KTO JE KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD A AKÉ MÁ POVINNOSTI

Zmien a povinností pre podnikanie od štátu pribúda, čoho dôkazom je aj zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra, účinný od 1. novembra 2018.  A tam kde vznikajú povinnosti sú definované aj výnimky, ktorých sa tieto nápady, výmysly a rozmary inštitúcií netýkajú. V tomto prípade ide o právnické osoby, ktoré sú buď subjektom verejnej správy, emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, alebo subjektom zapísaným v Registri partnerov verejného sektora. Všetky ostatné právnické osoby túto povinnosť majú.

A kto je to ten konečný užívateľ výhod?

Je ním každá fyzická osoba, ktorá reálne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, podnikateľa, alebo združenie majetku; taktiež fyzická osoba, v prospech ktorej vykonávajú tieto subjekty svoju činnosť.

V prípade právnickej osoby je konečným užívateľom, s povinnosťou zápisu do obchodného registra fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel, alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo najmenej 25% na jej základnom imaní, vrátane akcií na doručiteľa. Tiež fyzická osoba s právom vymenovať, inak ustanoviť, alebo odvolať štatutárny, riadiaci, dozorný, alebo kontrolný orgán v právnickej osobe a fyzická osoba, ovládajúca právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v predošlých prípadoch. Napríklad ako tichý spoločník. A povinnosť zápisu do obchodného registra ako konečný užívateľ výhod má aj fyzická osoba, s právom na hospodársky prospech minimálne 25% z podnikania právnickej osoby, ale aj z jej inej činnosti.

V prípade, že tieto kritéria nespĺňa ani jedna fyzická osoba, tak sú konečnými užívateľmi výhod členovia vrcholového manažmentu – štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec, ktorý má priamu riadiacu pôsobnosť štatutárneho orgánu.

Čo všetko sa zapisuje do obchodného registra v prípade konečného užívateľa výhod?

– meno a priezvisko
– rodné číslo/dátum narodenia
– adresa trvalého pobytu
– štátna príslušnosť
– číslo a druh dokladu totožnosti
– údaje, odôvodňujúce postavenie konečného užívateľa výhod

Tieto údaje, uvedené v obchodnom registri, nie sú verejne prístupné. Prístup k ním môžu mať výhradne súdy, polícia, daňový úrad a iné vybrané subjekty.

Právnické osoby sú povinné podať návrh na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra do 31. decembra 2019. Novozaložené spoločnosti už predkladajú identifikáciu konečných užívateľov výhod pri návrhu na zápis spoločnosti do OR.

Právnická osoba už zapísaná v OR oznamuje údaje o konečných užívateľoch výhod v listinnej, alebo elektronickej podobe, pomocou formulára na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Za podanie návrhu na zápis sa neplatí súdny poplatok. V prípade zakladania nových spoločností formulár o prvozápise obsahuje časť na vyplnenie údajov o konečných užívateľoch výhod. Tieto údaje musia byť vždy aktuálne.

V prípade nesplnenia si týchto povinností pri zápise, alebo ak údaje nebudú aktuálne, súd môže právnickej osobe, alebo oprávnenej fyzickej osobe udeliť pokutu až do výšky 3310 eur.

 

V ďalších článkoch sa detailnejšie budeme venovať postupom pri zápise konečných užívateľov výhod, ako prebieha zápis do obchodného registra, ale aj sankciám za porušenie týchto povinností.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *