POZNAJTE ROZDIEL MEDZI FYZICKOU A PRÁVNICKOU OSOBOU

Kým začnete podnikať, rozmyslite si, či chcete podnikateľskú činnosť vykonávať ako fyzická alebo ako právnická osoba. Každá z týchto možností má totiž svoje výhody aj nevýhody.

Fyzickou osobou je každý človek ako jednotlivec. Spôsobilosť na práva a povinnosti má po narodení a spôsobilosť na právne úkony dovŕšením plnoletosti, k čomu môže dôjsť aj pred 18. rokom života a to napríklad pri uzavretí manželstva. S podnikaním je to však iné a plnoletosť pre získanie živnostenského oprávnenia začína spravidla dovŕšením 18 rokov.

Právnickou osobou je na konkrétny účel vytvorený subjekt. Môže ísť buď o podnikateľský subjekt, ale aj o nepodnikateľský subjekt, ako napríklad obec, nadácia … . Právnická osoba nadobúda spôsobilosť na práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony jej zápisom do príslušného registra.

Právnickou osobou môže byť:

  • združenie fyzických alebo právnických osôb – obchodné spoločnosti, občianske združenia
  • jednotky územnej samosprávy
  • účelové združenia majetku
  • iné subjekty – napr. banky

Právnická osoba je teda na rozdiel od fyzickej osoby podľa práva umelo vytvorená. A teda fyzická osoba sa narodí, právnická musí byť zriadená. Aj fyzická aj právnická osoba môže na území SR podnikať.

Akými formami môžu FO a PO podnikať?

Fyzická osoba môže na Slovensku podnikať ako SZČO:

  • živnosť, ktorú získa na základne živnostenského oprávnenia
  • slobodné povolanie, vykonávané inak ako na základe živnostenského oprávnenia
  • samostatne hospodáriaci roľník

Právnická osoba môže podnikať napr. ako:

  • obchodná spoločnosť – s.r.o. , verejná obchodná spoločnosť, akciová spoločnosť, komanditná spoločnosť
  • družstvo
  • nadnárodná spoločnosť

Živnosť je najčastejšie využívanou formou podnikania fyzickej osoby. Je to sústavná, samostatne vykonávaná činnosť, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosahovania zisku podľa podmienok stanovených živnostenským zákonom. Živnostenské oprávnenie vydáva živnostenský úrad. Pre jeho získanie je potrebná bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony, vek 18 rokov. Pri remeselnej alebo viazanej živnosti aj ďalšie podmienky – napr. vzdelanie, odborná prax … . Podnikať je možné odo dňa ohlásenia živnosti živnostenskému úradu.

Aj keď na Slovensku nemôže maloletá osoba samostatne podnikať, so súhlasom súdu ho môže zastupovať zákonný zástupca.

V prípade splnenia zákonných podmienok môže živnosť prevádzkovať aj právnická osoba. Podmienkou založenia s.r.o. je získanie živnostenského oprávnenia – povolenie živnostenského úradu na podnikanie. Podmienky prevádzkovania živnosti musí spĺňať štatutár s.r.o. a podmienku bezúhonnosti aj samotná s.r.o. Až po získaní živnostenského oprávnenia teda môže dôjsť k zápisu právnickej osoby do obchodného registra.

Právnická osoba, vykonávajúca remeselnú alebo viazanú živnosť, musí mať svojho zodpovedného zástupcu, ktorý musí spĺňať osobité podmienky či odbornú prax. Môže to byť konateľ či spoločník, nie však člen dozornej rady, ani iného kontrolného orgánu spoločnosti.

Každá živnosť je podnikaním no nie každé podnikanie je živnosťou. Týka sa to napríklad advokátov, športovcov … .

 

 

 

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *