AKO SA NESTAŤ DLŽNÍKOM SOCIÁLNEJ POISŤOVNE

Ak vám ako fyzickej, či ako právnickej osobe vznikne dlh voči Sociálnej poisťovne vyšší než 3,32 eur, budete zverejnení v zozname dlžníkov, ktorý je aktualizovaný štyrikrát mesačne na webstránke Sociálnej poisťovne. Zároveň sú však z neho odstraňovaní tí, ktorí preukážu, že na tento zoznam nepatria. Je preto dobré s poisťovňou komunikovať, prípadne sa vyvarovať dlhom, ktoré sú súčasťou zverejnenia v zozname. Ten však neobsahuje penále k tejto sume, ktoré je Sociálna poisťovňa zo zákona povinná dlžníkovi predpísať a to 0,5% z dlžnej sumy za každý deň od dňa splatnosti, až po deň úhrady dlhu na účet Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa oznamuje fyzickej alebo právnickej osobe vzniknutý dlh doručením rozhodnutia o predpísaní dlžnej sumy, penále, pokuty, a to aj formou SMS, alebo mailom.

Ako sme spomínali, je dobré si dávať pozor, pretože dlžníkom sa môžete stať aj neuvedením správneho variabilného symbolu pri platbe poistného. Predovšetkým sa však môžete stať dlžníkom uložením pokuty, neplatením poistného, platením nižšej sumy, platením po lehote splatnosti, uvedením nesprávnych údajov pri platbe. Taktiež nie je možné uhradiť vyššiu sumu ako je potrebné a započítať si tento rozdiel k platbe za ďalšie obdobie.

Sociálna poisťovňa môže udeliť pokutu v súvislosti s porušením povinnosti platenia poistného až do výšky 16 596,96 eur, no zohľadňuje okolnosti a závažnosť porušenia tejto zákonnej povinnosti. Výška pokuty je určovaná na základe sadzobníka pokút. Môže byť uložená napríklad za oneskorené prihlásenie zamestnanca do registra, alebo jeho odhlásenie, vo výške od 0,30 eur do 16,60 eur za každý deň omeškania. Taktiež môže byť uložená pokuta za neprihlásenie zamestnanca do registra alebo z registra vôbec; za predloženie výkazu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a opravného výkazu po lehote; alebo za oznámenie zmeny mena a priezviska zamestnanca po lehote. Niektoré pokuty však už podľa nových povinností voči Sociálnej poisťovni nie sú uložené.

Ak dlžník nemá dostatok peňazí, môže požiadať o splátkový kalendár a to na základe písomnej žiadosti na obdobie 24 mesiacov. Výšku splátok, úrokov, ako aj termín splatnosti splátok určuje Sociálna poisťovňa. V prípade nedodržiavania splátkového kalendára bude kalendár zrušený a dlžník bude musieť dlh zaplatiť jednorazovo v plnej výške.

Počas mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou však Sociálna poisťovňa úroky odpúšťa a dlžník je povinný platiť iba splátku dlžnej sumy.

Dlhom voči Sociálnej poisťovni predídete včasným uhrádzaním poistného, taktiež správnym uvedením variabilného a špecifického symbolu, odvedením platby na správny účet a správnym výpočtom sumy poistného z vymeriavacieho základu.

 

 

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *