RODIČOVSKÉ PEŇAŽNÉ DÁVKY V ROKU 2021

Na aké peňažné dávky máte ako rodičia nárok? V súvislosti o akú dávku ide, ju vypláca buď Sociálna poisťovňa, zamestnávateľ, či Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Výšku týchto dávok môže ovplyvniť zmena výšky životného minima, alebo dosahovanie príjmu.

Materskú oprávnenej osobe vypláca Sociálna poisťovňa

  • matke dieťaťa
  • inému poistencovi ustanovenom zákonom
  • osobe starajúcej sa o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu

Nárok na materskú však vzniká po splnení istých podmienok. Musí ísť o nemocensky poistenú osobu alebo byť v ochrannej lehote. Nemocenské poistenie musí trvať minimálne 270 dní pred pôrodom, alebo pred nástupom na materské, a to za posledné dva roky.

Výšku materskej v roku 2021 predstavuje 75% z denného vymeriavacieho základu, alebo 75% z predpokladaného vymeriavacieho základu.

Príspevok pri narodení dieťaťa v roku 2021 je vyplácaný jednorazovo Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Nárok naňho má matka, alebo otec, ak matka umrela, bolo po nej vyhlásené pátranie, alebo bolo dieťa na základe rozhodnutia súdu zverené otcovi. Osoba, ktorá žiada o tento príspevok, musí mať trvalý pobyt na území SR.

Výška príspevku pri narodenie dieťaťa je 829,86 eur, ak ide o prvé, druhé, alebo tretie dieťa a dožilo sa najmenej 28 dní. Alebo 151,37 eur, ak sa dieťa narodí ako štvrté a ďalšie, alebo ak ide o dieťa do tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní.

Ak sa matke naraz narodia dve a viac detí a najmenej dve z nich sa dožili 28 dní, tak sa príspevok na každé dieťa zvyšuje o 75,69 eur.

O tento príspevok žiada oprávnená osoba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny písomne, a to do šiestich mesiacov od pôrodu.

Rodičovský príspevok v roku 2021 vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny:

  • rodičovi dieťaťa
  • fyzickej osobe, ktorá predstavuje náhradnú starostlivosť na základe rozhodnutia súdu, alebo na základe rozhodnutia ÚPSVaR,
  • manželovi rodiča dieťaťa, ak žijú v spoločnej domácnosti s rodičom dieťaťa

Osoba žiadajúca o rodičovský príspevok musí zabezpečiť riadnu starostlivosť o dieťa a mať trvalý, alebo prechodný pobyt na území SR či byť osobou podľa osobitého predpisu.

Rodičovský príspevok v roku 2021 je 275,90 eur mesačne, alebo 378,10 eur mesačne, ak pred vznikom nároku na príspevok osoba poberala materskú alebo podobnú dávku ako materská v členskom štáte

Tento príspevok je vyplácaný do tretieho roku narodeného dieťaťa. V prípade, že ide o dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom sa vypláca až do šiesteho roku života.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypláca taktiež príspevok na starostlivosť o dieťa a má naňho nárok rodič, alebo rodič stanovený rozhodnutím súdu. Musí však spĺňať potrebné podmienky. Zárobkovú činnosť alebo denné štúdium na strednej alebo vysokej škole. Maximálna suma tohto príspevku je 280 eur mesačne a je možné ho uplatniť na každé narodené dieťa, do troch rokov veku, alebo do šiestich rokov veku v prípade dlhodobo zlého zdravotného stavu.

Ďalším príspevkom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je príspevok na viac súčasne narodených detí. Ak ide o narodenie naraz troch alebo viac detí, alebo ak sa v priebehu dvoch rokov narodia opakovane dve a viac detí súčasne. Ide o jednorazový príspevok na každé dieťa vo výške 110,36 eur.

Prídavok na dieťa vypláca ÚPSVaR vo výške 25,50 mesačne oprávnenej osobe a to najdlhšie do 25 veku dieťaťa, ak spĺňa podmienky nezaopatrenosti. Napríklad ak ide o študenta.

Na príplatok k prídavku na dieťa vo výške 11,96 € mesačne, má nárok oprávnená osoba, u ktorej nemožno uplatniť daňový bonus na dieťa podľa osobitného predpisu.

Nárokom na daňový bonus na dieťa je možné zvýšiť si mesačnú mzdu alebo znížiť raz ročne daň v daňovom priznaní za daň z príjmu alebo v ročnom zúčtovaní dane. Tento nárok má len rodič, ktorý dosahuje zákonom stanovenú výšku zdaniteľných príjmov.

Výška mesačného daňového bonusu v roku 2021 sa v prípade detí od 6 do 15 rokov veku  pohybuje od 23,22 € do 46,44 €.

 

 

 

/zdroj: podnikajte.sk/

 

 

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *