MIKRODAŇOVNÍK V ROKU 2023 A JEHO VÝHODY

Mikrodaňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorej príjmy za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu ustanovenú osobitým predpisom. Takže ním môže byť fyzická osoba, ktorá má príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti; taktiež právnická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy za zdaniteľné obdobie nepresiahnu  49 790 eur. K zdaniteľným príjmom sa pritom zahŕňajú všetky dosiahnuté zdaniteľné výnosy, aj keď sú vysporiadavané zrážkou či zrazením sumy na zabezpečenie dane. Pri daňovníkoch, ktorí nie sú zriadení na podnikanie, napríklad občianske združenia či neziskovky, sa nezapočítavajú príjmy, plynúce z činností uvedených v ich stanovách. Do sumy 49 790 eur nie sú započítavané ani príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, či oslobodené príjmy od dane.

Pri pojme mikrodaňovník si však treba dávať pozor každé zdaňovacie obdobie zvlášť. Nie je možné automaticky tieto výhody využívať všetky nasledovné zdaňovacie obdobia.

Kto nemôže byť považovaný za mikrodaňovníka, a to ani vtedy, keď spĺňa podmienku obratu?

  • daňovník, ktorý je závislou osobou podľa písmen n) až r) § 2 zákona o dani z príjmov a realizuje kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie
  • daňovník v konkurze, likvidácii, alebo ak mu bol povolený splátkový kalendár
  • daňovník so zdaniteľným obdobím kratším ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, s výnimkou daňovníka, ktorý má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia

Na využívanie výhod mikrodaňovníka je potrebné to deklarovať daňovému úradu vyznačením v tlačive daňového priznania. A aké výhody vyplývajú z označenia mikrodaňovník?

  • výhodnejšie podmienky odpisovania hmotného majetku
  • výhodnejšie pravidlá odpočtu daňovej straty
  • možnosť tvorby daňových opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam v súlade s účtovnými
  • výhodnejšie odpisovanie pohľadávok a príslušenstva
  • 15% sadzba dane z príjmu

Výhodnejšie podmienky odpisovania hmotného majetku v roku 2023

Mikrodaňovník si môže výšku odpisov pre majetok zaradený do odpisových skupín 0 až 4 určiť v ľubovoľnej výške, najviac však do výšky vstupnej ceny, čo predstavuje väčší priestor pre optimalizáciu. Toto je možné použiť na hmotný majetok, zaradený do užívania v zdaňovacom období, v ktorom bol daňovník považovaný za mikrodaňovníka. Nesmie ísť o luxusné automobily so vstupnou cenou nad 48 000 a nehnuteľnosti v 5 s 6 odpisovej skupine.

Fyzické osoby môžu uplatniť zvýhodnené odpisovanie iba na majetok zaradený do obchodného majetku a súvisiaci s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Medzi ďalšie výhody patrí neobmedzenie výšky daňového odpisu príjmom z prenájmu. Zákon určuje, že daňovník môže pri prenajímanom hmotnom majetku uplatňovať daňové odpisy iba do výšky príjmov z prenájmu tohto majetku, no takéto obmedzenie neplatí pri prenájme hmotného majetku v odpisových skupinách 0 až 4 u mikrodaňovníka.

Pri predčasnom vyradení hmotného majetku, pri ktorom mikrodaňovník uplatnil zvýhodnené odpisy pred uplynutím zákonnej štandardnej stanovenej doby odpisovania, musí daňovník zvýšiť základ dane o kladný rozdiel medzi už skutočne uplatnenými zvýhodnenými odpismi a štandardnými odpismi vyčíslenými podľa zákona o dani z príjmov.

Zvýhodnené pravidlá odpočtu daňovej straty u mikrodaňovníka v roku 2023 spočívajú v tom, že mikrodaňovníci si môžu umoriť daňovú stratu až do výšky celého základu dane.  Odpočet daňovej straty u mikrodaňovníkov je možné vykonať najviac do výšky základu dane, ak sa v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom si uplatňuje odpočet daňovej straty, považuje za mikrodaňovníka.

Z výhod statusu mikrodaňovníka je možné ťažiť aj pri odpisovaní pohľadávok a ich príslušenstva. Mikrodaňovník si môže uznať odpis pohľadávky do daňových výdavkov v súlade s účtovníctvom bez ohľadu na časový test. Musí ísť o nepremlčanú pohľadávku účtovanú do zdaniteľných výnosov v zdaňovacom období, kedy má daňovník postavenie mikrodaňovníka.

 

/zdroj: www.podnikajte.sk/

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *