JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO vs. DAŇOVÁ EVIDENCIA

Čo je pre fyzické osoby, ktoré sa rozhodli uplatniť skutočné daňové výdavky, vhodnejšie? Daňová evidencia či jednoduché účtovníctvo?

Fyzická osoba ma na výber, ako bude uplatňovať skutočné preukázateľné výdavky – na základe vedenia jednoduchého účtovníctva, na základe podvojného účtovníctva, daňovou evidenciou, alebo paušálnymi výdavkami/percentom z príjmov. Paušálne výdavky využívajú hlavne živnostníci, ako jednoduchý spôsob výpočtu daňovej povinnosti.

Podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri majú povinnosť viesť jednoduché účtovníctvo, ak osobitý predpis nestanovuje inak. Za splnenia zákonných podmienok totiž môžu fyzické osoby/podnikatelia viesť aj daňovú evidenciu a uplatňovať paušálne výdavky.

Daňovú evidenciu môžu viesť fyzické osoby s príjmom z podnikania, z inej samostatne zárobkovej činnosti, z prenájmu, z umeleckého výkonu či použitia diela. Všetci títo však môžu účtovať aj v jednoduchom účtovníctve. V prípade príjmov z prenájmu, umeleckého výkonu či použitia diela nie je potrebné dodržiavať všetky ustanovenia zákona o účtovníctve. V jednoduchom účtovníctve môžu účtovať napríklad aj občianske združenia či cirkvi.

Daňová evidencia sú záznamy o príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede, vrátane prijatých dokladov spĺňajúcich náležitosti účtovných dokladov; o hmotnom aj nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku; o zásobách, pohľadávkach, záväzkoch.

Nie je zákonom stanovené, akú formu má mať daňová evidencia, takže to môže byť aj excelová tabuľka, alebo účtovný softvér. Nepoužíva sa ako príloha k daňovému priznaniu ale do daňového priznania sa iba vpisujú údaje z nej. Daňovníci, využívajúci daňovú evidenciu, nie sú účtovnou jednotkou a nemusia napríklad zostavovať účtovnú závierku či zhotovovať účtovné výkazy.

V prípade, že sa daňovník rozhodne pre jednoduché účtovníctvo, stáva sa účtovnou jednotkou a vzťahuje sa naňho aj zákon o účtovníctve. Účtuje v peňažnom denníku, knihe pohľadávok, knihe záväzkov a pomocných knihách, ak sú potrebné. Na vedenie jednoduchého účtovníctva sú určené účtovné softvéry a daňovník je povinný podať účtovnú závierku a to osobite, nie ako súčasť daňového priznania. Podávajú sa však v rovnakom termíne. Závierka je tvorená výkazom o príjmoch a výdavkoch a výkazom o majetku a záväzkoch.

Výhodou daňovej evidencie je nižšia náročnosť vedenia daňovej evidencie a fyzická osoba nie je považovaná za účtovnú jednotku. Nemusí tak podávať účtovnú závierku, vykonávať inventarizáciu a mnohé ďalšie povinnosti. Nevýhodou je však možná potreba účtovníka a vedenie evidencie pohľadávok, zásob, majetku … .

Výhodu jednoduchého účtovníctva je lepší prehľad o príjmoch a výdavkoch. Je často podmienkou pri žiadaní príspevkov a dotácií a fyzická osoba si môže znížiť základ dane o zákonné rezervy. Nevýhodou je potreba účtovníka a fyzická osoba je v tomto prípade považovaná za účtovnú jednotku. Má povinnosť účtovnej závierky a mnohé ďalšie povinnosti v súvislosti s vedením účtovníctva. Môžu jej byť uložené sankcie za nedodržiavanie zákona o účtovníctve.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *