HOME OFFICE: BEZPEČNÁ PRÁCA Z DOMU NIELEN V OBDOBÍ KORONAKRÍZY

Kvôli koronakríze boli poniektorí zamestnávatelia nútení prijať preventívne opatrenia, aby sa udržali v chode. Jedným z týchto riešení je aj práca z domu – home office, ako ochrana zamestnancov pred nákazou.

Trvalý home office ako domácka práca, je práca z domu a teda zamestnanec nie je viazaný na miesto svojho pracoviska, ale môže svoju činnosť vykonávať z domu, alebo iného miesta, kde sa zdržuje. Samozrejme počas celého trvania pracovnej doby.

Kvôli koronakríze parlament schválil zmeny v Zákonníku práce, ktoré sa týkajú práce z domu. Ten definuje domácku prácu ako pracovný pomer, vykonávaný pre zamestnávateľa na základe podmienok, uvedených v pracovnej zmluve a teda doma, alebo na inom dohodnutom mieste.

Aj keď sa jedná o prácu z domu, musí byť vykonávaná s rovnakým nasadením a svedomím, pravidelne a stálo. Niečo iné je príležitostná práca z domu – tá je vykonávaná príležitostne, alebo mimoriadne po dohode so zamestnávateľom. Nemá stály charakter. Home office teda môžeme rozdeliť na trvalý, alebo dočasný.

Dočasný home office – príležitostná práca z domu nie je pravidelná a vykonáva sa iba ako mimoriadne opatrenie, ako je napríklad aj súčasná situácia s koronakrízou. Na dočasnom home office sa musí zamestnanec so svojim zamestnávateľom dohodnúť a teda zamestnávateľ ho nemôže svojmu zamestnancovi jednostranne nanútiť. Musí dôjsť k vzájomnej dohode.

Dočasný home office môže zamestnávateľ riešiť v kolektívnej zmluve, alebo dodatkom k pracovnej zmluve. Vtedy ide o klasický pracovný pomer s občasným vykonávaním práce doma. Dochádza teda k zmene miesta výkonu práce zamestnanca. Samozrejme, že nie každé zamestnanie je možné vykonávať z domu, pretože niektoré práce si vyžadujú zamestnanca na pracovisku a nie mimo neho. Najčastejšie využívajú home office kancelárske profesie – účtovník, grafik, novinár … .

Väčšina slovenských zamestnancov nemá vo svojej zmluve uvedenú možnosť využitia home office v prípade pandémie a preto je potrebný k zmluve priložiť dodatok, ktorý je možné dojednať písomne, alebo elektronickou formou.

Na dočasný home office je teda potrebná dohoda so zamestnávateľom a jeho súhlas s výkonom práce doma a pracovná pozícia zamestnanca musí túto variantu umožňovať.

Ak jedna, alebo druhá strana s dočasným home officom nesúhlasí, musia zvážiť, či pri pokračovaní v práci na pracovisku nedôjde k ohrozeniu zdravia zamestnanca. Ak to nie je možné, vzniká tzv. prekážka na strane zamestnávateľa a tým vzniká zamestnancovi nárok na náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku.

 

Práca z domu má samozrejme aj svoje pravidlá. Nie je to dovolenka. Trvalý home office sa riadi ustanoveniami v pracovnej zmluve a Zákonníkom práce. Dočasný home office nemá Zákonníkom práce stanovené podmienky a preto je dobré si ich zakotviť napríklad v internom predpise, alebo v dodatku k pracovnej zmluve, s ktorým musí zamestnanec súhlasiť.

Problémom pri home office je kontrola zamestnanca, pretože ho zamestnávateľ nemá pod dohľadom. To sa dá čiastočne vyriešiť zasielaním denných výkazov a to do určitej hodiny.

 

BOZP

Aj pri práci z domu je zamestnávateľ zodpovedný za BOZP, tak ako pri vykonávaní práce na pracovisku, pretože na zamestnanca sa hľadí rovnako, akoby bol v práci a preto sa úrazy považujú za pracovné.

STRAVOVANIE

Zákonník práce myslel aj na stravovanie zamestnanca v home office – ak jeho pracovná zmena trvá viac ako 4 hodiny, má od zamestnávateľa nárok na poskytnutie finančného príspevku na stravovanie, ak mu nie je schopný zabezpečiť jedno teplé hlavné jedlo, vrátane vhodného nápoja, alebo ak je zabezpečenie stravovania v rozpore s povahou vykonávanej práce. Takže aj zamestnanec, ktorý pracuje z domu viac ako 4 hodiny, má nárok na stravné a zamestnávateľ je povinný mu ho poskytnúť finančným príspevkom, alebo iným zabezpečením stravy.

PN-ka

Ak sa zamestnanec počas práce vykonávanej doma stane práceneschopným, má taktiež nárok na náhradu mzdy od zamestnávateľa počas prvých desiatich dní a od jedenásteho vzniká nárok na nemocenské.

MZDA

Čo sa týka mzdy, tak aj zamestnanec vykonávajúcu prácu z domu má nárok na plnú mzdu, akú by dostával pri vykonávaní práce na pracovisku.

DOVOLENKA

Aj pri práci z domu musí zamestnávateľ oznámiť čerpanie dovolenky aspoň 14 dní dopredu, ak sa so zamestnancom nedohodnú inak.

Pre home office teda platí, že sa riadi podmienkami dohodnutými v pracovnej zmluve, jej dodatkom, alebo interným predpisom. Zamestnávateľ nemôže svojmu zamestnancovi home office nariadiť – musí dôjsť k vzájomnej dohode a zamestnanec má pri vykonávaní práce z domu nárok na svoju bežnú mzdu. Ak odpracuje denne viac ako štyri hodiny, má taktiež nárok na stravné. Zamestnávateľ je povinný dodržiavať BOZP.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *