HOME OFFICE: PRÁVA A POVINNOSTI ZAMESTNANCA A ZAMESTNÁVATEĽA

Jedným z opatrení v súvislosti s obmedzeniami ochorenia COVID-19 je toľkokrát spomínaný home office. Ten však taktiež podlieha legislatívnej úprave a povinnostiam.

Home office je práca, ktorá sa nevykonáva priamo na pracovisku u zamestnávateľa, ale z iného dohodnutého miesta, najčastejšie z domu – z miesta bydliska zamestnanca. Zákon v tejto súvislosti pozná pojem domácka práca.

Domácka práca je pracovný pomer vykonávaný podľa podmienok v pracovnej zmluve na vopred dohodnutom mieste. Má pravidelný a stály charakter. Existujú však aj prípady, kedy zamestnanec pracuje z domu, no nejedná sa o domácku prácu. Jedná sa o prácu, ktorá je príležitostná a nemá vyššie spomínaný stály charakter. Tzv. dočasný home office.

Dočasný home office na rozdiel od domáckej práce nemá pravidelnosť a súvisí s mimoriadnymi okolnosťami, ako napríklad zlé počasie, alebo iné vplyvy. Na dočasnom home office sa musia dohodnúť obe strany a zamestnávateľ to nemôže zamestnancovi prikázať. Príležitostná práca z domu je iba akýmsi firemným benefitom, ktorý môže byť uvedený v kolektívnej, alebo individuálnej zmluve, či v jej dodatku.

So zmenami, účinnými od 4. apríla 2020 však platí, že počas mimoriadnej situácie a núdzového, alebo výnimočného stavu a v ďalších dvoch mesiacoch po ich zrušení, môže zamestnávateľ zamestnancovi nariadiť prácu z domu, ak to jeho pracovná pozícia umožňuje.

Domácka práca sa riadi zákonnými ustanoveniami a pravidlami z pracovnej zmluvy, ktoré sú až na niektoré výnimky rovnaké, ako pri ostatných zamestnancoch. Dočasný home office Zákonník práce neupravuje.

Pri práci z domu je zamestnanca ťažšie kontrolovať, no pracovná disciplína by sa mala dodržiavať. Vhodným nástrojom je napríklad zasielanie denného výkazu do zamestnávateľom určenej hodiny.

Čo možno málokto vie je, že aj zamestnanec pracujúci z domu musí dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci BOZP, pretože je v práci a každý úraz sa dá považovať za pracovný. Aj používané pracovné prostriedky preto musia byť dostatočne zabezpečené pred rizikami.

Zamestnanec, ktorý vykonáva prácu dlhšiu ako 4 hodiny, má nárok na stravu. V prípade, že zamestnávateľ nezabezpečí pracovníkovi, ktorý pracuje z domu, jedno teplé jedlo a nápoj, musí mu poskytnúť príspevok na stravovanie. Takže ak pracuje viac ako štyri hodiny, má nárok na stravné.

Ak je zamestnanec, ktorý pracuje z domu, dočasne práceneschopný, má taktiež nárok na náhradu mzdy počas prvých 10 dní a potom má nárok na nemocenské.

Zamestnancovi pracujúcemu z domu patrí rovnaká odmena, ako ostatným zamestnancom, takže jeho bežná odmena, ktorú by dostal pri vykonávaní práce priamo na pracovisku.

Pri čerpaní dovolenky to musí zamestnávateľ oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní dopredu a táto doba môže byť kratšia iba so súhlasom zamestnanca, takže na základe vzájomnej dohody.

Takže na záver zdôrazníme to najdôležitejšie – pre home office platí dohoda v pracovnej zmluve, interný predpis alebo dodatok k zmluve; zamestnávateľ nemôže zamestnancovi home office za normálnych okolností prikázať, čo neplatí pri mimoriadnej situácii, núdzovom, či výnimočnom stave; zamestnanec musí dodržiavať BOZP, má nárok na bežnú mzdu a ak odpracoval viac ako štyri hodiny, má nárok na stravné.

O INVESTOVANÍ: NECHAJTE VAŠE PENIAZE ZAROBIŤ PENIAZE

Slováci sú stále málo finančne gramotní a príliš opatrní, čo aj vo vzťahu k inflácii a investičným možnostiam hrá výrazne proti nim. Treba však ísť s dobou a využívať jej možnosti, privilégia a informácie a to nie iba zo sveta vedy, techniky, elektroniky, módy, umenia, cestovania, ale aj v oblasti financií a investovania.

Keďže je situácia vo svete zlá, ľudia hľadajú spôsoby, ako zarobiť. Ako svoje peniaze zhodnotiť, rozmnožiť, alebo si vytvoriť pasívny príjem. Ako obracať svoje peniaze online, iba s počítačom, tabletom, mobilom, či za pomoci brokera. Mnohí počas voľných chvíľ doma študujú investičné možnosti a stratégie, radia sa, sledujú webináre a nakoniec si niečo z toho vyberú. Ak ovšem neskĺznu do špekulovania a obchodovania na finančnú páku, čo so sebou prináša aj značné riziko straty peňazí. Investovanie je však o dlhodobejšom časovom horizonte. A to aj postupné, pravidelné investovanie v menších čiastkach.

Pojem „investovanie“ je stále pre mnohých veľkou neznámou aj keď sa finančným vzdelávaním a pozdvihnutím finančného IQ zaoberá stále viac ľudí. Základom je uvedomiť si, že investovanie a krátkodobé špekulácie nie je jedno a to isté. Taktiež nie je pravda, že investovať si môžu dovoliť iba tí najbohatší.

Umiestňovať voľné finančné prostriedky na finančný trh, za účelom dosahovania zisku si môže dovoliť každý, kto má k dispozícii nejaký kapitál. No nestačí iba to. Dôležitá je investičná stratégia – na ako dlho chce človek investovať svoje peniaze, za akým účelom a aké riziko je ochotný podstúpiť. Je dobré svoje peniaze rozdeliť do viacerých finančných inštrumentov, aby sa riziko rozložilo. Takzvané investičné portfólio.

Investovať môže každý človek a vymenujeme tie najčastejšie formy investovania.

Investovanie do fondov

Podielové fondy sú jednou z najznámejších foriem dlhodobého kolektívneho investovania prostredníctvom správcovských spoločností. Je to zoskupenie akcií viacerých spoločností do jedného investičného nástroja. Výhodou tohto investovania je diverzifikácia – rozloženie peňazí do viacerých fondov. Investor tak môže mať v jednom fonde aj firmy ako Microsoft, Tesla, Apple … . Je možné využiť viacero typov fondov – peňažné, komoditné, realitné, dlhopisové. Dá sa zamerať na konkrétne odvetvie, oblasť, kontinent.

Investovanie do akcií

Akcia je cenný papier, vyjadrujúci podiel majetku v akciovej spoločnosti. Kúpou akcií investor získava podiel v danej spoločnosti. S týmito akciami sa obchoduje na burze a v porovnaní s fondami ide o rizikovejšie investovanie, keďže sa jedná o akciu iba jednej konkrétnej spoločnosti.  Preto sa táto forma neodporúča začiatočníkom, pretože až 70% obchodníkov z dlhodobého hľadiska prerobí.

Investovanie do nehnuteľností

Do nehnuteľnosti môžeme investovať dvoma spôsobmi – kúpiť si konkrétnu nehnuteľnosť, alebo sa zapojiť do investičných realitných projektov.

Pri kúpe nehnuteľnosti budujete svoj majetok. Hodnota nehnuteľnosti v čase rastie, ak sa neobjavia nepriaznivé vonkajšie vplyvy. Mnohí nehnuteľnosť kúpia na hypotéku a následne prenajímajú, čím sa im splácajú náklady a ostane im aj niečo navyše, čo môžu ďalej využiť na ďalšie investovanie, alebo ako zdroj dlhodobého príjmu.

Realitné investičné projekty pripomínajú podielové fondy. Je to možnosť investovať do portfólia, ktoré je tvorené investičnými nehnuteľnosťami. Takže investor vlastní podiel vo viacerých investičných realitách. Jedná sa napríklad o nákupné centrá, biznis centrá, rekreačné komplexy… .

Investovanie do dlhopisov

Dlhopis je akási „pôžička“, ktorú emitent poskytuje za účelom získania finančného kapitálu, aby mohol realizovať svoje aktivity, investície, projekty.

Z dlhodobého hľadiska sa dajú dlhopisy považovať za bezpečnú investíciu, no s malým výnosom. Hodia sa pre konzervatívnych investorov, s neochotou podstupovať riziko.

Investovanie do komodít

Komodity prestavujú malý finančný trh, no pre investorov sú bezpečným prístavom v časoch ekonomickej nestability. Investori sa odjakživa obracali na komodity v dobách, keď ceny akcií a ďalších finančných inštrumentov klesali. Dopyt po komoditách sa kvôli ich obmedzenému množstvu stále zväčšuje a napríklad ropa, alebo zlato už dosiahli svoju maximálnu produkciu. Tá klesá kvôli finančnej náročnosti na ďalšiu ťažbu. Komodity sú vhodné na krátkodobé, aj na dlhodobé investovanie. Patrí k nim:

Vzácne kovy: zlato, striebro, platina, palladium …

Základné kovy: meď, zinok, hliník, kobalt, olovo …

Energetické komodity: ropa, topný olej, zemný plyn …

Obilniny: pšenica, kukurica, ovos, ryža …

Ostatné: káva, cukor, bavlna …

Investovanie do fyzického zlata

Poviete si, že nemáte na to, aby ste si kúpili zlatú tehličku. Naraz možno nie, no možno ste nevedeli o tom, že do investičného fyzického zlata môžete investovať aj postupne, v menších pravidelných platbách a tak si ho akoby kúpiť na splátky.

Zlato by nemalo chýbať v portfóliu investora, pretože je bezpečným prístavom v čase neistoty, čo zlato historicky preukázalo. Je to taktiež ochrana pred infláciou. Ak dolár padá, zlato stúpa. To platí aj pri akciách. So zlatom súvisia mnohé výhody – je antisystémové, anonymné, oslobodené od daní, v čase si drží svoju hodnotu, nemá naňho vplyv vláda, ľahko sa prenáša a je možné ho rýchlo predať všade vo svete.

Investovanie do kryptomeny

Je to virtuálna mena, existujúca v digitálnom priestore, využívajúca kryptografiu, takže sa nedajú sfalšovať. Nazýva sa aj peniazmi ľudu.

Pre mnohých predstavujú kryptomeny budúcnosť, pretože kto vie dokedy tu ešte bude hotovostný platobný styk.

Každá kryptomena má svoj obmedzený počet mincí – coinov, ktoré je možné vyťažiť. Na rozdiel, papierové peniaze je možné tlačiť donekonečna, čím budú strácať na hodnote. Z toho budú profitovať kryptomeny a zlato.

Samozrejme existujú aj mnohé alternatívne možnosti investovania, no treba si uvedomiť, že aká je likvidita danej investície a to, za ako dlho ju dokážete premeniť na peniaze. Mnohí chcú mať doma niečo hmotné, do čoho investovali a tak investujú do umenia, starožitností, alkoholu, automobilov… . Treba si však uvedomiť, že s tým súvisia aj ďalšie náklady – údržba a skladovanie. Mnohé z týchto investícií však majú po niekoľkých rokoch niekoľkonásobnú cenu.

Investovanie je odloženie peňazí sebe samému, na neskôr. Do budúcnosti. A tieto peniaze prinesú aj zisk. Buď na dôchodok, na záľuby, pre deti. A aby investícia mala zmysle, musí byť výnos väčší ako inflácia. Pretože ceny vždy rastú a peniaze strácajú na hodnote.

Pri súčasnej inflácií okolo 2% ročne za 10 rokov prídete o 20 % vašich úspor, ktoré držíte na bankovom účte.

Predpovede do budúcna pri súčasnom kvantitatívnom uvoľňovaní peňazí do obehu, hovoria o 4%  inflácií v blízkej budúcnosti. Ale to ukáže čas, keďže v tejto oblasti nie je nikdy nič 100% isté. No ak sa predpovede naplnenia, tak o 10 rokov by ste prišli vplyvom inflácie až o 40 % vašich úspor.

Investovať svoje voľné prostriedky je lepšie, ako nechať ich v banke ohlodávať infláciou. Stanovte si konkrétnu cieľovú sumu, časový horizont, minimálny očakávaný výnos a maximálny tolerovaný pokles. Taktiež je dôležité poznať svoje finančné možnosti. Koľko môžete investovať. Čím viac dokážete pravidelne prispievať, tým menej rizikové portfólio si môžete nastaviť a dosiahnuť vopred stanovený cieľ.

Týmto článkom sa nesnažíme niečo predať, alebo ľudí do niečoho nútiť. Priniesli sme iba obraz toho, čo vo svete funguje a ako to funguje. Ako môžete narábať so svojimi úsporami a voľnými finančnými prostriedkami. Pretože aj to je súčasťou finančnej gramotnosti.

 

 

ZMENY PRI UVEDENÍ PRIESTOROV DO PREVÁDZKY A DVOJAKÝ METER

Ako je to s uvedením priestorov do prevádzky? Stručne sa pozrieme na zmeny, ktoré priniesol 21. júl 2020. Do 20. júla tohto roku mali všetci podnikatelia povinnosť získať povolenie od hygieny na otvorenie prevádzky. Čiže, nech podnikateľ vykonával vo svojich priestoroch činnosť akéhokoľvek charakteru, bol povinný pred začatím svojej činnosti požiadať regionálny úrad verejného zdravotníctva o vydanie rozhodnutia o uvedení priestorov do prevádzky. Táto povinnosť platila aj v prípade, že sa zmenila iba osoba prevádzkovateľa, no činnosť v týchto priestoroch ostala nezmenená

Súčasťou „podnikateľského kilečka“ bola od 21. júla 2020 aj zmena pravidiel pri uvádzaní priestorov do prevádzky, čo uľahčilo administratívne úkony, ušetrilo peniaze a čas.

A na koho sa teda nevzťahuje povinnosť žiadať o uvedenie priestorov do prevádzky?

 • ubytovacie zariadenia, mimo zariadení sociálnych služieb, kde je poskytovaná ubytovacia forma sociálnych služieb a mimo pobytovej formy sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately „opatrovníctvo nad nesvojprávnou osobou“
 • telovýchovné a športové zariadenia, tiež zariadenia starostlivosti o telo
 • prevádzky verejného stravovania, kde sa nevyrábajú hotové pokrmy, stánky s fastfoodom, zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a na zotavovacích a iných hromadných podujatiach
 • administratívne priestory
 • priestory, kde prebieha kúpa tovaru na účel ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi, okrem predaja potravín
 • priestory, kde bolo vydané rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky a došlo iba k zmene prevádzkovateľa priestorov

V prípade, že sa podnikateľa týka niektorá z výnimiek, musí to dopredu oznámiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a to najneskôr v deň začatia činnosti – písomnou formou, s priložením prevádzkového poriadku. Potrebné identifikačné údaje podľa toho, či ide o fyzickú, alebo právnickú osobu, tiež miesto prevádzky, jej názov, špecifikácia činností a dátum jej začatia.

Pozitívne je teda, ak už na priestory bolo vydané rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky a už iba menia svojho majiteľa. Ten má iba oznamovaciu povinnosť. No aj v tomto prípade sú výnimky, ako napríklad lekári. Tí potrebujú rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva predložiť.

Táto úľava v byrokracii sa teda netýka všetkých a rozdelila podnikateľov na tých, ktorí potrebujú opakovane absolvovať proces schvaľovania priestorov hygienou, aj keď už schválené boli a na tých, ktorí ho už nepotrebujú a majú iba oznamovaciu povinnosť.

 

 

/zdroj: podnikajte.sk/

MINIMÁLNE ODVODY PRE ŽIVNOSTNÍKOV V ROKU 2021

Výška odvodov sa od 1. januára 2021 narastie. V porovnaní s minulým rokom sa minimálny vymeriavací základ zvýši o 39,50 eur, s čím tento nárast do Sociálnej poisťovne, aj do zdravotnej poisťovne súvisí.

Minimálny vymeriavací základ pre odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne je 50% priemernej mesačnej mzdy na Slovensku za kalendárny rok, predchádzajúci dva roky rozhodujúcemu obdobiu. Takže pre určenie výšky odvodov v roku 2021 potrebujeme poznať priemernú mesačnú mzdu za rok 2019. Tá bola podľa Štatistického úradu vo výške 1092 eur a teda minimálny mesačný vymeriavací základ pre odvody od 1. 1. 2021 predstavuje 546 eur.

ODVODY OD 1. 1. 2021 A SOCIÁLNA POISŤOVŇA

V prípade povinnosti pre SZČO platiť odvody do Sociálnej povinnosti, bude od uvedeného dátumu povinné poistné 33,15% z vymeriavacieho základu, čo predstavuje minimálne 180,99 eur. Nárast mesačných odvodov pre SZČO v porovnaní s minulým rokom je o 13,10 eur. Avšak počas trvania mimoriadnej situácie kvôli koronakríze sa poistné zvýšiť nemusí hneď od začiatku roka.

ODVODY OD 1. 1. 2021 A ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

SZČO má povinnosť platenia minimálnych preddavkov do zdravotnej poisťovne hneď po začatí svojej činnosti, čo predstavuje 14% z vymeriavacieho základu. V prípade fyzickej osoby so zdravotným postihnutím je to 7%. Neplatí to však v prípade, ak je osoba zároveň zamestnancom či poistencom štátu, pretože sa na nich minimálny vymeriavací základ nevzťahuje. Odvody do zdravotnej poisťovne teda platiť nemusia.

Minimálne mesačné odvody SZČO do zdravotnej poisťovne budú od 1. januára 2021 vo výške 76,44 eur, čiže 14% z minimálneho vymeriavacieho základu – zo sumy 546 eur. V prípade fyzických osôb so zdravotným postihnutím je to 7%. Odvody do zdravotnej poisťovne tak oproti minulému roku narastú o 5,53 eur mesačne.

 

 

RODIČOVSKÉ PEŇAŽNÉ DÁVKY V ROKU 2021

Na aké peňažné dávky máte ako rodičia nárok? V súvislosti o akú dávku ide, ju vypláca buď Sociálna poisťovňa, zamestnávateľ, či Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Výšku týchto dávok môže ovplyvniť zmena výšky životného minima, alebo dosahovanie príjmu.

Materskú oprávnenej osobe vypláca Sociálna poisťovňa

 • matke dieťaťa
 • inému poistencovi ustanovenom zákonom
 • osobe starajúcej sa o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu

Nárok na materskú však vzniká po splnení istých podmienok. Musí ísť o nemocensky poistenú osobu alebo byť v ochrannej lehote. Nemocenské poistenie musí trvať minimálne 270 dní pred pôrodom, alebo pred nástupom na materské, a to za posledné dva roky.

Výšku materskej v roku 2021 predstavuje 75% z denného vymeriavacieho základu, alebo 75% z predpokladaného vymeriavacieho základu.

Príspevok pri narodení dieťaťa v roku 2021 je vyplácaný jednorazovo Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Nárok naňho má matka, alebo otec, ak matka umrela, bolo po nej vyhlásené pátranie, alebo bolo dieťa na základe rozhodnutia súdu zverené otcovi. Osoba, ktorá žiada o tento príspevok, musí mať trvalý pobyt na území SR.

Výška príspevku pri narodenie dieťaťa je 829,86 eur, ak ide o prvé, druhé, alebo tretie dieťa a dožilo sa najmenej 28 dní. Alebo 151,37 eur, ak sa dieťa narodí ako štvrté a ďalšie, alebo ak ide o dieťa do tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní.

Ak sa matke naraz narodia dve a viac detí a najmenej dve z nich sa dožili 28 dní, tak sa príspevok na každé dieťa zvyšuje o 75,69 eur.

O tento príspevok žiada oprávnená osoba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny písomne, a to do šiestich mesiacov od pôrodu.

Rodičovský príspevok v roku 2021 vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny:

 • rodičovi dieťaťa
 • fyzickej osobe, ktorá predstavuje náhradnú starostlivosť na základe rozhodnutia súdu, alebo na základe rozhodnutia ÚPSVaR,
 • manželovi rodiča dieťaťa, ak žijú v spoločnej domácnosti s rodičom dieťaťa

Osoba žiadajúca o rodičovský príspevok musí zabezpečiť riadnu starostlivosť o dieťa a mať trvalý, alebo prechodný pobyt na území SR či byť osobou podľa osobitého predpisu.

Rodičovský príspevok v roku 2021 je 275,90 eur mesačne, alebo 378,10 eur mesačne, ak pred vznikom nároku na príspevok osoba poberala materskú alebo podobnú dávku ako materská v členskom štáte

Tento príspevok je vyplácaný do tretieho roku narodeného dieťaťa. V prípade, že ide o dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom sa vypláca až do šiesteho roku života.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypláca taktiež príspevok na starostlivosť o dieťa a má naňho nárok rodič, alebo rodič stanovený rozhodnutím súdu. Musí však spĺňať potrebné podmienky. Zárobkovú činnosť alebo denné štúdium na strednej alebo vysokej škole. Maximálna suma tohto príspevku je 280 eur mesačne a je možné ho uplatniť na každé narodené dieťa, do troch rokov veku, alebo do šiestich rokov veku v prípade dlhodobo zlého zdravotného stavu.

Ďalším príspevkom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je príspevok na viac súčasne narodených detí. Ak ide o narodenie naraz troch alebo viac detí, alebo ak sa v priebehu dvoch rokov narodia opakovane dve a viac detí súčasne. Ide o jednorazový príspevok na každé dieťa vo výške 110,36 eur.

Prídavok na dieťa vypláca ÚPSVaR vo výške 25,50 mesačne oprávnenej osobe a to najdlhšie do 25 veku dieťaťa, ak spĺňa podmienky nezaopatrenosti. Napríklad ak ide o študenta.

Na príplatok k prídavku na dieťa vo výške 11,96 € mesačne, má nárok oprávnená osoba, u ktorej nemožno uplatniť daňový bonus na dieťa podľa osobitného predpisu.

Nárokom na daňový bonus na dieťa je možné zvýšiť si mesačnú mzdu alebo znížiť raz ročne daň v daňovom priznaní za daň z príjmu alebo v ročnom zúčtovaní dane. Tento nárok má len rodič, ktorý dosahuje zákonom stanovenú výšku zdaniteľných príjmov.

Výška mesačného daňového bonusu v roku 2021 sa v prípade detí od 6 do 15 rokov veku  pohybuje od 23,22 € do 46,44 €.

 

 

 

/zdroj: podnikajte.sk/

 

 

 

ČO JE TO RODINNÉ PODNIKANIE A TYPY RODINNÝCH FIRIEM

Na pojem „rodinný podnik“ neexistuje presná a jednotná definícia, no charakter rodinného podniku majú mnohé významné firmy. Typické pre rodinné firmy je spojenie súkromného života s tým pracovným, čo môže ovplyvňovať jak chod firmy, tak aj rodinné vzťahy. A to buď pozitívne, alebo negatívne.

Znakov rodinnej firmy je mnoho a od ostatných firiem sa odlišujú napríklad tým, že samotný zakladateľ firmy pokladá svoj podnik za rodinnú firmu a že ide o rodinné podnikanie, spájajúce obchodné, riadiace, pracovné a rodinné vzťahy, pričom práve rodina má vplyv na vlastníctvo a riadenie podniku. Rodinní príslušníci sa tak aktívne zapájajú do riadiacich procesov a ďalších činností firmy, s čím sú spojené výraznejšie emočné zásahy do vzťahov a fungovania. Zakladatelia a budovatelia rodinného podniku predávajú takúto spoločnosť ďalším generáciám svojej rodiny a teda ciele, charakter a koncept rodinného podniku sú dlhodobé.

V žiadnej krajine nie je presne definovaný rodinný podnik a takýchto definícií sú desiatky. Líšia sa od seba predovšetkým definíciou samotnej rodiny v rodinnej firme, počtom členov z rodiny vo firme, či zložením rodiny vo firme a o aké príbuzenstvo ide – otec, matka, syn, dcéra, brat … . Rozdiel v definícii je taktiež pri hierarchii a obsadení vedúcich pozícií členmi rodiny a ich právach a kompetenciách pri rozhodovaní a riadení. Ide taktiež o percentuálne rozdelenie majetku firmy.

Nie všetky krajiny majú právne upravené rodinné podnikanie v záväzných predpisoch, ako je to napríklad v Taliansku, Česku, Rakúsku… . U nás napríklad takáto definícia záväzná nie je.

Členovia rodiny môžu vo firme zastávať viac funkcií a pozícií, alebo môžu mať vlastnícky podiel aj bez pracovnej pozície v rodinnej firme. Taktiež môže byť rodinný príslušník v rodinnej firme zamestnaný bez vlastníckeho nároku. Definícia rodinného podniku sa teda krúti okolo troch kritérií – rodina, podnik, vlastníctvo. Samozrejme že zohľadniť treba mnohé ďalšie okolnosti, pretože v každom rodinnom podniku je aj samotná definícia rodiny odlišná.

Rodinné podniky sa členia na rodičovské podniky, kde môže byť zakladateľom buď rodič, alebo potomok, ktorý vytvára pracovnú pozíciu pre svojich rodičov. Ďalšou možnosťou je manželský podnik, ktorý je založený buď spoločne oboma manželmi, alebo jeden z nich je prijatý neskôr. Rodinný podnik môže byť taktiež založený súrodencami, ktorí môžu do firmy zapojiť ostatných členov rodiny, no v mnohých prípadoch ostáva podnikanie výhradne v rukách súrodencov. Menej rozšírený model je príbuzenský rodinný podnik, zložený zo širšieho kruhu rodiny a práve kvôli slabším väzbám sa môže takýto podnik rozpadnúť. Poslednou rozšírenou formou rodinného podniku je viacgeneračný rodinný podnik, s dlhodobou rodinnou tradíciou, ktorú si predávajú z generácie na generáciu.

 

POSTUP PRI ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI V ROKU 2021

Živnosť je podnikanie na základe živnostenského oprávnenia, upravené zákonom č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní. Ide o sústavnú samostatnú činnosť pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosahovania zisku, alebo za účelom dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu.

Je možné prevádzkovať živnosť voľnú, viazanú, alebo remeselnú.

Na voľnú živnosť treba mať minimálne 18. rokov, byť právne spôsobilý a bezúhonný. V prípade remeselnej, alebo viazanej živnosti však treba spĺňať aj ďalšie podmienky – vzdelanie, prax, odborná spôsobilosť… . Zoznam remeselných a viazaných živností je uvedený v prílohe živnostenského zákona, no na voľnú živnosť nie je žiadny ucelený zoznam.

Ak ste sa rozhodli založiť si v roku 2021 živnosť, musíte si určiť predmet podnikania, obchodné meno, miesto/sídlo podnikania a živnosť ohlásiť.

Predmetom živnosti je práve uvedenie, či ide o voľnú, viazanú, alebo remeselnú činnosť. Nie vždy je dobré uviesť veľa druhov činností, pretože to môže pôsobiť nedôveryhodne.

Obchodné meno živnostníka je názov, pod ktorým budete ako podnikatelia vystupovať a plniť všetky právne úkony. Ide o meno a priezvisko, plus nejaký dodatok, ktorý bude bližšie charakterizovať konkrétnu činnosť, druh podnikania.

Miesto podnikania je adresa, ktorá je zapísaná v živnostenskom registri ako miesto podnikania. Najčastejšie ide o trvalý pobyt živnostníka avšak nie je to pravidlo.

Po určení týchto vecí je možné získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení a to ohlásením živnostenskému úradu buď osobne, alebo elektronicky.

V prípade osobného ohlásenia je potrebné navštíviť príslušný živnostenský úrad. V prípade fyzickej osoby osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby; v prípade právnickej osoby konateľ, alebo taktiež splnomocnená osoba. Na každý z týchto dvoch prípadov je k vyplneniu osobitné tlačivo, buď na stránke Ministerstva vnútra SR, alebo na živnostenskom úrade. Obsahuje taktiež prihlášku na registráciu daňovníka k dani z príjmu fyzickej osoby.

V prípade viazanej alebo remeselnej živnosti je treba predložiť aj potrebné špecifické dokumenty – odbornú spôsobilosť.

Za každú voľnú živnosť sa platí poplatok 5 eur. Za každú viazanú alebo remeselnú živnosť je to 15 eur.

Ak bude všetko splnené, tak živnostenský úrad vydá živnostenské oprávnenie a IČO a to do troch pracovných dní od ohlásenia živnosti a predloženia výpisu z registra trestov.

Ak živnosť ohlasujete v roku 2021 elektronicky, je potrebné mať občiansky preukaz s čipom, ktorý je aktivovaný na elektronické podpisovanie; čítačku čipových kariet a aplikáciu na prihlasovanie.

Na portáli slovensko.sk nájdete pod záložkou „registrácia živnosti“ služby živnostenského registra. Môžete vypísať formulár pre fyzickú alebo právnickú osobu, plus priložiť potrebné prílohy podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

Určiť si môžete, či si vyzdvihnete osvedčenie osobne, alebo vám bude doručené na adresu.

A ako je to s poplatkami v tomto prípade? Za voľnú živnosť neplatíte nič, no za každý remeselnú alebo viazanú živnosť zaplatíte 7,50 eur a to bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou.

Lehota na vydanie živnostenského oprávnenia je taktiež tri pracovné dni.

Oprávnenie prevádzkovať živnosť vzniká už dňom ohlásenia živnosti, ak v ohlásení nie je uvedený neskorší dátum.

So založením živností súvisí aj zákonná povinnosť označenia miesta podnikania. Potrebné, avšak nepovinné je taktiež založenie podnikateľského bankového účtu a výroba pečiatky.

Ak potrebujete pomôcť so zriadením miesta podnikania neváhajte a kontaktujte Sídlo SNV, ktoré Vám okrem svojej adresy poskytne aj správu Vašej pošty a to všetko v jednom balíku služieb.

 

 

 

ROK 2021 A ZALOŽENIE S.R.O.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je právnickou osobou a je jednou z foriem kapitálových obchodných spoločností. Zo zákona ju môže založiť jedna, alebo maximálne 50 spoločníkov – fyzických, alebo právnických osôb.

S.r.o.  môže byť založené buď na podnikateľskú činnosť, alebo aj na inú činnosť, ktorú zákon nezakazuje.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným má svoju postupnosť:

– určenie predmetu podnikania

– určenie sídla

– určenie obchodného mena

– určenie spoločníkov, konateľov, správcu vkladu

– vypracovanie zakladateľských dokumentov

– ohlásenie živnosti pre s.r.o.

– súhlas správcu dane a Sociálnej poisťovne

– zápis do obchodného registra

Pri zakladaní s.r.o. treba vedieť, v čom chcete podnikať a aké aktivity v rámci s.r.o. vykonávať, pričom si môžete zvoliť jednu, alebo viac zameraní.

Ako zakladateľ si môžete podobne ako živnostník vybrať z troch možností živnosti –  voľnú, viazanú, remeselnú. Zoznam nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR. Ak si však budete do predmetu dávať veľa činností, môže to pôsobiť nedôveryhodne.

Spoločnosť musí mať svoje sídlo – adresu zapísanú v Obchodnom registri a to v nehnuteľnosti, ktorú podnikateľ vlastní, alebo aj v takej, ktorú nevlastní, s čím však súvisí súhlas vlastníka nehnuteľnosti s úradne overeným podpisom. Ako sídlo nemôže byť uvedený P.O. Box.

V podnikaní je taktiež veľmi dôležité zvoliť si vhodné obchodné meno, v ktorom bude podnikateľ pôsobiť navonok a taktiež ním vykonávať právne úkony. Nesmie byť zameniteľné s iným podnikateľom. Názov spoločnosti sa skladá zo samotného vymysleného názvu a z právnej formy spoločnosti.

Pri zakladaní s.r.o. treba určiť spoločníkov, ktorí sa na podnikaní podieľajú spoločným vkladom; konateľov, ktorí sú štatutármi spoločnosti a môžu spoločnosť riadiť a jednať v jej mene; správcu vkladu, ktorým je zakladateľ poverený spravovaním vkladov spoločníkov. Minimálne základné imanie musí byť vo výške 5 000 eur, pričom minimálny vklad jedného spoločníka 750 eur.

A aké dokumenty si treba pri zakladaní s.r.o. pripraviť?

– zakladateľská listina/spoločenská zmluva

– vyhlásenie správcu vkladu

– súhlas vlastníka nehnuteľnosti

– podpisový vzor konateľa

– súhlas zodpovedného zástupcu

– vyhlásenie jediného spoločníka

– plnomocenstvo pre osobu, v prípade vybavovanie zápisu do OR

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť jedna, alebo viac osôb. V prípade jednoosobovej s.r.o. sa vypracuje zakladateľská listina a v prípade viacerých spoločníkov spoločenská zmluva. Súčasťou potrebných náležitostí sú aj úradne overené podpisy. Potrebné je aj písomné vyhlásenie správcu vkladu o vložení základného imania. Nie je však povinné základné imanie vkladať do banky a predkladať výpis z účtu, alebo potvrdenie o vklade.

Ak má byť sídlo spoločnosti v prenajatých priestoroch, je potrebný písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti, taktiež s úradne overeným podpisom.

V prípade zakladania s.r.o. jednou osobu, musí táto osoba predložiť vyhlásenie, že nie je zakladateľom, či jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach. Zo zákona totiž môže takáto osoba figurovať ako spoločník najviac v troch spoločnostiach.

Ak máte dokumenty v poriadku, môžete ohlásiť živnosť živnostenskému úradu a to buď osobne, alebo elektronicky. A ak bude všetko splnené, živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení, spolu s IČO.

S.r.o. zo zákona však nemôže založiť osoba vedená v zozname daňových dlžníkov, má nedoplatky na odvodoch do Sociálnej poisťovne, alebo je vedená ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie. Nedoplatky v zdravotnej poisťovni nie sú prekážkou.

Od októbra 2020 je možné návrh do obchodného registra podať iba online. Vyplniť elektronický formulár na stránke Ministerstva spravodlivosti SR, priložiť k nemu potrebné doklady, podpísať to elektronickým podpisom a odoslať registrovému súdu. Správny poplatok je 150 eur.

Ak splníte všetky podmienky, registrový súd zapíše s.r.o. do obchodného registra do dvoch pracovných dní. Týmto zápisom s.r.o. vzniká.

V prípade zakladania s.r.o., ako aj s poskytnutím sídla vám radi pomôžeme aj my 🙂

POJEM „MIKRODAŇOVNÍK“ A DANE V ROKU 2021

 • Od 1. januára 2021 po splnení konkrétnych podmienok bude možné získať štatút mikrodaňovníka, pre ktorého bude od začiatku nového roka platiť 15% sadzba dane. Táto sadzba sa však bude týkať aj ostatných právnických a fyzických osôb s príjmom do výšky 49 790 eur.

Podľa zákona o dani z príjmov je mikrodaňovníkom fyzická a právnická osoba, ktorej výnosy za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu stanovenú osobitým predpisom, čo znamená, že od začiatku roka je mikrodaňovníkom fyzická aj právnická osoba, s príjmami do 49 790 eur. Sú však aj okolnosti, kedy daňovník nie je mikrodaňovníkom a to ani keď splní podmienku obratu.

Mikrodaňovníkom nemôže byť daňovník, na ktorého sa vyhlásil konkurz, je v likvidácii, alebo má splátkový kalendár; tiež daňovník, ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov, nasledujúcich po sebe, ak táto doba nie je kratšia z dôvodu jeho úmrtia. Mikrodaňovníkom nemôže byť taktiež daňovník, ktorý je závislou osobou podľa zákona o dani z príjmov a realizuje kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie.

Do výšky príjmov na posúdenie získania štatútu mikrodaňovníka sa budú započítavať iba zdaniteľné príjmy a do spomínanej hranice 49 790 nebudú započítavane napríklad dividendy, oslobodený príjem z predaja obchodného podielu, oslobodené príspevky v súvislosti s pandémiou atď.

A aké zvýhodnenie prináša nový rok pre mikrodaňovníka?

– zvýhodnené podmienky pre odpis hmotného majetku

– 15% daň z príjmov

– možnosť tvorby daňových opravných položiek k pohľadávkam v súlade s účtovnými

– výhodnejšie pravidlá odpočtu daňovej straty

Pri odpisovaní hmotného majetku si môže mikrodaňovník určiť výšku odpisov do odpisových skupín 0 až 4 v ľubovoľnej výške. Majetok však musí byť zaradený do užívania alebo obchodného majetku počas zdaňovacieho obdobia, kedy bola osoba mikrodaňovníkom a nesmie ísť o luxusné vozidlá so vstupnou cenou nad 48 000 eur. Zvýhodnenie odpisovania je teda možné uplatniť na majetok nadobudnutý najskôr 1. januára 2021.

Fyzické osoby môžu využiť zvýhodnené odpisovanie iba na majetok, ktorý je zaradený do obchodného majetku, súvisiaceho s jej príjmami podľa zákona o dani z príjmov.

Zo zákona o dani z príjmov tiež vyplýva, že daňovníci môžu pri prenajímaní hmotného majetku uplatniť odpisy iba do výšky príjmov z tohto majetku. Nebude sa to však vzťahovať na prenájom tohto majetku zaradeného v odpisových skupinách 0 až 4 u mikrodaňovníka.

Na rozdiel od ostatných spoločností si budú môcť mikrodaňovníci daňovú stratu umoriť až do výšky celého základu dane a to najskôr za zdaňovacie obdobie od 1. januára 2021 a v tomto období musí byť považovaný za mikrodaňovníka. Bude pre nich platiť, že od základu dane budú môcť odpočítať daňovú stratu počas najviac piatich po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, začiatkom zdaňovacieho obdobia bezprostredne nasledujúceho po zdaňovacom období, za ktoré bola táto strata vykázaná. Odpočet bude možný najviac do výšky základu dane, ak sa v tomto období osoba považuje za mikrodaňovníka. Prvýkrát bude tento postup použiteľný pri daňovom priznaná v roku 2022.

V podvojnom účtovníctve bude možné zahrnúť do daňových výdavkov tvorbu opravnej položky k nepremlčanej  pohľadávke s rizikom, že nebude splatená úplne, alebo čiastočne, ak bola zhrnutá do zdaniteľných príjmov.

Mikrodaňovník nebude musieť pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam časovo testovať pohľadávky. Neplatí to však pri pohľadávkach nadobudnutých postúpením, alebo ak ich možno vzájomne započítať so splatnými záväzkami voči dlžníkovi.

Môže tvoriť opravnú položku k pohľadávke, zahrnutej do zdaniteľných príjmov ako aj k príslušenstvu zahrnutému do zdaniteľných príjmov v statuse mikrodaňovníka. Je možné taktiež predpokladať, že tvorba opravnej položky k neuhradenej pohľadávke bude zaúčtovaná a uplatnená ako daňový výdavok v plnej výške ešte pred postúpením pohľadávky.

 

 

/zdroj: podnikajte.sk/

OČR A ZMENY V ROKU 2021

Tento rok prinesie viacero legislatívnych zmien. Od apríla sa napríklad predlžuje maximálna doba ošetrovného na 14 kalendárnych dní a zavádza sa aj tzv. dlhodobé ošetrovné. Podmienky nároku, trvanie ošetrovného, aj jeho výšku upravuje zákon o sociálnom poistení.

Dôležitou zmenou je teda zavedenie dlhodobého ošetrovného a predlženie OČR.

K zmene podmienok nároku na ošetrovné dôjde od 1.4.2021 a týka sa fyzických osôb ktoré:

 • osobne a celý deň ošetrujú choré dieťa, manžela, manželku, rodiča, alebo rodiča manžela/manželky, ktorých zdravotný stav si podľa ošetrujúceho lekára vyžaduje nevyhnutné ošetrovanie inou fyzickou osobou
 • sa starajú o dieťa do dovŕšenia jeho 11 rokov, alebo do dovŕšenia jeho 18 rokov, ak je jeho zdravotný stav dlhodobo zlý:

– ak bola nariadená karanténa, alebo izolácia

– ak predškolské zariadenie/zariadenie sociálnych služieb boli príslušnými orgánmi zatvorené, alebo v nich prebieha karanténne opatrenie

– ak fyzická osoba, ktorá sa o dieťa stará ochorie, alebo jej bola nariadená karanténa, či izolácia, alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti a nemôže sa o toto dieťa starať

Od apríla tohto roku vznikne fyzickej osobe nárok na ošetrovné aj vtedy, ak bude osobne a celý deň ošetrovať vnuka, vnučku, starých rodičov, súrodenca a aj dieťa, ktoré nemusí byť priamym príbuzným a to aj v prípade, ak si zdravotný stav blízkej osoby vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby – dlhodobé ošetrovné.

Od apríla tohto roku sa zo zákona o sociálnom poistení  predlžuje aj maximálna možná doba ošetrovného, na ktoré má fyzická osoba, spĺňajúca zákonné podmienky nárok. Od prvého dňa potreby ošetrovania, alebo starostlivosti o dieťa, z doterajších maximálnych 10 kalendárnych dní, na maximálnych 14 kalendárnych dní.

Novinkou je tzv. dlhodobé ošetrovné, taktiež od 1. apríla tohto roku. Tento nárok bude mať nemocensky poistená osoba, celodenne a osobne ošetrujúca blízku osobu, ktorej zdravie si vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou.

Dlhodobé ošetrovanie sa bude priznávať, ak sa osoba bude starať o chorého blízkeho príbuzného

 • po ukončení jeho minimálne päťdňovej hospitalizácii
 • ktorý je umierajúcim pacientom/pacientom v poslednom štádiu ochorenia

Tieto potreby bude potvrdzovať príslušný ošetrujúci lekár príbuzného.

Nárok na dlhodobé ošetrovné má fyzická osoba, ktorá musí spĺňať aj ďalšie zákonné podmienky. Musí byť:

 • zamestnancom
 • povinne nemocensky poistenou SZČO, so zaplateným poistným na nemocenské poistenie v správnej sume za posledných 5 rokov. Dlžná suma, nižšia ako 5eur, sa nepočíta.
 • dobrovoľne nemocensky poistenou osobou so zaplateným povinným poistným za posledných 5 rokov, spĺňajúcou podmienku trvania 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom potreby ošetrovania/starostlivosti.
 • osobou s potrebou osobného a celodenného ošetrovania/starostlivosti po zániku nemocenského poistenia

V prípade dlhodobého ošetrovného vyplatí Sociálna poisťovňa sumu vo výške 55% z denného vymeriavacieho základu, pričom 55% denného vymeriavacieho základu nesmie presiahnuť 55% maximálneho vymeriavacieho základu.

Osobe s nárokom na dlhodobé ošetrovné bude priznaná a vyplatená dávka od prvého dňa potreby ošetrovania, po dobu najviac 90 kalendárnych dní.

Osoby sa pri ošetrovaní/starostlivosti o blízkeho môžu striedať, no najskôr po uplynutí 30 dní od predchádzajúceho  prevzatia. Táto doba však môže byť kratšia, ak sa už daná osoba nemôže zo zdravotných dôvodov o blízkeho príbuzného starať.

 

 

/zdroj: podnikajte.sk/