NEPRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY A NÁROK NA PREDĹŽENÝ RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Na základe schválenej novely zákona o rodičovskom príspevku môže o tento príspevok žiadať aj rodič, ktorého dieťa neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov.

Rodičovský príspevok je štátnou dávkou na podporu starostlivosti rodiča o dieťa do 3 rokov, s výnimkou do 6 rokov z dôvodu dlhodobo zlého zdravotného stavu. Poberať ho za splnených podmienok môže rodič dieťaťa alebo FO, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti či manžel rodiča, ak spolu žijú v jednej domácnosti.

Výška rodičovského príspevku každoročne súvisí so zmenou sumy životného minima. Do 31. júla je základnou sumou 301 eur, ak oprávnená osoba nepoberala materské. Ak materské poberala, je to 412,60 eur. Od 1. augusta sa výška rodičovského príspevku mení, a to na 345,20 eur, ak oprávnená osoba nepoberala materské a na 473,30 eur, ak poberala.

V prípade viacerých súčasne narodených detí, sa na každé narodené dieťa dávka zvyšuje o 25%. Takže pri dvojičkách o 25%, pri trojičkách o 35% z rodičovského príspevku.

Predĺžený rodičovský príspevok je teda určený rodičom, ktorí sa starajú o dieťa, ktoré z kapacitných dôvodov nebolo prijaté do spádovej materskej školy podľa trvalého pobytu. Najviac však do začiatku školského roka, v ktorom si dieťa začne plniť povinné predprimárne vzdelanie. V zmysle školského zákona sa na predprimárne vzdelanie prijímajú deti od 3 rokov, výnimočne od 2 rokov. Do tejto doby je starostlivosť o dieťa zabezpečovaná rodičovským príspevkom.

K schváleniu rodičovského príspevku je potrebné predložiť rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov, na základe riadneho zápisu v mesiaci máj príslušného kalendárneho roka, v ktorom dieťa najneskôr do 31. augusta dovŕši vek 3 roky. Toto rozhodnutie nemôže byť staršie ako 12 mesiacov.

Nárok na rodičovský príspevok sa uplatňuje žiadosťou na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Nie je možné pokračovať v poberaní príspevku na základe pôvodnej žiadosti o rodičovský príspevok. Nárok na príspevok zaniká prijatím dieťaťa do inej materskej školy zriadenej územnou samosprávou alebo nástupom dieťaťa na povinné predprimárne vzdelanie. Príspevok môže byť zrušený aj v prípade, že rodič na konci školského roka nepredloží nové rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej školy na ďalší školský rok. O prijatí dieťaťa do materskej školy je rodič povinný informovať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní.

A aké dávky nie je možné poberať popri rodičovskom príspevku? Materské, rodičovský príspevok na mladšie dieťa, príspevok na starostlivosť či dávku v nezamestnanosti. Naopak, poberať je možné ošetrovné, tehotenské, pomoc v hmotnej núdzi či invalidný dôchodok.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *