NOVOROČNÉ ZMENY SOCIÁLNEJ POISŤOVNE III. ePN, nemocenské, úrazové, garančné poistenie

ePN – rozšírenie potvrdzovania dočasnej PN lekármi

Od začiatku tohto roka budú môcť v rámci elektronickej dočasnej pracovnej neschopnosti (ePN) uznávať dočasnú pracovnú neschopnosť nielen všeobecní lekári, gynekológovia a lekári ústavnej zdravotnej starostlivosti, ale aj lekári so špecializáciou v inom odbore alebo zubní lekári, ktorí poskytujú špecializovanú ambulantnú starostlivosť. Tým sa rozšíri okruh povinných vystavovateľov ePN.

Vystavenie ePN zároveň predstavuje žiadosť o dávku nemocenské, ktorú Sociálna poisťovňa automaticky posúdi a vyplatí bez nutnosti návštevy pobočky a osobitnej žiadosti. Ak sú ovšem splnené zákonné podmienky.

Elektronická dočasná pracovná neschopnosť (ePN) je služba Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) a Sociálnej poisťovne, nahradzujúca pôvodné papierové potvrdenie o práceneschopnosti. Oprávnený lekár potvrdzuje ePN, ktorá nahradila doteraz používaný päťdielny papierový formulár. Ten poistenec odovzdával zamestnávateľovi a Sociálnej poisťovni. Nový systém zabezpečuje výlučne elektronickú komunikáciu medzi lekárom, NCZI, Sociálnou poisťovňou, poistencom a zamestnávateľom. Stačí, že poistenec pri zdravotných problémoch navštívi lekára a následne sa bude liečiť. Všetky údaje a dokumenty sa elektronicky vymenia medzi lekárom a inštitúciami a poistenec má prístup k údajom o svojej dočasnej pracovnej neschopnosti prostredníctvom Elektronického účtu poistenca (EUP). EUP je automaticky zriadený klientom Sociálnej poisťovne, pričom si ho môžu aktivovať osobne na pobočke alebo elektronicky cez portál slovensko.sk. Viac informácií o EUP nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne: Elektronický účet poistenca.

Oprávnení lekári mohli dobrovoľne vystavovať ePN od 1. júna 2022. Duálny systém, v ktorom sa vydávali papierové a elektronické potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti, skončil 31. mája 2023. Od tohto dátumu sú oprávnení lekári povinní vystavovať doklady o práceneschopnosti elektronicky.

Rozšírený nárok na materské absolventkám stredných a vysokých škôl

Od 1. januára 2024 sa do obdobia 270 dní trvania nemocenského poistenia pri nárokovaní materského započíta aj doba štúdia na strednej alebo vysokej škole, považovaná za sústavnú prípravu na povolanie, ak poistená matka získala príslušný stupeň vzdelania v rámci tohto štúdia.

V prípade, že dôvod na poskytnutie materského vznikne po 31. decembri 2023, je možné započítať obdobie štúdia do maximálnej doby 270 dní nemocenského poistenia na účely nároku na materské. Poistenkyňa k žiadosti o materské priloží potvrdenie školy o dobe štúdia a kópiu dokladu o ukončení štúdia, ktorým získala príslušný stupeň vzdelania.

Táto zmena prispieva k prospechu bývalých študentiek, ktoré síce sú nemocensky poistené, ale nedosiahli 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch. Nové ustanovenie sa týka žien, ktorým dôvod na poskytnutie materského vznikne po 31. decembri 2023. Napríklad, ak má žena predpokladaný dátum pôrodu stanovený na 11. februára 2024 a skôr, doba štúdia sa jej nezapočíta, pretože 6 týždňov pred predpokladaným dňom pôrodu pripadá na 31. december 2023 a skôr. Ak má žena predpokladaný dátum pôrodu stanovený na 12. február 2024 a neskôr a o materské požiada 6 týždňov pred predpokladaným dňom pôrodu, doba štúdia sa jej započíta, pričom je dôležité, aby išlo o úspešne ukončené štúdium. Napriek tejto zmene je stále kľúčovou podmienkou nároku na materské existencia nemocenského poistenia alebo plynutie ochrannej lehoty v deň vzniku dôvodu na poskytnutie materského. Na podmienku 270 dní nemocenského poistenia sa hľadí až následne.

Nová maximálna výška nemocenské, tehotenské, ošetrovné, materské

V prípade, že dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky nastane v období od 1. januára do 31. decembra 2024, denný vymeriavací základ, pravdepodobný denný vymeriavací základ a celkový úhrn denných vymeriavacích základov alebo pravdepodobných denných vymeriavacích základov nesmú prekročiť hranicu 85,7425 eura. V prípade vzniku dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky v tomto období bude pravdepodobný denný vymeriavací základ stanovený na 21,7334 eura z minimálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného.

To znamená, že v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti poisteného v roku 2024 bude maximálna denná výška jeho nemocenskej dávky 47,15837500 eura. Pre 30-dňový kalendárny mesiac Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 414,80 eura a v prípade 31-dňového mesiaca to bude 1 462 eura.

Maximálna denná výška materskej dávky dosiahne 64,30687500 eura. To znamená, že materská dávka bude vyplácaná maximálne vo výške 1 929,30 eura mesačne v prípade 30-dňového mesiaca alebo 1 993,60 eura v prípade 31-dňového mesiaca.

Podobne sa zvýši aj maximálna výška dávky tehotenskej. Maximálna denná suma tejto dávky bude 12,86137500 eura, čo znamená, že budúce mamičky dostanú najviac 385,90 eura mesačne v prípade 30-dňového kalendárneho mesiaca alebo 398,80 eura mesačne v prípade 31-dňového kalendárneho mesiaca.

Maximálna denná suma ošetrovného v roku 2024 dosiahne hodnotu 47,15837500 eura. Dávka ošetrovného, ktorú Sociálna poisťovňa vypláca maximálne po dobu 14 dní, tak dosiahne maximálnu výšku 660,30 eura. V prípade dlhodobého ošetrovného, ktoré môže byť vyplácané najviac po dobu 90 dní, bude maximálna výška 1 414,80 eura mesačne v prípade 30-dňového kalendárneho mesiaca alebo 1 462 eura mesačne v prípade 31-dňového kalendárneho mesiaca.

Zvyšovanie úrazových dávok

Od 1. januára 2024 Sociálna poisťovňa automaticky zvýši úrazovú rentu pre jej prijímateľov o 3,2 %, a to bez potreby osobitnej žiadosti o valorizáciu. Prijímatelia úrazovej renty obdržia zvýšenú čiastku v bežných výplatných termínoch v mesiaci január 2024, pričom Sociálna poisťovňa im zároveň pošle písomné rozhodnutie.

Novopriznávaná úrazová renta, ktorá bude pridelená po 1. januári 2024, sa bude valorizovať o 13,6 %. Prijímatelia budú informovaní o tejto zmene v stanovených termínoch.

Od 1. januára 2024 sa zvýšia aj maximálne sumy určených úrazových dávok. Jednorazové odškodnenie pre manžela alebo manželku dosiahne maximálnu sumu 75 166,20 eura. Rovnaká maximálna suma, 75 166,20 eura, bude platná aj pre úhrn súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí.

Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením sa od 1. januára 2024 zvýši na 37 583,70 eura.

V prípade nákladov spojených s pohrebom, maximálna suma náhrady dosiahne v roku 2024 hodnotu 3 759,60 eura. Táto hodnota sa vzťahuje aj na maximálny úhrn náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Od 1. júla 2024 nastanú zmeny v maximálnych sumách garančnej dávky a dávky v nezamestnanosti. Do tohto dátumu platia stanovené sumy od 1. júla 2023 do 30. júna 2024.

Do uvedeného obdobia zostávajú platné nasledujúce hodnoty:

  • Maximálna výška dávky v nezamestnanosti je vo výške 1 329,10 eura v mesiaci s 31 dňami a 1 286,20 eura v mesiaci s 30 dňami.
  • Maximálna výška dávky garančného poistenia zostáva na úrovni 3 912,00 eur.

Zmeny v týchto sumách budú účinné až od 1. júla 2024, kedy budú nové hodnoty platné.

/zdroj: Sociálna poisťovňa/
0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *