POJEM „MIKRODAŇOVNÍK“ A DANE V ROKU 2021

  • Od 1. januára 2021 po splnení konkrétnych podmienok bude možné získať štatút mikrodaňovníka, pre ktorého bude od začiatku nového roka platiť 15% sadzba dane. Táto sadzba sa však bude týkať aj ostatných právnických a fyzických osôb s príjmom do výšky 49 790 eur.

Podľa zákona o dani z príjmov je mikrodaňovníkom fyzická a právnická osoba, ktorej výnosy za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu stanovenú osobitým predpisom, čo znamená, že od začiatku roka je mikrodaňovníkom fyzická aj právnická osoba, s príjmami do 49 790 eur. Sú však aj okolnosti, kedy daňovník nie je mikrodaňovníkom a to ani keď splní podmienku obratu.

Mikrodaňovníkom nemôže byť daňovník, na ktorého sa vyhlásil konkurz, je v likvidácii, alebo má splátkový kalendár; tiež daňovník, ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov, nasledujúcich po sebe, ak táto doba nie je kratšia z dôvodu jeho úmrtia. Mikrodaňovníkom nemôže byť taktiež daňovník, ktorý je závislou osobou podľa zákona o dani z príjmov a realizuje kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie.

Do výšky príjmov na posúdenie získania štatútu mikrodaňovníka sa budú započítavať iba zdaniteľné príjmy a do spomínanej hranice 49 790 nebudú započítavane napríklad dividendy, oslobodený príjem z predaja obchodného podielu, oslobodené príspevky v súvislosti s pandémiou atď.

A aké zvýhodnenie prináša nový rok pre mikrodaňovníka?

– zvýhodnené podmienky pre odpis hmotného majetku

– 15% daň z príjmov

– možnosť tvorby daňových opravných položiek k pohľadávkam v súlade s účtovnými

– výhodnejšie pravidlá odpočtu daňovej straty

Pri odpisovaní hmotného majetku si môže mikrodaňovník určiť výšku odpisov do odpisových skupín 0 až 4 v ľubovoľnej výške. Majetok však musí byť zaradený do užívania alebo obchodného majetku počas zdaňovacieho obdobia, kedy bola osoba mikrodaňovníkom a nesmie ísť o luxusné vozidlá so vstupnou cenou nad 48 000 eur. Zvýhodnenie odpisovania je teda možné uplatniť na majetok nadobudnutý najskôr 1. januára 2021.

Fyzické osoby môžu využiť zvýhodnené odpisovanie iba na majetok, ktorý je zaradený do obchodného majetku, súvisiaceho s jej príjmami podľa zákona o dani z príjmov.

Zo zákona o dani z príjmov tiež vyplýva, že daňovníci môžu pri prenajímaní hmotného majetku uplatniť odpisy iba do výšky príjmov z tohto majetku. Nebude sa to však vzťahovať na prenájom tohto majetku zaradeného v odpisových skupinách 0 až 4 u mikrodaňovníka.

Na rozdiel od ostatných spoločností si budú môcť mikrodaňovníci daňovú stratu umoriť až do výšky celého základu dane a to najskôr za zdaňovacie obdobie od 1. januára 2021 a v tomto období musí byť považovaný za mikrodaňovníka. Bude pre nich platiť, že od základu dane budú môcť odpočítať daňovú stratu počas najviac piatich po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, začiatkom zdaňovacieho obdobia bezprostredne nasledujúceho po zdaňovacom období, za ktoré bola táto strata vykázaná. Odpočet bude možný najviac do výšky základu dane, ak sa v tomto období osoba považuje za mikrodaňovníka. Prvýkrát bude tento postup použiteľný pri daňovom priznaná v roku 2022.

V podvojnom účtovníctve bude možné zahrnúť do daňových výdavkov tvorbu opravnej položky k nepremlčanej  pohľadávke s rizikom, že nebude splatená úplne, alebo čiastočne, ak bola zhrnutá do zdaniteľných príjmov.

Mikrodaňovník nebude musieť pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam časovo testovať pohľadávky. Neplatí to však pri pohľadávkach nadobudnutých postúpením, alebo ak ich možno vzájomne započítať so splatnými záväzkami voči dlžníkovi.

Môže tvoriť opravnú položku k pohľadávke, zahrnutej do zdaniteľných príjmov ako aj k príslušenstvu zahrnutému do zdaniteľných príjmov v statuse mikrodaňovníka. Je možné taktiež predpokladať, že tvorba opravnej položky k neuhradenej pohľadávke bude zaúčtovaná a uplatnená ako daňový výdavok v plnej výške ešte pred postúpením pohľadávky.

 

 

/zdroj: podnikajte.sk/

2 komentárov
  1. ľ
    ľ hovorí:

    Prosím, môže byť za mikrodaňovníka uznaná PO( nie je v likvidácii ani konkurze, podniká od 2012, nie je plátca DPh a má príjem do do 49 790 eur), ale v priebehu roku poskytol dar( v malej výške.. nedaňový náklad), svojej svokre?

    Odpovedať

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *