TEHOTENSTVO A MATERSKÁ DOVOLENKA: AKO JE TO S OCHRANOU PRED VÝPOVEĎOU?

Výpoveď, ako ukončenie pracovného pomeru vám môže dať zamestnávateľ, alebo vy ako zamestnanec zamestnávateľovi, no zo strany zamestnávateľa iba z dôvodov ustanovených v Zákonníku práce. Vy ako zamestnanec kedykoľvek, aj bez udania dôvodu. Výpoveď však musí byť riadne písomne doručená.

Sú však aj prípady, kedy je zamestnanec pred výpoveďou zo strany zamestnávateľa chránený a teda zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď počas trvania ochrannej doby, ktorá zahŕňa aj tehotenstvo, materskú dovolenku, rodičovskú dovolenku, alebo keď sa osamelý zamestnanec/zamestnankyňa stará o dieťa mladšie ako 3 roky.

Ochranná doba v prípade tehotenstva sa týka zamestnankýň, ktoré o svojom tehotenstve riadne uvedomili svojho zamestnávateľa a predložili o tom písomné oboznámenie a lekárske potvrdenie. A teda iba zamestnankyňa, ktorá takto riadne svojho zamestnávateľa o tehotenstve informovala, je zákonom chránená pred výpoveďou od zamestnávateľa.

Od chvíle, kedy zamestnankyňa písomne informuje svojho zamestnávateľa o tehotenstve, sa stáva tehotnou zamestnankyňou s plynutím ochrannej doby. Týka sa to však iba riadnej pracovnej zmluvy. V prípade dohôd mimo pracovnej zmluvy nie je zamestnankyňa počas tehotenstva pred výpoveďou chránená.

Ak zamestnankyni plynie skúšobná doba, je jej zamestnávateľ oprávnený ukončiť pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou v skúšobnej dobe. Písomne, s odôvodnením a len vo výnimočných prípadoch, nesúvisiacich s tehotenstvom.

Zákaz výpovede zo strany zamestnávateľa sa týka aj obdobia čerpania materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca. Od jej začiatku, až po nástup zamestnanca späť do práce, no od toho dňa už nie je chránený pred výpoveďou a to ani v prípade, že sa stará o dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo 3 roky. Okrem prípadu osamelého zamestnanca.

Zákaz výpovede zo strany zamestnávateľa však má aj svoje výnimky. Napríklad, ak sa zamestnávateľ, alebo jeho časť ruší; ak zamestnanec vlastnou vinou stratil predpoklady pre ďalšie vykonávanie dohodnutej práce; ak sa zamestnávateľ premiestňuje a zamestnanec s touto zmenou dohodnutého miesta výkonu práce nesúhlasí atď… .

Tehotná zamestnankyňa na druhej strane môže podať výpoveď kedykoľvek a to aj bez udania dôvodu. Pracovný pomer však skončí až uplynutím výpovednej doby. To platí aj pri ostatných vyššie uvedených prípadoch.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *