VÝPOVEĎ POČAS TRVANIA DOVOLENKY ZO STRANY ZAMESTNÁVATEĽA A ZAMESTNANCA

Výpoveď je jednou zo zákonných foriem ukončenia pracovného pomeru a môže prísť ako zo strany zamestnávateľa, tak zo strany zamestnanca. Rozdiel je však v tom, že zamestnávateľ musí pri výpovedi uviesť dôvod, ustanovený Zákonníkom práce. Je však možné, aby dostal zamestnanec výpoveď aj počas čerpania dovolenky, ako nároku na oddych a regeneráciu? Môže mu zamestnávateľ dať výpoveď?

Áno, môže. Musí však uviesť zákonné dôvody, ako napríklad:

  • závažné porušenie pracovnej disciplíny zo strany zamestnanca, alebo ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, čo môže byť dôvodom okamžitého ukončenia pracovného pomeru
  • keď sa stane zamestnanec nadbytočným vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa
  • organizačné dôvody zo strany zamestnávateľa, ktorým sa zamestnanec nechce, alebo nemôže prispôsobiť
  • menej závažné porušenia pracovnej disciplíny zo strany zamestnanca, ak už bol za posledných 6 mesiacov na toto porušenie písomne upozornený

Sú však prípady, kedy má zamestnávateľ zakázané dať zamestnancovi výpoveď, a to počas ochrannej doby, napríklad:

  •  v čase PN kvôli chorobe, alebo úrazu
  • ak je zamestnankyňa v druhom stave, na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo sa ako osamelý rodič stará o dieťa mladšie ako 3 roky
  • keď je zamestnanec dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie

Výnimkou v týchto prípadoch je situácia, keď napríklad zamestnávateľ ruší svoju činnosť, alebo ďalšie výnimky, na ktoré sa zákaz výpovede nevzťahuje.

Podľa Zákonníka práce dovolenka nie je ochrannou dobou so zákazom výpovede. To znamená, že zamestnávateľ môže zamestnancovi zo zákonných dôvodov dať výpoveď aj počas dovolenky. Zároveň platí, že zamestnanec môže podať výpoveď kedykoľvek a to aj bez udania dôvodu, pretože nie je viazaný zákonnými dôvodmi na ukončenie pracovného pomeru. Výpoveď teda môže podať kedykoľvek, aj počas dovolenky.

V prípade podania výpovede, či už z jednej, alebo druhej strany, musia byť splnené podmienky Zákonníka práce, čo znamená, že výpoveď musí byť riadne písomne doručená. V prípade zamestnávateľa musí obsahovať aj dôvod, inak je výpoveď neplatná. Na podanie výpovede zo strany zamestnanca nestačí iba telefonát, alebo email a to ani keď sa dlhodobo nezdržiava na pracovisku, napríklad z dôvodu čerpania dovolenky. Musí byť odovzdaná do vlastných rúk osobne, alebo formou zásielky na adresu zamestnávateľa.

Pracovný pomer končí uplynutím výpovednej doby.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *