Z POJMOV: POZNÁTE ROZDIEL MEDZI SZČ A SZČO?

Medzi živnosťou a inou samostatne zárobkovou činnosťou je rozdiel  a v krátkosti sa ho pokúsime vysvetliť v tomto článku.

SZČ – samostatná zárobková činnosť je označenie pre viaceré zárobkové činnosti , ako napríklad

 • prevádzkovanie živnosti
 • poľnohospodárska výroba
 • slobodné povolania – advokátska činnosť, psychologická činnosť, daňové poradenstvo … .
 • činnosť fyzickej osoby, vykonávajúcej dočasné, alebo podporované zamestnávanie
 • dosahovanie zisku spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti, s.r.o., alebo komplementármi komanditnej spoločnosti

SZČO – samostatne zárobkovo činná osoba je fyzická osoba, ktorá napríklad

 • prevádzkuje živnosť
 • vykonáva samostatné povolanie – notár, advokát, účtovník, daňový poradca
 • samostatne hospodáriaci roľník

SZČO je teda aj osoba, podnikajúca aj na základe inom než živnostenskom oprávnení podľa osobitých predpisov, alebo vykonávajúca poľnohospodársku výrobu.

Pojmy SZČ aj SZČO využívajú viaceré právne predpisy SR – zákon o službách zamestnanosti, zákon o zdravotnom poistení, zákon o sociálnom poistení, zákon o dani z príjmov …

SZČO využíva aj živnostenský zákon a zároveň rozlišuje pojem živnosť, ako jednu z foriem zárobkovej činnosti. Definuje aj čo živnosťou nie je.

Aby sa jednalo o živnosť, musí byť naplnená jej definícia – sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosahovania zisku, alebo merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu.

Na Slovensku je možné prevádzkovať živnosť:

 • voľnú – kúpa tovaru a jeho predaj spotrebiteľovi, veľkoobchod, reklamné služby …
 • remeselnú – murárstvo, kamenárstvo …
 • viazanú – napríklad pohrebná služba, cestovná kancelária …

Aj keď je každý živnostník SZČO, tak nie každá SZČO je živnostníkom, pretože tu patria aj osoby, ktoré vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ktorá nie je živnosťou, napríklad:

 • veterinárni lekári a pracovníci, chovatelia poľnohospodárskych zvierat
 • psychológovia a zdravotnícki pracovníci
 • advokáti, notári, exekútori
 • znalci a tlmočníci
 • sprostredkovatelia, alebo rozhodcovia kolektívnych športov, mediátori
 • autorizovaný geodet, kartograf, architekt, stavebný inžinier …
 • reštaurátor
 • auditor

Tieto profesie nie sú upravené v živnostenskom zákone, ale konkrétnymi špecifickými zákonmi, upravujúcimi danú profesiu a jej vykonávanie. Namiesto živnosti je pri nich potrebné vzdelanie, potrebná prax, alebo odborné skúšky.

Medzi ďalšie činnosti, ktoré nie sú živnosťou patria:

 • činnosť športovca, športového odborníka a prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu a overenie odbornej spôsobilosti športových odborníkov,
 • liečitelia
 • prevádzkovanie hazardu
 • vnútrozemská verejná vodná doprava, námorná plavba, morský rybolov
 • rozhlasové a TV vysielanie
 • poštové služby
 • vykonávanie technických a emisných kontrol motorových vozidiel
 • poskytovanie právnych služieb
 • výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu /okrem uvádzania liehu do obehu v spotrebiteľskom balení/

Živnosťou taktiež nie je poľnohospodárska výroba a samostatne hospodáriaci roľníci. Ich činnosť upravuje zákon o súkromnom podnikaní občanov. Samostatne hospodáriaci roľník teda je SZČO, no nie je živnostníkom.

Všetky SZČO musia mať pridelené IČO a DIČ,  s výnimkou umelcov, u ktorých je IČO dobrovoľné.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *