čo možno málokto vie je, že aj zamestnanec pracujúci z domu musí dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci BOZP, pretože je v práci a každý úraz sa dá považovať za pracovný. Aj používané pracovné prostriedky preto musia byť dostatočne zabezpečené pred rizikami.

Zamestnanec, ktorý vykonáva prácu dlhšiu ako 4 hodiny, má nárok na stravu. V prípade, že zamestnávateľ nezabezpečí pracovníkovi, ktorý pracuje z domu, jedno teplé jedlo a nápoj, musí mu poskytnúť príspevok na stravovanie. Takže ak pracuje viac ako štyri hodiny, má nárok na stravné.

Ak je zamestnanec, ktorý pracuje z domu, dočasne práceneschopný, má taktiež nárok na náhradu mzdy počas prvých 10 dní a potom má nárok na nemocenské.

Zamestnancovi pracujúcemu z domu patrí rovnaká odmena, ako ostatným zamestnancom, takže jeho bežná odmena, ktorú by dostal pri vykonávaní práce priamo na pracovisku.

Pri čerpaní dovolenky to musí zamestnávateľ oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní dopredu a táto doba môže byť kratšia iba so súhlasom zamestnanca, takže na základe vzájomnej dohody.

Takže na záver zdôrazníme to najdôležitejšie – pre home office platí dohoda v pracovnej zmluve, interný predpis alebo dodatok k zmluve; zamestnávateľ nemôže zamestnancovi home office za normálnych okolností prikázať, čo neplatí pri mimoriadnej situácii, núdzovom, či výnimočnom stave; zamestnanec musí dodržiavať BOZP, má nárok na bežnú mzdu a ak odpracoval viac ako štyri hodiny, má nárok na stravné.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *