POBYTY OBYVATEĽOV SR: Ako je to s cudzincami?

Cudzincom rozumieme človeka, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a ich evidenciu vedie Ministerstvo vnútra SR. Aj v prípade cudzincov je možný buď trvalý, alebo prechodný pobyt. Slovensko rozlišuje vstup a pobyt občanov EU/EHP a Švajčiarska, od občanov tretích krajín.

Čo sa týka pobytu občanov EU/EHP a Švajčiarska, ktorí sa chcú na Slovensku zdržiavať viac ako 3 mesiace, ide o pobyt na základe prvého povolenia – trvalý pobyt, ak ovšem tieto osoby v SR pracujú, podnikajú, študujú, nezaťažujú slovenský sociálny a zdravotný systém , alebo sú rodinnými príslušníkmi týchto osôb a spĺňajú rovnaké podmienky.

Občan EU/EHP a Švajčiarska môže požiadať o päťročnú registráciu na základe prvého povolenia a musí sa na Slovensku zdržiavať 5 rokov, alebo ak už mal 3 roky nepretržitý pobyt, považovaný za pobyt na základe prvého povolenia.

Zvýhodnenému cudzincovi, ktorý nie je síce občanom EU/EHP alebo Švajčiarska, ale je jeho rodinným príslušníkom, je tiež možné vystaviť pobyt na základe prvého povolenia, ak sa mieni na území SR zdržiavať dlhšie ako 3 mesiace. Nesmie však byť záťažou pre systém sociálneho, alebo zdravotného zabezpečenia.

Prechodný pobyt sa občanom EU/EHP, Švajčiarska, ani zvýhodneným cudzincom neudeľuje.

POBYT OBČANOV TRETÍCH KRAJÍN NA SLOVENSKU

Pri povolení trvalého pobytu sa občania tretích krajín môžu zdržiavať na území SR počas obdobia, na ktoré mu bolo povolenie udelené. Prvé povolenie sa udeľuje na 5 rokov a po tejto dobe môže cudzinec požiadať o ďalšie povolenie, ktoré už je na neobmedzenú dobu.

Prechodný pobyt sa cudzincom udeľuje maximálne na 2 roky. Ak má však dlhodobý pobyt v EHP, tak tak mu môže byť udelený maximálne na 5 rokov.

Povolenie na prechodný pobyt je viazané na konkrétny účel – podnikanie, zamestnanie, štúdium, osobitú činnosť, zlúčenie rodiny, alebo plnenie služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl. Ak má však cudzinec uznaný pobyt za iným účelom, môže popri tom v SR študovať. Na štúdium sa dáva povolenie maximálne na 5 rokov a po vypršaní povolenia na prechodný pobyt sa dá obnoviť maximálne na 3 roky, pri štúdiu na 5 rokov.

Cudzincom z tretích krajín, ktorí majú dlhodobý pobyt v EHP a švajčiarsku, je možné udeliť povolenie na prechodný pobyt maximálne na dobu 5 rokov a po skončení obnoviť najviac na 5 rokov.

TOLEROVANÝ POBYT sa udeľuje cudzincom, u ktorých je prekážkou administratívne vyhostenie, ak mu bolo poskytnuté dočasné útočisko, ak jeho vycestovanie nie je možné, ak je maloletým dieťaťom na území SR, ak je obeťou trestného činu atď… . Najviac sa udeľuje na 180 dní a je možné ho na rovnakú dobu opakovane predlžovať.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *