ĎALŠIA POMOC V ČASOCH KORONAKRÍZY: DOČASNÁ OCHRANA PODNIKATEĽOV

Na zmiernenie negatívneho dopadu pandémie schválil parlament na dočasnú ochranu podnikateľov novelu zákona pre tých, ktorí o ochranu požiadajú. Vyhnú sa tak exekúciám, konkurzom, výkonu záložného práva. Novela taktiež zakazuje vypovedanie nájmu z dôvodu jeho neplatenia kvôli koronavírusu.

Na koho sa však novela vzťahuje a ako postupovať pri získaní výhod novely zákona, schválenej 22. apríla 2020, ktorá ponúka dočasnú ochranu podnikateľov?

O poskytnutie ochrany môže požiadať každý podnikateľ so sídlom na území SR, ktorému oprávnenie podnikať vzniklo pred 12. marcom 2020. Žiadateľ zároveň nesmie byť do 13. marca 2020 podnikom v úpadku, pretože to by znamenalo, že k problémom nedošlo v dôsledku koronakrízy.

O ochranu nebudú môcť požiadať určité inštitúcie, vyňaté z novely – poisťovne, banky, DSSky, poskytovatelia spotrebiteľských úverov.

Podnikateľ pod dočasnou ochranou nemusí počas trvania tejto ochrany podávať návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok. Konania o návrhu veriteľov na vyhlásenie konkurzu na majetok podnikateľa pod ochranou, podané po 13. marci 2020 sa prerušujú; taktiež sa po dobu trvania dočasnej ochrany prerušujú exekučné konania, ktoré začali po 12. marci 2020.

Voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou nie je možné začať vykonávať záložné právo vzťahujúce sa na podnik, vec, či právo patriace k podniku.

V prípade uzatvorenej zmluvy s podnikom pod dočasnou ochranou druhá strana nemôže túto zmluvu vypovedať, ani od nej odstúpiť, ak má podnikateľ neočakávaný problém s vyplácaním pohľadávok.

Taktiež sa prerušujú lehoty na uplatnenie práva voči podniku pod ochranou.

Samozrejme, že poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľovi nie je iba o výhodách, ale aj o povinnostiach. Podnikateľ pod ochranou musí prejaviť snahu o dobré vzťahy s veriteľmi a uprednostniť ich potreby pred vlastnými. Kým ochrana neskončí, nie je možné zisk rozdeliť. Nové dlhy je podnikateľ povinný uhrádzať prednostne pred skôr splatiteľnými dlhmi.

Podnikateľ získa dočasnú ochranu iba na základe žiadosti podľa na to určeného formulára, uverejneného na webe Ministerstva vnútra SR. Iná forma nebude akceptovaná.

Podnikateľ ako právnická osoba podáva žiadosť elektronicky na príslušný súd a musí byť autorizovaná. Pri doručení na iný súd sa na žiadosť nebude prihliadať.

Podnikatelia – fyzické osoby, však budú môcť podať žiadosť aj poštou, alebo osobne, pričom nie je nutné mať podpis úradne overený. Aby sa na žiadosť prihliadalo, musí podávateľ priložiť kópiu občianskeho preukazu.

Žiadosti je možné podávať aj prostredníctvom splnomocnenca, po splnení všetkých potrebných náležitostí o splnomocenstve.

V žiadosti sa uvádza

 • označenie súdu, ktorému je určená
 • údaje žiadateľa – v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, adresa podnikania, identifikačné číslo; v prípade právnickej osoby obchodné meno, sídlo, IČO
 • mailová adresa žiadateľa – ak nemá zriadenú elektronickú schránku
 • vyhlásenie o pravdivosti údajov a predmet žiadosti
 • dátum a podpis žiadateľa

 

 

Žiadateľ musí taktiež predložiť, že spĺňa podmienky poskytnutia dočasnej ochrany:

 • oprávnenie podania žiadosti a že sa počet jeho pohľadávok po splatnosti zvyšuje a teda je ohrozené jeho podnikanie
 • nebol k 12. marcu 2020 podnikom v úpadku
 • k dátumu podania žiadosti nie je v konkurze, ani v reštrukturalizácii
 • k 13. marcu nebolo voči nemu vedené exekučné konanie, ani začatý výkon záložného práva
 • v roku 2020 neurobil opatrenia, ktoré ohrozujú jeho finančnú stabilitu a nesúviseli s opatreniami v súvislosti s koronakrízou
 • vedie riadne účtovníctvo
 • v roku 2020 nerozdelil zisk, ani vlastné zdroje

Po podaní žiadosti ju nie je možné vziať späť no dá sa žiadať o jej zrušenie aj bez udania dôvodu.

Ak súd podnikateľovi uzná dočasnú ochranu, vydá potvrdenie o poskytnutí tejto ochrany a zároveň túto informáciu publikuje v Obchodnom vestníku – od nasledujúceho dňa po tomto zverejnení je ochrana poskytnutá.

V prípade, že žiadateľovi nebola žiadosť schválená, môže do 15 dní podať námietky a to opäť prostredníctvom na to určeného formulára.

Dočasná ochrana zaniká 1. januára 2021, ak ju vláda nepredĺži, alebo ak podnikateľ požiada o jej zrušenie. O zrušení dočasnej ochrany však môže rozhodnúť aj súd a to ak podnikateľ nevedie riadne účtovníctvo, predpoklady na poskytnutie dočasnej ochrany zanikli, alebo ak podnikateľ porušil povinnosti, ktoré vyplývajú z dočasnej ochrany.

Žiadať súd o zrušenie dočasnej ochrany môže ktokoľvek, ak preukáže skutočnosti, odôvodňujúce pochybnosť na získanie, alebo trvanie ochrany.

Ak súd rozhodne o zrušení dočasnej ochrany, prestane platiť nasledujúcim dňom po zverejnení tejto informácie v Obchodnom vestníku.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *