POSTUP PRI ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI V ROKU 2021

Živnosť je podnikanie na základe živnostenského oprávnenia, upravené zákonom č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní. Ide o sústavnú samostatnú činnosť pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosahovania zisku, alebo za účelom dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu.

Je možné prevádzkovať živnosť voľnú, viazanú, alebo remeselnú.

Na voľnú živnosť treba mať minimálne 18. rokov, byť právne spôsobilý a bezúhonný. V prípade remeselnej, alebo viazanej živnosti však treba spĺňať aj ďalšie podmienky – vzdelanie, prax, odborná spôsobilosť… . Zoznam remeselných a viazaných živností je uvedený v prílohe živnostenského zákona, no na voľnú živnosť nie je žiadny ucelený zoznam.

Ak ste sa rozhodli založiť si v roku 2021 živnosť, musíte si určiť predmet podnikania, obchodné meno, miesto/sídlo podnikania a živnosť ohlásiť.

Predmetom živnosti je práve uvedenie, či ide o voľnú, viazanú, alebo remeselnú činnosť. Nie vždy je dobré uviesť veľa druhov činností, pretože to môže pôsobiť nedôveryhodne.

Obchodné meno živnostníka je názov, pod ktorým budete ako podnikatelia vystupovať a plniť všetky právne úkony. Ide o meno a priezvisko, plus nejaký dodatok, ktorý bude bližšie charakterizovať konkrétnu činnosť, druh podnikania.

Miesto podnikania je adresa, ktorá je zapísaná v živnostenskom registri ako miesto podnikania. Najčastejšie ide o trvalý pobyt živnostníka avšak nie je to pravidlo.

Po určení týchto vecí je možné získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení a to ohlásením živnostenskému úradu buď osobne, alebo elektronicky.

V prípade osobného ohlásenia je potrebné navštíviť príslušný živnostenský úrad. V prípade fyzickej osoby osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby; v prípade právnickej osoby konateľ, alebo taktiež splnomocnená osoba. Na každý z týchto dvoch prípadov je k vyplneniu osobitné tlačivo, buď na stránke Ministerstva vnútra SR, alebo na živnostenskom úrade. Obsahuje taktiež prihlášku na registráciu daňovníka k dani z príjmu fyzickej osoby.

V prípade viazanej alebo remeselnej živnosti je treba predložiť aj potrebné špecifické dokumenty – odbornú spôsobilosť.

Za každú voľnú živnosť sa platí poplatok 5 eur. Za každú viazanú alebo remeselnú živnosť je to 15 eur.

Ak bude všetko splnené, tak živnostenský úrad vydá živnostenské oprávnenie a IČO a to do troch pracovných dní od ohlásenia živnosti a predloženia výpisu z registra trestov.

Ak živnosť ohlasujete v roku 2021 elektronicky, je potrebné mať občiansky preukaz s čipom, ktorý je aktivovaný na elektronické podpisovanie; čítačku čipových kariet a aplikáciu na prihlasovanie.

Na portáli slovensko.sk nájdete pod záložkou „registrácia živnosti“ služby živnostenského registra. Môžete vypísať formulár pre fyzickú alebo právnickú osobu, plus priložiť potrebné prílohy podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

Určiť si môžete, či si vyzdvihnete osvedčenie osobne, alebo vám bude doručené na adresu.

A ako je to s poplatkami v tomto prípade? Za voľnú živnosť neplatíte nič, no za každý remeselnú alebo viazanú živnosť zaplatíte 7,50 eur a to bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou.

Lehota na vydanie živnostenského oprávnenia je taktiež tri pracovné dni.

Oprávnenie prevádzkovať živnosť vzniká už dňom ohlásenia živnosti, ak v ohlásení nie je uvedený neskorší dátum.

So založením živností súvisí aj zákonná povinnosť označenia miesta podnikania. Potrebné, avšak nepovinné je taktiež založenie podnikateľského bankového účtu a výroba pečiatky.

Ak potrebujete pomôcť so zriadením miesta podnikania neváhajte a kontaktujte Sídlo SNV, ktoré Vám okrem svojej adresy poskytne aj správu Vašej pošty a to všetko v jednom balíku služieb.

 

 

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *