TRVALÝ POBYT DIEŤAŤA VO VZŤAHU K RODIČOM

Trvalý pobyt dieťaťa má vplyv na kvalitu jeho života. Či už ide o absolvovanie školskej dochádzky, zdravotnú starostlivosť, alebo určenie miestnej príslušnosti súdu v prípade súdneho konania. Jeho trvalý pobyt určujú jeho zákonní zástupcovia. Ten je spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. V tom istom čase môže mať občan SR iba jeden trvalý pobyt.

V čase narodenia dieťaťa je miestom jeho trvalého pobytu trvalý pobyt matky a to bez ohľadu na to, v ktorej obci v SR sa dieťa narodí. Automaticky sa registruje k trvalému pobytu matky. K trvalému pobytu dieťaťa podľa otca je potrebný súhlas matky.

Ak má teda otec iný trvalý pobyt, ako matka a rodičia chcú dieťa prihlásiť na ten, otec predloží v ohlasovni v mieste trvalého pobytu platný občiansky preukaz, list vlastníctva, súhlasy všetkých vlastníkov nehnuteľnosti a rodný list dieťaťa.

Začiatok trvalého pobytu dieťaťa je v prípade narodenia na území SR deň jeho narodenia. V prípade narodenia v zahraničí, je začiatkom jeho trvalého pobytu deň prihlásenia v ohlasovni.

  • Prijímanie dieťaťa do materskej školy by sa nemalo viazať na jeho trvalý pobyt a nemal by ovplyvniť tento proces
  • V prípade základnej školy má trvalý pobyt dieťaťa vplyv na jeho prijatie. Podľa zákona žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v obvode, v ktorom má trvalý pobyt. Ide o tzv. spádovú školu. Riaditeľ spádovej školy musí prednostne prijať do povinnej školskej dochádzky žiakov s trvalým pobytom v školskom obvode spádovej školy.

Zákonný zástupca môže pre svoje dieťa vybrať aj inú základnú školu, no riaditeľ ho nemusí prijať. Ak dieťa nemá trvalé bydlisko, školskú dochádzku si plní v spádovej škole, určenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti platí v určitých prípadoch rajonizácia – zdravotný obvod tvorený zoznamom obcí, ulíc, prípadne popisných čísel, čo znamená, že trvalý pobyt dieťaťa určuje ambulanciu, v ktorej bude mať pediatrickú zdravotnú starostlivosť. Zákonný zástupca však môže pre dieťa vybrať iného lekára, ak ho bude ochotný prijať.

Treba si uvedomiť, že trvalý pobyt a bydlisko dieťaťa nie je to isté. To znamená, že bydlisko dieťaťa nemusí byť totožné s jeho trvalým pobytom.

V prípade rozvodu rodičov a zvereniu maloletého do opatery matky, súd nemôže matke prikázať, aby sa aj naďalej zdržiavala na súčasnej adrese a na presťahovanie aj s dieťaťom nie je potrebný súhlas otca. Je potrebné ho iba oboznámiť o zmene adresy. Súhlas druhého rodiča je potrebný iba v prípade, ak sa chce matka natrvalo aj s dieťaťom presťahovať do zahraničia. Právo odhlásiť maloletého z trvalého pobytu na území SR a jeho odsťahovanie do zahraničia je možné iba za súhlasu druhého rodiča.

Evidencia trvalého pobytu nemá vplyv na výživné a tak je povinná vyživovacia povinnosť aj pri zmene pobytu. A to aj keď sa otec rozhodne dieťa zaevidovať na svoje miesto trvalého pobytu.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *