ČAS NA PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA MÁTE DO 2. APRÍLA

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 je nutné predložiť do 2. apríla tohto roku a zároveň v tom istom termíne je vyžadovaná aj úhrada dane.

DP k dani z príjmov jednotlivcov je vyžadované od každého daňovníka, ak jeho zdaniteľné príjmy za predchádzajúci rok presiahli sumu 2 461,41 eur alebo ak vykazuje daňovú stratu. Do týchto príjmov sú zahrnuté všetky príjmy, ktoré podliehajú dani a nie sú oslobodené od dane z príjmov. Celkové zdaniteľné príjmy zahŕňajú aj príjmy dosiahnuté zo zahraničia, pokiaľ ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t.j. rezidenta Slovenskej republiky).

Daňovník nie je povinný podať daňové priznanie, ak:

  • Jeho celkové zdaniteľné príjmy za rok 2023 nepresiahli sumu 2 461,41 eura, s výnimkou prípadu, kedy daňovník vykazuje daňovú stratu.
  • Dosiahol príjmy, ktoré sú oslobodené od dane (napríklad materský a rodičovský príspevok).
  • Dosiahol príjmy, ktoré nie sú podliehajú dane (napríklad úvery, pôžičky, dary – s výnimkou darov súvisiacich s podnikaním).
  • Dosiahol príjmy, pri ktorých bola daň zrážkou odpočítaná (napríklad podiely na zisku, dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, plnenia z poistenia).

DP k dani z príjmov právnických osôb musí podať každá právnická osoba, s výnimkou:

  • Daňovníka, ktorý nie je zriadený alebo založený na účely podnikania a disponuje iba príjmami, ktoré nie sú zahrnuté v daňovom základe a pre ktoré je daň odpočítaná zrážkou.
  • Národnej banky Slovenskej republiky, pokiaľ jej príjmy nespadajú do daňového základu a pre ne je daň odpočítaná zrážkou.
  • Občianskeho združenia, ak jeho príjmy okrem príspevkov členov, ktoré sú oslobodené od dane, nezahŕňajú príjmy, z ktorých je daň odpočítaná zrážkou podľa stanov, štatútu, zriaďovacích alebo zakladateľských listín.
  • Rozpočtovej a príspevkovej organizácie, pokiaľ má len príjmy, ktoré sú oslobodené od dane alebo z ktorých je daň odpočítaná zrážkou.
  • Registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti, ak má len príjmy z kostolných zbierok, cirkevných slávností, príspevkov a príjmy, z ktorých je daň odpočítaná zrážkou.

V prípade, že daňovníci nedokážu dodržať stanovený termín podľa zákona, majú možnosť požiadať Finančnú správu o predĺženie lehoty na splnenie tejto povinnosti o obdobie troch mesiacov, prípadne o šesť mesiacov v prípade príjmov získaných zo zahraničia. Toto oznámenie o predĺžení lehoty musí byť doručené najneskôr do 2. apríla 2024 príslušnému miestnemu daňovému úradu, ak je podané formou papierových dokumentov. Osoby, ktoré sú povinné komunikovať elektronicky, majú povinnosť podať oznámenie o predĺžení lehoty FS prostredníctvom elektronického portálu FS. Tento postup sa týka fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi podľa Obchodného zákonníka a sú registrované pre daň z príjmov, ako aj právnických osôb zapísaných v Obchodnom registri. Oznámenie o predĺžení lehoty je možné zaslať iba prostredníctvom tlačiva, ktoré stanovilo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky a je zverejnené na portáli finančnej správy.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *