MAXIMÁLNA DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI SA OD JÚLA 2024 ZVÝŠI O VYŠE 124 EUR MESAČNE, GARANČNÉ POISTENIE VZRASTIE O 378 EUR

Od júla 2024 budú noví žiadatelia o dávku v nezamestnanosti dostávať vyššiu maximálnu dávku. Toto sa bude týkať tých, ktorí sa po 1. júli 2024 zaevidujú na úrade práce ako uchádzači o zamestnanie, pričom v posledných štyroch rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní a mali mesačný príjem vyšší ako 2 860 eur. Od 1. júla 2024 sa zvýši aj maximálna dávka garančného poistenia o 378 eur mesačne, ktorú Sociálna poisťovňa vypláca zamestnancom v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

Od 1. júla 2024 bude maximálna výška dávky v nezamestnanosti pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci 1 457,50 eura (v súčasnosti 1 329,10 eura) a pri 30-dňovom mesiaci 1 410,50 eura (v súčasnosti 1 286,20 eura). Noví žiadatelia tak budú dostávať mesačne o viac ako 124 eur viac než do 30. júna 2024. Túto dávku môžu poberať maximálne 6 mesiacov. Nové maximálne výšky dávok sa budú vzťahovať len na tie, ktoré budú priznané po 1. júli 2024. Pre poistencov, ktorí už dávku poberajú, sa jej výška od 1. júla 2024 nezmení.

Nárok na dávku v nezamestnanosti majú po splnení všetkých zákonných podmienok povinne poistené osoby v nezamestnanosti. Ide o zamestnancov na základe trvalého pracovného pomeru alebo zamestnancov/dohodárov s pravidelným mesačným príjmom na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) nie sú povinne poistení, avšak môžu získať nárok na dávku, ak boli počas potrebného obdobia dobrovoľne poistení.

Na posúdenie nároku na dávku v nezamestnanosti nemá vplyv spôsob, akým bol pracovnoprávny vzťah ukončený (či už dohodou alebo výpoveďou), ani to, či išlo o pracovný pomer na určitý alebo neurčitý čas. Podrobnosti nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne v sekcii Dávka v nezamestnanosti.

V roku 2024 Sociálna poisťovňa mesačne vyplatila v priemere 38 776 dávok v nezamestnanosti, pričom priemerná výška dávky bola 598,85 eura.

Od 1. júla 2024 sa maximálna výška dávky garančného poistenia zvýši o 378 eur. Táto dávka je určená zamestnancom, ktorí splnia zákonné podmienky a pracujú alebo pracovali u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopným a nedokázal uspokojiť ich nároky z pracovnoprávneho vzťahu.

Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa nastane v období od 1. júla 2024 do 30. júna 2025, maximálna výška dávky garančného poistenia môže dosiahnuť až 4 290 eur. V predchádzajúcom období (od 1. júla 2023 do 30. júna 2024) bola maximálna výška tejto dávky 3 912 eur.

Zamestnávateľ je v súvislosti s nárokom na dávku garančného poistenia považovaný za platobne neschopného, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na príslušnom súde alebo ak súd začal konkurzné konanie bez tohto návrhu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Podrobné informácie nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne v sekcii Dávka garančného poistenia.

Od začiatku roka 2024 vyplatila Sociálna poisťovňa 477 dávok garančného poistenia, pričom priemerná mesačná výška dávky bola 2 713,44 eura.

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *