JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO. Poznáte rozdiel?

Účtovníctvo je sústava informácií, pomocou ktorej sa vyhodnocuje podnikateľská činnosť. Poskytuje informácie v peňažnom vyjadrení o finančnej situácii a výnosnosti účtovnej jednotky. Podáva ekonomické informácie o stave jednotlivých položiek majetku, zdrojoch majetku, ako aj o výnosoch a nákladoch, z ktorých vzniká výsledok hospodárenia – zisk alebo strata. Dôležitou úlohou účtovníctva je aj poskytovanie podkladov pre výpočet základu dane z príjmov a daňovej povinnosti účtovnej jednotky.

Poznáme dve sústavy účtovníctva, a to jednoduché a podvojné účtovníctvo. Vedenie účtovníctva, ako aj to, kto ho musí viesť a akým spôsobom, je upravené v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Jednoduché účtovníctvo zahŕňa finančné hospodárenie podnikateľského subjektu a nezahŕňa evidenciu majetku. Tieto účtovné subjekty vedú peňažný denník a knihu pohľadávok a záväzkov. Eviduje sa účtovanie príjmov a výdavkov, za účelom dosiahnutia hospodárskeho výsledku. Jednoduché účtovníctvo je povinné pre vybrané subjekty a fyzické osoby, ktoré nie sú zapísané v OR, teda SZČO, ďalej slobodné povolania, občianske združenia, pozemkové spoločenstvá a cirkevné spoločenstvá (ak nepodnikajú/.

Pri účtovaní v tomto prípade je dôležité, aby bol známy majetok na začiatku, aj na konci sledovaného obdobia a účtuje sa do peňažného denníka, knihy pohľadávok, knihy záväzkov a pomocných kníh. Účtovnú závierku tvorí výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch.

Podvojné účtovníctvo sa účtuje v podobe podvojných zápisov a každý účtovný prípad sa musí zapísať najmenej na dvoch účtoch – raz na ľavej strane/Má Dať a raz na pravej strane/Dal.

Podvojné účtovníctvo okrem príjmov a výdavkov zahrňuje aj evidenciu majetku. Účtovanie sa zapisuje na dvoch stranách MD/má dať a D/dal. Tieto operácie presúvajú majetok medzi aktívami a pasívami a podvojné účtovníctvo je zo zákona povinné pre všetkých podnikateľov, zapísaných v Obchodnom registri – obchodné spoločnosti a družstvá. Fyzická osoba si môže vybrať, či zvolí jednoduché, alebo podvojné účtovníctvo.

V podvojnom účtovníctve sa vedie podrobnejšia evidencia, ako v jednoduchom. V jednoduchom účtovníctve sa účtujú príjmy a výdavky a do účtovníctva vstupujú až pri finančnej úhrade. Faktúry sa účtujú chronologicky do peňažného denníka až v deň ich reálneho uhradenia. To platí aj o vystavených faktúrach. Jednoduché účtovníctvo teda dáva podnikateľovi reálny prehľad o finančnom hospodárení a o príjmoch a výdavkoch. Na konci účtovného obdobia tak podnikateľ vie, či je v zisku, alebo v strate. Kým jednoduché účtovníctvo je o príjmoch a výdavkoch, podvojné je o nákladoch a výnosoch.

Rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom je aj v účtovnej závierke. K jednoduchému účtovníctvu okrem všeobecných náležitostí patrí aj výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch. U podvojného je to súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *