NEZAPLATENÉ FAKTÚRY A ICH VPLYV NA ÚČTOVNÍCTVO

Častým javom na Slovensku sú nezaplatené faktúry v účtovníctve, čo znamená, že sú zaplatené až po splatnosti. Ak vôbec.

Pohľadávka je právo fyzickej/právnickej osoby požadovať od druhej osoby plnenie záväzku. Môže byť krátkodobá /do jedného roka/, alebo dlhodobá.

Ak podnikateľ nechce ohroziť chod svojej činnosti neuhradenými pohľadávkami, môže pred samotným dodaním služby alebo tovaru vystaviť zálohovú faktúru/predfaktúru. Taktiež môže pohľadávky poistiť.

Ako však vymôcť pohľadávky/nezaplatené faktúry?

Ak ide o niekoho, s kým máte dobrý vzťah a radi by ste si ho udržali, skúste ho najprv kontaktovať s tým, že faktúra je po splatnosti a kedy predpokladá jej úhradu. Aj keď nie je zákonom povinné posielať obchodným partnerom upomienky, alebo predžalobné výzvy, môžete po splatnosti faktúry podať na súd žalobu. Predtým sa však pokúste urobiť kroky, ktoré by mohli takéto riešenie zvrátiť a to pokusom o zmier, upomienkou, alebo už spomínanou predžalobnou výzvou. Ak tieto kroky nepomôžu, podajte žalobu na súd, ktorá má svoje náležitosti – presné označenie súdu, žalobcu, žalovaného, uvedenie veci, okolností, dôkazov a žalobný návrh. Súčasťou podania žaloby je aj súdny poplatok vo výške 6% istiny, najmenej však 16,50 EUR.

Výsledkom podanej žaloby môže byť platobný rozkaz, či rozsudok na peňažné plnenie, na základe čoho môže byť podaný návrh na exekúciu.

Neuhradené pohľadávky majú vplyv na základ dane v účtovníctve – iný v jednoduchom a iný v podvojnom.

Pri jednoduchom účtovníctve ovplyvňuje základ dane až po jej úhrade odberateľovi, keďže pri vystavení faktúry vstupuje iba do knihy pohľadávok. Do príjmov vstupuje až po uhradení.

Pri podvojnom účtovníctve ovplyvňuje základ dane už pri jej vystavení a zaúčtovaní. Bez ohľadu na jej úhradu.

Na základ dane vplývajú aj neuhradené záväzky, pri účtovaní v podvojnom účtovníctve. Ak podnikateľ eviduje neuhradené záväzky, kde je lehota medzi dátumom splatnosti a koncom zdaňovacieho obdobia dlhšia ako 360 dní, musí zvýšiť základ dane najmenej o 20% z menovitej hodnoty záväzku, alebo jeho nesplatenej časti.

Opravné položky k neuhradeným pohľadávkam:

Podnikateľ pri podvojnom účtovníctve tvorí na základe zásady opatrnosti opravnú položku aj k pohľadávkam. Opravné položky sa zrušia, alebo sa zmení ich výška, ak dôjde k zmene predpokladu zníženia hodnoty.

Opravná položka sa tvorí, ak je opodstatnené predpokladať, že ju dlžník nezaplatí, alebo v prípade spornej pohľadávky voči dlžníkovi.

Tvorba, čerpanie a zúčtovanie opravných položiek patrí k závierkovým účtovným prípadom a sú tvorené k pohľadávkam do nákladov v plnej, alebo čiastočnej neuhradenej sume. Podnikateľ však musí viesť analytickú evidenciu k nákladovému účtu, kde zaúčtoval tvorbu opravnej položky a rozdelil ich na daňovo uznané opravné položky k pohľadávkam a ostatné opravné položky k pohľadávkam.

Podľa zákona o dani z príjmov je daňovým výdavkom tvorba opravných položiek hlavne k nepremlčaným pohľadávkam a pohľadávkam voči dlžníkovi v konkurze, reštrukturalizačnom konaní a pohľadávkam voči dlžníkom so splátkovým kalendárom. Ostatné tvorené opravné položky, neuvedené v zákone o dani z príjmov, nie sú daňovým výdavkom a sú pripočítateľnými položkami.

Tvorba opravnej položky k pohľadávke, pri ktorej hrozí, že ju dlžník nezaplatí a bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov, je daňovým výdavkom v prípade, že od splatnosti ubehla doba dlhšia ako:

  • 360 dní: vo výške 20 % menovitej hodnoty pohľadávky, alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,
  • 720 dní: vo výške 50 % menovitej hodnoty pohľadávky, alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,
  • 1080 dní: vo výške 100 % menovitej hodnoty pohľadávky, alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,

Podľa zákona o dani z príjmov je daňovým výdavkom aj tvorba opravnej položky k príslušenstvu pohľadávky do výšky 100%, alebo jeho neuhradenej časti, ak bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov; ak je riziko jeho úplného, alebo čiastočného nezaplatenia; ak od splatnosti pohľadávky, ku ktorej príslušenstvo patrí, alebo od splatnosti príslušenstva uplynula doba viac ako 1080 dní.

Ako podnikateľ si podľa zákona o dani z príjmov môžete do daňových výdavkov zaradiť aj odpis nepremlčaných pohľadávok a to ak pohľadávka vznikla po 1.1.2004; ak je pohľadávka zahrnutá do zdaniteľných príjmov; ak uplynula zákonná lehota splatnosti pohľadávky; ak je možné na pohľadávku tvoriť daňovú opravnú položku; ak ide o rizikovú pohľadávku.

Odpis pohľadávok nemôžete zaradiť do daňových výdavkov, ak ide o pohľadávky nadobudnuté postúpením a ktoré možno vzájomne započítať so splatnými záväzkami.

Do daňových výdavkov je možné zahrnúť aj odpis príslušenstva pohľadávky – do výšky daňovej opravnej položky.

  

 

 

/zdroj: podnikajte.sk/

 

 

 

 

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *