PANDEMICKÉ OŠETROVNÉ: PRINÁŠA 8. MAREC ZMENY V NÁROKU NA OČR?

Ako je to s nárokom na pandemické ošetrovné od 8. marca 2021? Napriek stále sa meniacim opatreniam Sociálna poisťovňa tvrdí, že sa podmienky nemenia.

Ak bude školské zariadenie – škôlka alebo škola na základe rozhodnutia príslušného orgánu zatvorená, tak majú rodičia nárok na pandemické ošetrovné. Samozrejme ak spĺňajú všetky zákonné podmienky.

Taktiež platí, že po otvorení školského zariadenia rodič stráca nárok na pandemické ošetrovné, na ktoré kvôli uzatvorenej škôlke alebo škole nárok mal. Tieto zmeny prichádzajú buď od hygienikov, riaditeľa, zriaďovateľa, alebo z ministerstva.

Ak školské zariadenie umožňuje návštevnosť iba pre časť detí, tak na pandemické ošetrovné majú nárok tí rodičia, ktorých deti nemôžu z uvedeného dôvodu škôlku alebo školu navštevovať. Ak je však školské zariadenie – škola alebo škôlka otvorená a rodič doňho svoje dieťa nedá iba zo strachu pred nákazou, tak nárok na pandemické ošetrovné nemá.

A čo pri dištančnej výuke?

Mnoho rodičov si myslí, že im pre Sociálnu poisťovňu stačí potvrdenie zo školy, že sa ich dieťa vzdeláva dištančne. Ak nastane vyššie spomínaný prípad, že rodič svoje dieťa do normálne otvorenej škôlky/školy nedá iba kvôli obavám z nákazy, tak takéto potvrdenie na nárok na pandemické ošetrovné nestačí. Takéto potvrdenie stačí iba v prípade nariadených obmedzení pre škôlku a školu, čo znamená, že nie všetkým žiakom je umožnená prezenčná forma výuky. Vtedy je žiakom poskytnutá dištančná výuka a v tomto prípade je možné vydať školou potvrdenie o dištančnej výuke. A teda, v prípade obmedzenej prevádzky školy, ktorú určí príslušný orgán, rodič má na OČR nárok.

Obmedziť chod alebo školu uzavrieť môžu:

  • hygienik
  • ministerstvo školstva
  • riaditeľ školy
  • zriaďovateľ

A ako požiadať o ošetrovné?

Pre priznanie ošetrovného je potrebné buď vyplniť žiadosť o ošetrovné, najlepšie formou elektronického formulára Sociálnej poisťovne, pričom ho poistenec môže podať iba raz, alebo vyhlásením na žiadosti o ošetrovné potvrdenej ošetrujúcim lekárom.

Aby bolo ošetrovné aj vyplatené, musí poistenec na konci každého kalendárneho mesiaca, v ktorom osobne a celodenne ošetroval alebo sa staral o dieťa, či inú zákonom stanovenú osobu, zaslať pobočke Sociálnej poisťovne vyplnené čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. Najrýchlejšou formou je vyplnenie elektronického formulára, na portáli elektronických formulárov Sociálnej poisťovne. Uvádzajú sa v ňom skutočnosti na posúdenie nároku na výplatu ošetrovného za daný mesiac, alebo za viac mesiacov spolu. Sociálna poisťovňa musí byť uvedomená o všetkých dňoch starostlivosti o dieťa. Či bolo zapísané do jaslí, škôlky, alebo či je školákom a jasle, škôlku alebo školu aj navštevovalo.

Zhrnutie spôsobov na odoslanie žiadosti o ošetrovné:

Elektronickým formulárom buď prostredníctvom elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy, ak ju má aktivovanú. Ak ju aktivovanú nemá, môže mu byť zaslaná SMS notifikácia. Žiadosť a čestné vyhlásenie budú automaticky po odoslaní doručené do elektronickej podateľne Sociálnej poisťovne.
Oba spôsoby zaslania elektronického webového formulára sú dostupné cez portál elektronických služieb Sociálnej poisťovne.

Elektronická forma komunikácie je najpohodlnejším, najrýchlejším a v tomto období aj najbezpečnejším spôsobom, jak pre klientov, tak pre pracovníkov poisťovne.

K ošetrovnému je možné predložiť doklady aj mailom /vlastnoručný podpis sa nevyžaduje/; taktiež poštou na adresu miestnej pobočky alebo vhodením do schránky, pričom zaslané doklady musia byť vlastnoručne podpísané.

Žiadosť posielajte iba raz a jedným spôsobom.

Na základe doručenej prvej žiadosti o pandemické ošetrovné začne Sociálna poisťovňa konanie o nároku na ošetrovné. Rozhodnutie vydá v lehote 60 dní od doručenia žiadosti. Po vydaní rozhodnutia je ošetrovné vyplatené mesačne pozadu v lehotách určených pobočkou.

Čestné vyhlásenie je možné poslať aj za dva, tri mesiace naraz, dávka však môže byť vyplatená až po doručení tohto vyhlásenia.

Ak chcete dávku za príslušný mesiac, treba vypĺňať a posielať tlačivo do Sociálnej poisťovne priebežne po mesiacoch.

 

 

 

 

 

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *