ZÁPIS DO OBCHODNÉHO REGISTRA: OD NOVEMBRA AJ NOTÁROM

Vedeli ste, že od novembra 2023 môže do Obchodného registra zapisovať údaje aj notár? Táto zmena umožní jednoduchšiu a rýchlejšiu registráciu do OR.

Novela zákona o obchodnom registri s účinnosťou od novembra 2023 umožňuje zápis do OR okrem registrovaného súdu aj registrátorom a to na základe podanej registračnej žiadosti navrhovateľa, ktorým môže byť ktorýkoľvek notár.

Po novom, ak je navrhovateľ pri registrácii zastúpený inou osobou na základe plnomocenstva, notár prihliadne iba na plnomocenstvo udelené advokátovi, notárovi alebo fyzickej osobe, ktorá je zamestnaná u navrhovateľa alebo u právnickej osoby, ktorá je s navrhovateľom majetkovo alebo personálne prepojená. Na plnomocenstvo udelené inej osobe sa nebude prihliadať, aby sa obmedzilo pôsobenie osôb, poskytujúcich právne služby bez toho, aby na to mali príslušné oprávnenie.

Postup pri zápise do OR notárom

Notár najprv poučí navrhovateľa o podmienkach pre vykonanie zápisu do OR a o súčinnosti, potrebnej pri registrácii. Notár potom preverí, či sú splnené podmienky pre zápis do OR a či bol zaplatený súdny poplatok. Pri zápise s.r.o. preverí aj to, či zakladateľská listina a spoločenská zmluva má potrebné zákonné náležitosti. Ak sú všetky podmienky splnené, notár osvedčí ich splnenie v zápisnici a vykoná zápis údajov do OR. Pri registrácii zabezpečí aj uloženie listín do zbierky listín. Ak navrhovateľ chce, notár mu po registrácii bez odplaty vydá prvý výpis z OR.

Pri poplatkoch treba rátať aj s odmenou pre notára ako registrátora, a to 38 eur.

Keď však podmienky nie sú splnené, notár zápis pochopiteľne nevykoná, čo neznamená, že nie je možné podať návrh na zápis príslušnému registrovanému súdu.

Registráciu údajov do OR notárom ustanovuje vyhláška. Registrácia zahŕňa:

  • Zápis údajov do OR
  • Zmenu zapísaných údajov
  • Výmaz zapísaných údajov

Z registračnej žiadosti musí byť jasné:

  • Kto ju podáva
  • Ktorému notárovi je určená
  • Že je požadované vykonanie registrácie v súlade s prílohami registračnej žiadosti

Vyhláška hovorí aj o tom, že od 1. novembra 2023 do 31. decembra 2024 budú notári vykonávať iba prvozápisy s.r.oaj to nie úplne všetkých. Výnimkou budú zápisy v dôsledku premeny, cezhraničnej premeny alebo zmeny právnej formy. Rovnako nebude počas tohto obdobia možné prostredníctvom notárov zapisovať zmeny údajov v obchodnom registri.

/zdroj: podnikajte.sk/

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *