ROK 2021 A ZALOŽENIE S.R.O.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je právnickou osobou a je jednou z foriem kapitálových obchodných spoločností. Zo zákona ju môže založiť jedna, alebo maximálne 50 spoločníkov – fyzických, alebo právnických osôb.

S.r.o.  môže byť založené buď na podnikateľskú činnosť, alebo aj na inú činnosť, ktorú zákon nezakazuje.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným má svoju postupnosť:

– určenie predmetu podnikania

– určenie sídla

– určenie obchodného mena

– určenie spoločníkov, konateľov, správcu vkladu

– vypracovanie zakladateľských dokumentov

– ohlásenie živnosti pre s.r.o.

– súhlas správcu dane a Sociálnej poisťovne

– zápis do obchodného registra

Pri zakladaní s.r.o. treba vedieť, v čom chcete podnikať a aké aktivity v rámci s.r.o. vykonávať, pričom si môžete zvoliť jednu, alebo viac zameraní.

Ako zakladateľ si môžete podobne ako živnostník vybrať z troch možností živnosti –  voľnú, viazanú, remeselnú. Zoznam nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR. Ak si však budete do predmetu dávať veľa činností, môže to pôsobiť nedôveryhodne.

Spoločnosť musí mať svoje sídlo – adresu zapísanú v Obchodnom registri a to v nehnuteľnosti, ktorú podnikateľ vlastní, alebo aj v takej, ktorú nevlastní, s čím však súvisí súhlas vlastníka nehnuteľnosti s úradne overeným podpisom. Ako sídlo nemôže byť uvedený P.O. Box.

V podnikaní je taktiež veľmi dôležité zvoliť si vhodné obchodné meno, v ktorom bude podnikateľ pôsobiť navonok a taktiež ním vykonávať právne úkony. Nesmie byť zameniteľné s iným podnikateľom. Názov spoločnosti sa skladá zo samotného vymysleného názvu a z právnej formy spoločnosti.

Pri zakladaní s.r.o. treba určiť spoločníkov, ktorí sa na podnikaní podieľajú spoločným vkladom; konateľov, ktorí sú štatutármi spoločnosti a môžu spoločnosť riadiť a jednať v jej mene; správcu vkladu, ktorým je zakladateľ poverený spravovaním vkladov spoločníkov. Minimálne základné imanie musí byť vo výške 5 000 eur, pričom minimálny vklad jedného spoločníka 750 eur.

A aké dokumenty si treba pri zakladaní s.r.o. pripraviť?

– zakladateľská listina/spoločenská zmluva

– vyhlásenie správcu vkladu

– súhlas vlastníka nehnuteľnosti

– podpisový vzor konateľa

– súhlas zodpovedného zástupcu

– vyhlásenie jediného spoločníka

– plnomocenstvo pre osobu, v prípade vybavovanie zápisu do OR

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť jedna, alebo viac osôb. V prípade jednoosobovej s.r.o. sa vypracuje zakladateľská listina a v prípade viacerých spoločníkov spoločenská zmluva. Súčasťou potrebných náležitostí sú aj úradne overené podpisy. Potrebné je aj písomné vyhlásenie správcu vkladu o vložení základného imania. Nie je však povinné základné imanie vkladať do banky a predkladať výpis z účtu, alebo potvrdenie o vklade.

Ak má byť sídlo spoločnosti v prenajatých priestoroch, je potrebný písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti, taktiež s úradne overeným podpisom.

V prípade zakladania s.r.o. jednou osobu, musí táto osoba predložiť vyhlásenie, že nie je zakladateľom, či jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach. Zo zákona totiž môže takáto osoba figurovať ako spoločník najviac v troch spoločnostiach.

Ak máte dokumenty v poriadku, môžete ohlásiť živnosť živnostenskému úradu a to buď osobne, alebo elektronicky. A ak bude všetko splnené, živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení, spolu s IČO.

S.r.o. zo zákona však nemôže založiť osoba vedená v zozname daňových dlžníkov, má nedoplatky na odvodoch do Sociálnej poisťovne, alebo je vedená ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie. Nedoplatky v zdravotnej poisťovni nie sú prekážkou.

Od októbra 2020 je možné návrh do obchodného registra podať iba online. Vyplniť elektronický formulár na stránke Ministerstva spravodlivosti SR, priložiť k nemu potrebné doklady, podpísať to elektronickým podpisom a odoslať registrovému súdu. Správny poplatok je 150 eur.

Ak splníte všetky podmienky, registrový súd zapíše s.r.o. do obchodného registra do dvoch pracovných dní. Týmto zápisom s.r.o. vzniká.

V prípade zakladania s.r.o., ako aj s poskytnutím sídla vám radi pomôžeme aj my 🙂

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *