PODNIKANIE NA SLOVENSKU: Vyberte pre seba tú najvhodnejšiu formu

Pri výbere formy podnikania je dobré brať do úvahy aj možné komplikácie a nepredvídateľné problémy v budúcnosti – nezhody s partnermi, ručenie za záväzky firmy, neschopnosť platiť svoje záväzky a podobne….

Podnikanie je možné rozdeliť na dve skupiny, ako rozhodujúce kritérium pri výbere právnej formy:

– podnikanie ako fyzická osoba – živnosť, združenie s inou fyzickou osobou
– podnikanie ako právnická osoba – s.r.o, akciová spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, družstvo

Právna forma môže byť buď podnikaním jednotlivca, alebo obchodnou spoločnosťou, ktoré sa delia na osobné a kapitálové.

OSOBNÉ – verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť
KAPITÁLOVÉ – s.r.o., akciová spoločnosť

FYZICKÁ OSOBA ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom a s tým je spojené aj určité riziko, v prípade neúspechu. FO však nemá povinnosť základného imania a tento typ podnikania je vhodný v prípade, že sa človek rozhodne danú činnosť vykonávať sám, bez podieľania sa ďalších osôb na podnikaní.

S.R.O. je najčastejšou a najobľúbenejšou formou obchodnej spoločnosti a môže ju založiť aj jeden spoločník; najviac však 50 spoločníkov. Spoločník zodpovedá za záväzky firmy svojim vkladom. S.r.o. musí tvoriť základné imanie vo výške min. 5 000 eur a vklad môže byť peňažný, ale aj nepeňažný – technika, pozemky, budovy, stroje… . Ak spoločnosť zakladá iba jeden spoločník, musí splatiť základné imanie pred zápisom do OR. a s.r.o. nemôže založiť človek, ktorý má nedoplatok na daniach viac ako 170 eur.

Pri AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI jej zakladatelia predávajú akcionárom akcie, za účelom získavania kapitálu no akcionár za záväzky spoločnosti neručí. Akciovku môže založiť buď jedna právnická osoba, alebo minimálne dve fyzické osoby. Základné imanie akciovej spoločnosti je rozdelené na určitý počet akcií, s určitou hodnotou; musí byť vo výške aspoň 25 000 eur a výhodou akciovky je, že skrz akcie môže spoločnosť získavať potrebné financie na svoje aktivity.

VEREJNÚ OBCHODNÚ SPOLOČNOSŤ môžu založiť minimálne dve osoby spoločenskou zmluvou o podnikaní a kapitál spoločnosti tvoria vklady spoločníkov, ktorí ručia za záväzky spoločnosti celým svojim majetkom. Ak nie je v zmluve určené inak, nemusia spoločníci tvoriť základné imanie a v zmluve si dojednávajú konkrétne vnútorné podmienky ich vzájomného vzťahu.

KOMANDITNÚ SPOLOČNOSŤ tvoria najmenej dvaja spoločníci, pričom jeden /komplementár/, ručí za záväzky spoločnosti celým svojim majetkom a jeden /komandista/ iba do výšky svojho nesplateného vkladu, ktorý ak splatí, tak za záväzky spoločnosti už neručí.

DRUŽSTVO upravuje Obchodný zákonník ako osobitú právnu formu podnikania, ktorá nie je obchodnou spoločnosťou a ide o spoločenstvo neuzavretého počtu ľudí, ktoré zakladajú za účelom podnikania, alebo zabezpečovania potrieb svojich členov a na svoje fungovanie musí mať aspoň päť fyzických osôb, alebo aspoň dve právnické osoby. Členovia za záväzky družstva neručia a pri tejto forme podnikania sa tvorí základné imanie vo výške minimálne 1250 eur. Výhodou družstva je ľubovoľný počet členov a možnosť kedykoľvek doňho vstúpiť, alebo z neho vystúpiť.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *