NÁLEŽITOSTI PRACOVNEJ ZMLUVY A PRACOVNÉ PODMIENKY

Náležitosti pracovnej zmluvy upravuje Zákonník práce. Pracovný pomer je teda založený výhradne na písomnej dohode medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Neexistuje nič také, ako ústna dohoda. Pracovná zmluva má pritom svoje povinné ale aj voliteľné náležitosti. Dávajte si však veľký pozor na čiernu prácu, pretože v prípade zistenia nebude mať problém iba zamestnávateľ, ale aj vy.

Náležitosti pracovnej zmluvy:

  • Druh vykonávanej práce a jej charakteristika
  • Miesto výkonu práce, pričom miest môže byť aj viac, alebo môže miesto výkonu práce určovať aj zamestnanec
  • Deň nástupu do zamestnania
  • Mzdové podmienky

V zmluve okrem týchto náležitostí môžu byť uvedené ďalšie voliteľné veci, ako napríklad ďalšie ohodnotenia či výhody.

Pracovná zmluva teda musí jasne definovať kto je zamestnávateľ a kto zamestnanec, aby bolo jasné medzi kým sa zmluva uzatvára. Taktiež samozrejme o akú prácu ide, kde a kedy bude vykonávaná a samozrejme za akú mzdu. Súčasťou môžu byť napríklad ďalšie uvedené benefity či interný pracovný poriadok. Spomenúť treba aj kolektívnu zmluvu.

Mzdové podmienky

Súčasťou pracovnej zmluvy musia byť uvedené aj platové podmienky, no tie môžu byť udané aj v kolektívnej zmluve. V takomto prípade nemusia byť platové podmienky uvedené duplicitnej aj v pracovnej zmluve. Spomenie sa iba odkaz na ustanovenia kolektívnej zmluvy.
Kolektívna zmluva však môže skončiť, a čo potom? Ak ešte nebola vypracovaná nová, tak platia podmienky podľa starej kolektívnej zmluvy. Až do dohodnutia ďalších podmienok v novej kolektívnej alebo pracovnej zmluve. Toto medziobdobie môže trvať maximálne 12 mesiacov.

Pracovné podmienky a ďalšie náležitosti pracovnej zmluvy

Aj informácia o pracovných podmienkach musí byť písomne uvedená v pracovnej zmluve. Zamestnávateľ však môže zvoliť aj inú písomnú formu o pracovných podmienkach.

Medzi ďalšie náležitosti patrí:
  • Spôsob určovania miesta výkonu práce alebo určenie hlavného miesta výkonu práce
  • Týždenný pracovný čas a pravidlá rozvrhnutia pracovného času
  • Výmera dovolenky
  • Výplatný termín
  • Ukončenie pracovného pomeru a výpovedná doba
  • Právo na odbornú prípravu, ak je zamestnávateľom poskytovaná

Pracovný pomer vzniká dátumom uvedeným v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce. O určovaní miesta výkonu práce, týždennom pracovnom čase a splatnosti mzdy je zamestnávateľ povinný informovať do 7 dní od vzniku pracovného pomeru. O ostatných náležitostiach najneskôr do 4 týždňov od vzniku pracovného pomeru. Ak je pracovný pomer kratší než 4 týždne, tak do jeho skončenia.

Zákonník práce upravuje aj to, čo nemožno pracovnou zmluvou zakázať alebo prikázať. Napríklad prikázať zachovanie mlčanlivosti o pracovných podmienkach, o mzdových podmienkach, ani o podmienkach zamestnávania. Takže zamestnanci sa môžu medzi sebou baviť aj o týchto veciach. Naopak zamestnávateľ by to o zamestnancoch rozširovať nemal.

Zamestnancovi taktiež nemožno zakázať vykonávať aj inú zárobkovú činnosť mimo svojho pracovného času. Ak ide ale o prácu konkurenčného charakteru, vyžaduje sa písomný súhlas prvého/pôvodného zamestnávateľa.

A ako je to napríklad so skúšobnou dobou? Ak nie je písomne uvedená v pracovnej zmluve, tak neplatí.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *