POZOR! UŽ V STREDU JE MOŽNÉ POŽIADAŤ O PRÍSPEVOK NA UDRŽANIE PRACOVNÉHO MIESTA

Štát kvôli koronakríze zavádza ako jedno z ekonomických opatrení príspevok pre podnikateľov, aby tak udržal zamestnanosť v prevádzkach, ktoré sú povinne zatvorené. Tento príspevok na udržanie pracovného miesta je 80% zamestnancovej mzdy. Kto a ako o tento príspevok môže žiadať?

Príspevok od štátu nedostanú iba tí, ktorí museli zavrieť svoje prevádzky, ale aj podnikatelia, ktorým klesli tržby. Konkrétne by sa príspevok mal týkať:

 • zamestnávateľov, ktorí udržia pracovné miesta
 • SZČO, slobodné povolania, samostatne hospodáriaci roľníci. Nárok však nemá SZČO, ktorá je zároveň aj zamestnancom. Ostatné kombinácie prekážkou nie sú.

Žiadateľom o príspevok môže byť iba subjekt, ktorý vznikol a začal svoju činnosť najneskôr k 1. februáru 2020. Samozrejme kľúčovou podmienkou je, či vôbec firme tržby klesli a ak áno, tak o koľko.

Ďalšou podmienkou príspevku pre zamestnávateľa je, že zamestnanca, na ktorého poberá príspevok, musí zamestnávať aspoň najbližšie dva mesiace. Nesmie ho teda prepustiť. Ak výpoveď príde zo strany zamestnanca, alebo ak ju dostane od zamestnávateľa za hrubé porušenie pracovnej disciplíny, tak sa príspevok vracať nemusí.

Príspevok sa vzťahuje iba na zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere a teda na dohody, spoločníkov či konateľov bez pracovnej zmluvy a na iné zmluvy sa príspevok nevzťahuje.

Celková výška príspevku pre jedného zamestnávateľa je maximálne 200 tisíc eur mesačne. Na celé obdobie pre jedného žiadateľa je to najviac 800 tisíc eur.

Oprávnené obdobie na kompenzáciu je od 15. marca 2020

Príspevok na zamestnanca ako kompenzácia poklesu tržieb kvôli koronavírusu bude vo výške vyplatenej náhrady mzdy za čas prekážky v práci, najviac 80% priemerného zárobku zamestnanca, vyplateného za čas prekážky v práci – súčasne je to najviac:

 •  180 eur pri poklese tržieb o viac než 20%
 •  300 eur pri poklese tržieb o viac než 40%
 •  420 eur pri poklese tržieb o viac než 60%
 •  540 eur pri poklese tržieb o viac než 80%

Za marcové obdobie je to polovica.

Príspevok pre SZČO  je paušálne na náhradu straty príjmu zo zárobku podľa poklesu tržieb:

 •  v prípade poklesu o viac než 20% je príspevok 180 eur
 •  v prípade poklesu o viac než 40% je príspevok 300 eur
 •  v prípade poklesu o viac než 60% je príspevok 420 eur
 •  v prípade poklesu o viac než 80% je príspevok 540 eur

Za mesiac marec je to polovica.

Pokles tržieb sa posudzuje nasledovne:

U subjektu, ktorý vedie podvojné účtovníctvo, sa tržbami rozumie suma výnosov – mesačná fakturácia. U subjektu, ktorý vedie jednoduché účtovníctvo, alebo daňovú evidenciu príjmov, ide o sumu skutočných príjmov na bankovom účte, alebo do pokladnice.

Ak podnikateľ podnikal v rovnakom mesiaci minulého roka, tak pokles tržieb sa bude posudzovať medziročne – porovnaním mesiacov.

Ak zamestnávateľ, alebo SZČO vykonával činnosť celý minulý rok a príjmy mal kolísavé a nerovnomerné, bude sa výška tržieb v aktuálnom mesiaci porovnávať s priemernou výškou tržieb v minulom roku. Tento spôsob však nemôže byť aplikovaný na toho, kto začal podnikať až v priebehu minulého roka.

AKO ŽIADAŤ O TENTO PRÍSPEVOK?

Príspevok pre podporu zamestnávateľov a SZČO, ktorým poklesli kvôli koronakríze tržby, budú riešiť úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosti o túto podporu budú prijímané od 8. apríla 2020 od 12:00 a peniaze budú vyplácané od 15. apríla toho roku. Administratívne úkony majú byť jednoduché, zadávané elektronicky a prostriedky by mali byť vyplácané v krátkej dobe. Pri posudzovaní poklesu tržieb sa má spoliehať na čestné vyhlásenia, ktoré budú po skončení krízy spätne preverované, k čomu môžu pomôcť aj údaje z eKasy. Nepravdivé údaje budú pokutované.

Čestným vyhlásením sa bude preukazovať:

 •  vyplatenie náhrady mzdy 80% priemerného zárobku zamestnanca
 •  záväzok, že zamestnanec nebude do dvoch mesiacov prepustený
 •  splnenie daňových povinností
 •  splnenie povinnosti odvodov
 •  neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov
 •  že voči úradom nemá splatné finančné záväzky
 •  že nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe, nemá splátkový kalendár podľa osobitého predpisu
 • nemá uložený trest neprijímať dotácie, alebo zákaz prijímať pomoc a podporu z fondov EU.
 • že nebol k 31. decembru 2019 podnikom v ťažkostiach
 • že pokles tržieb nastal v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového, alebo výnimočného stavu

Súčasťou žiadosti bude zoznam zamestnancov, na ktorý sa uplatňuje žiadaný príspevok a to poradové číslo v zozname, meno a priezvisko zamestnanca, jeho rodné číslo, priemerný hodinový zárobok, počet hodín prekážky v práci a náhrada mzdy vyplatená zamestnancovi za prekážky v práci v danom mesiaci.

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke www.pomahameludom.sk

 

 

 

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *