ČO JE SPLNOMOCNENIE A AKÉ MÁ NÁLEŽITOSTI

Chcete, aby niekto mohol vykonávať vo vašom mene rôzne záležitosti, či rozhodnutia? Stačí váš písomný súhlas splnomocniteľovi. Čo však musí obsahovať?

Plnomocenstvo je listina, ktorou sa preukazuje dohoda medzi splnomocnencom a splnomocniteľom. Z tejto písomnosti musí byť jasné, kto za koho preberá plnú moc. Tá je upravená v Občianskom zákonníku.

Zastupovať vás môže buď fyzická, alebo právnická osoba, na základe rozsahu oprávnenia, pričom plnú moc možno udeliť aj viacerým splnomocnencom súčasne a ak v plnomocenstve nie je uvedené inak, musia všetci konať spoločne.

Splnomocnenie je súhlas/dohoda, že splnomocnenec môže za splnomocniteľa vykonávať záležitosti v rámci konkrétneho splnomocnenia. To obsahuje údaje o oboch stranách, predmet splnomocnenia a jeho rozsah. Ide napríklad o úradné záležitosti, preberanie zásielok, uzatváranie kúpnej zmluvy a podobne.

Ak splnomocniteľ potrebuje, aby ho splnomocnenec zastupoval vo všetkých záležitostiach a prípadoch, udeľuje sa tzv. generálna plná moc, ktorá sa vzťahuje na všetky právne úkony.

Rozdielom medzi obyčajnou a generálnou plnou mocou je v tom, že generálna nie je časovo obmedzená a vzťahuje sa na všetky úkony. Oba typy však musia byť notársky overené a obsahovať:

 • Meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo/dátum narodenia osoby, ktorá splnomocnenie udeľuje, druh a číslo dokladu totožnosti
 • Ak je splnomocniteľ právnickou osobou – obchodné meno, sídlo, IČO, názov registra, ktorý právnickú osobu zapísal vrátane čísla zápisu, identifikačné údaje štatutárneho orgánu
 • Meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo/dátum narodenia splnomocnenej osoby, druh a číslo dokladu totožnosti. Ak ide o právnickú osobu, je rozsah údajov rovnaký, ako pri splnomocniteľovi
 • Predmet a rozsah splnomocnenia
 • Podpisy splnomocniteľa, aj splnomocnenca a dátum podpisu
 • Overovacia doložka o overení pravosti podpisu splnomocniteľa

Plná moc zaniká:

 • Splnením úkonu, na ktorý bola vydaná
 • Odvolaním splnomocniteľa
 • Vypovedaním splnomocnenca
 • Smrťou splnomocnenca

Zo zákona sa splnomocniteľ nemôže platne vzdať práva kedykoľvek splnomocnenstvo odvolať. Kým nie je splnomocnencovi odvolanie známe, sú jeho právne úkony účinné, ako keby plná moc ešte trvala.

Pri podpisovaní plnej moci nikdy nepodpisujte dopredu prázdne tlačivo. Mohlo by dôjsť k zneužitiu.

Podpisy môžete úradne overiť buď na území SR, alebo v zahraničí, pričom v krajinách, s ktorými Slovensko nemá uzatvorené zmluvy o právnej pomoci a ktoré nepristúpili k Haagskemu Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, sa vyžaduje vyššie overenie – superlegalizácia úradného overenia podpisu. Niektoré zahraničné inštitúcie navyše môžu vyžadovať úradný preklad overovanej doložky podpisu do slovenčiny.

 

6 komentárov
 1. Jaroslav Šiška
  Jaroslav Šiška says:

  Dobrý deň, musia byť oba podpisy úradne overené? Alebo stačí overiť len podpis splnomocniteľa? Overenie podpisu môže byť vykonané matrikou? Alebo je potrebné notárske overenie?

  Odpovedať
  • bloger
   bloger says:

   Dobrý deň p. Šiška čo sa týka samotného podpisu to závisí od druhu splnomocnenia a od účelu na aký sa splnomocnenie vydáva. Notár aj matričné úrady vykonávajú overovanie listín v slovenskom a českom jazyku neobmedzene takže odpoveď na Vašu otázku znie, že je to na Vašom rozhodnutí ku komu pôjdete predmetné splnomocnenie overiť.

   Odpovedať
 2. PETER
  PETER says:

  V roku 2020 zomrela moja sestra,po ktorej zostal v Bratislave byt.Byt som právoplatne zdedil s mojím bratom,Dušanom Janivom.No ešte pred dedičským konaním ma brat ubezpečoval že ked mu dám splnomocnenie ,tak že všetko vybavý,byt sa predá a potom si peniaze rozdelíme.No ked už mal splnomocnenie,tak už nechcel so mnou ani komunikovať a že nech ho neotravujem,aj tak mi nedá nič za ten byt.No ja som mu dôveroval a on ma oklamal.Neviem ako mám dalej postupovať.

  Odpovedať
  • bloger
   bloger says:

   Dobrý deň Peter, naše odporúčanie je osloviť advokáta, ktorý by mal napadnúť kúpnu zmluvu. Sú rôzne splnomocnenia na rôzne úkony my nevieme, aké konkrétne ste podpísali. Určite by ste sa mali poradiť s advokátom, pretože Váš brat sa neprávom obohatil. Pekný deň praje Sídlo SNV.

   Odpovedať
 3. ria
  ria says:

  dobrý deň,
  čo v prípade, keď splnomocniteľ nemôže z dôvodu zlého zdravotného stavu podpísať splnomocnenie ale rozumie textu.
  je také splnomocnenie príp. generálna plná moc platná /podpis overený na matrike len splnomocnenca/.

  Odpovedať
  • bloger
   bloger says:

   Pozdravujeme Ria určite to nebude možné bez overenia podpisu splnomocniteľa. V prípade ak sa splnomocniteľ zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti matričného úradu, je možné osvedčenie vykonať i mimo úradnej miestnosti. V tomto prípade je potrebné si vopred dohodnúť konkrétne podmienky a termín na konkrétnom matričnom úrade. Pekný deň praje Sídlo SNV.

   Odpovedať

Zanechajte komentár

Chcete sa zapojiť do diskusie?
Neváhajte sa podeliť o svoj názor

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *