NOVOROČNÉ ZMENY SOCIÁLNEJ POISŤOVNE III. ePN, nemocenské, úrazové, garančné poistenie

ePN – rozšírenie potvrdzovania dočasnej PN lekármi

Od začiatku tohto roka budú môcť v rámci elektronickej dočasnej pracovnej neschopnosti (ePN) uznávať dočasnú pracovnú neschopnosť nielen všeobecní lekári, gynekológovia a lekári ústavnej zdravotnej starostlivosti, ale aj lekári so špecializáciou v inom odbore alebo zubní lekári, ktorí poskytujú špecializovanú ambulantnú starostlivosť. Tým sa rozšíri okruh povinných vystavovateľov ePN.

Vystavenie ePN zároveň predstavuje žiadosť o dávku nemocenské, ktorú Sociálna poisťovňa automaticky posúdi a vyplatí bez nutnosti návštevy pobočky a osobitnej žiadosti. Ak sú ovšem splnené zákonné podmienky.

Elektronická dočasná pracovná neschopnosť (ePN) je služba Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) a Sociálnej poisťovne, nahradzujúca pôvodné papierové potvrdenie o práceneschopnosti. Oprávnený lekár potvrdzuje ePN, ktorá nahradila doteraz používaný päťdielny papierový formulár. Ten poistenec odovzdával zamestnávateľovi a Sociálnej poisťovni. Nový systém zabezpečuje výlučne elektronickú komunikáciu medzi lekárom, NCZI, Sociálnou poisťovňou, poistencom a zamestnávateľom. Stačí, že poistenec pri zdravotných problémoch navštívi lekára a následne sa bude liečiť. Všetky údaje a dokumenty sa elektronicky vymenia medzi lekárom a inštitúciami a poistenec má prístup k údajom o svojej dočasnej pracovnej neschopnosti prostredníctvom Elektronického účtu poistenca (EUP). EUP je automaticky zriadený klientom Sociálnej poisťovne, pričom si ho môžu aktivovať osobne na pobočke alebo elektronicky cez portál slovensko.sk. Viac informácií o EUP nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne: Elektronický účet poistenca.

Oprávnení lekári mohli dobrovoľne vystavovať ePN od 1. júna 2022. Duálny systém, v ktorom sa vydávali papierové a elektronické potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti, skončil 31. mája 2023. Od tohto dátumu sú oprávnení lekári povinní vystavovať doklady o práceneschopnosti elektronicky.

Rozšírený nárok na materské absolventkám stredných a vysokých škôl

Od 1. januára 2024 sa do obdobia 270 dní trvania nemocenského poistenia pri nárokovaní materského započíta aj doba štúdia na strednej alebo vysokej škole, považovaná za sústavnú prípravu na povolanie, ak poistená matka získala príslušný stupeň vzdelania v rámci tohto štúdia.

V prípade, že dôvod na poskytnutie materského vznikne po 31. decembri 2023, je možné započítať obdobie štúdia do maximálnej doby 270 dní nemocenského poistenia na účely nároku na materské. Poistenkyňa k žiadosti o materské priloží potvrdenie školy o dobe štúdia a kópiu dokladu o ukončení štúdia, ktorým získala príslušný stupeň vzdelania.

Táto zmena prispieva k prospechu bývalých študentiek, ktoré síce sú nemocensky poistené, ale nedosiahli 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch. Nové ustanovenie sa týka žien, ktorým dôvod na poskytnutie materského vznikne po 31. decembri 2023. Napríklad, ak má žena predpokladaný dátum pôrodu stanovený na 11. februára 2024 a skôr, doba štúdia sa jej nezapočíta, pretože 6 týždňov pred predpokladaným dňom pôrodu pripadá na 31. december 2023 a skôr. Ak má žena predpokladaný dátum pôrodu stanovený na 12. február 2024 a neskôr a o materské požiada 6 týždňov pred predpokladaným dňom pôrodu, doba štúdia sa jej započíta, pričom je dôležité, aby išlo o úspešne ukončené štúdium. Napriek tejto zmene je stále kľúčovou podmienkou nároku na materské existencia nemocenského poistenia alebo plynutie ochrannej lehoty v deň vzniku dôvodu na poskytnutie materského. Na podmienku 270 dní nemocenského poistenia sa hľadí až následne.

Nová maximálna výška nemocenské, tehotenské, ošetrovné, materské

V prípade, že dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky nastane v období od 1. januára do 31. decembra 2024, denný vymeriavací základ, pravdepodobný denný vymeriavací základ a celkový úhrn denných vymeriavacích základov alebo pravdepodobných denných vymeriavacích základov nesmú prekročiť hranicu 85,7425 eura. V prípade vzniku dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky v tomto období bude pravdepodobný denný vymeriavací základ stanovený na 21,7334 eura z minimálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného.

To znamená, že v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti poisteného v roku 2024 bude maximálna denná výška jeho nemocenskej dávky 47,15837500 eura. Pre 30-dňový kalendárny mesiac Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 414,80 eura a v prípade 31-dňového mesiaca to bude 1 462 eura.

Maximálna denná výška materskej dávky dosiahne 64,30687500 eura. To znamená, že materská dávka bude vyplácaná maximálne vo výške 1 929,30 eura mesačne v prípade 30-dňového mesiaca alebo 1 993,60 eura v prípade 31-dňového mesiaca.

Podobne sa zvýši aj maximálna výška dávky tehotenskej. Maximálna denná suma tejto dávky bude 12,86137500 eura, čo znamená, že budúce mamičky dostanú najviac 385,90 eura mesačne v prípade 30-dňového kalendárneho mesiaca alebo 398,80 eura mesačne v prípade 31-dňového kalendárneho mesiaca.

Maximálna denná suma ošetrovného v roku 2024 dosiahne hodnotu 47,15837500 eura. Dávka ošetrovného, ktorú Sociálna poisťovňa vypláca maximálne po dobu 14 dní, tak dosiahne maximálnu výšku 660,30 eura. V prípade dlhodobého ošetrovného, ktoré môže byť vyplácané najviac po dobu 90 dní, bude maximálna výška 1 414,80 eura mesačne v prípade 30-dňového kalendárneho mesiaca alebo 1 462 eura mesačne v prípade 31-dňového kalendárneho mesiaca.

Zvyšovanie úrazových dávok

Od 1. januára 2024 Sociálna poisťovňa automaticky zvýši úrazovú rentu pre jej prijímateľov o 3,2 %, a to bez potreby osobitnej žiadosti o valorizáciu. Prijímatelia úrazovej renty obdržia zvýšenú čiastku v bežných výplatných termínoch v mesiaci január 2024, pričom Sociálna poisťovňa im zároveň pošle písomné rozhodnutie.

Novopriznávaná úrazová renta, ktorá bude pridelená po 1. januári 2024, sa bude valorizovať o 13,6 %. Prijímatelia budú informovaní o tejto zmene v stanovených termínoch.

Od 1. januára 2024 sa zvýšia aj maximálne sumy určených úrazových dávok. Jednorazové odškodnenie pre manžela alebo manželku dosiahne maximálnu sumu 75 166,20 eura. Rovnaká maximálna suma, 75 166,20 eura, bude platná aj pre úhrn súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí.

Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením sa od 1. januára 2024 zvýši na 37 583,70 eura.

V prípade nákladov spojených s pohrebom, maximálna suma náhrady dosiahne v roku 2024 hodnotu 3 759,60 eura. Táto hodnota sa vzťahuje aj na maximálny úhrn náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Od 1. júla 2024 nastanú zmeny v maximálnych sumách garančnej dávky a dávky v nezamestnanosti. Do tohto dátumu platia stanovené sumy od 1. júla 2023 do 30. júna 2024.

Do uvedeného obdobia zostávajú platné nasledujúce hodnoty:

 • Maximálna výška dávky v nezamestnanosti je vo výške 1 329,10 eura v mesiaci s 31 dňami a 1 286,20 eura v mesiaci s 30 dňami.
 • Maximálna výška dávky garančného poistenia zostáva na úrovni 3 912,00 eur.

Zmeny v týchto sumách budú účinné až od 1. júla 2024, kedy budú nové hodnoty platné.

/zdroj: Sociálna poisťovňa/

NOVOROČNÉ ZMENY SOCIÁLNEJ POISŤOVNE II: Druhý dôchodkový pilier

Od nového roka sa znížila sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie 5,50% na 4,00% z vymeriavacieho základu. Zo znamená, že od 1. januára 2024 budú zamestnávatelia za zamestnanca odvádzať z hrubej mzdy 4% do II. Dôchodkového piliera.

K tomuto sa primerane upravuje aj starobný dôchodok z I. piliera. Takže sporiteľom,  ktorým sa pre nižšiu sadzbu príspevkov postúpia do ich dôchodkovej správcovskej spoločnosti príspevky v nižšej sume, sa bude aj starobný dôchodok z I. piliera, na ktorý im v budúcnosti vznikne nárok, znižovať o menšiu pomernú časť. Takže bude priznaný vo vyššej sume.

Výška príspevkov do II. piliera.

V tomto roku je referenčná suma pre výplatu dôchodku z II. piliera stanovená vo výške 651,70 EUR. Ide o hodnotu priemerného mesačného starobného dôchodku, ktorý je vyplácaný Sociálnou poisťovňou – z I. piliera.

Programový výber je z II. piliera uskutočňovaný dohodou medzi sporiteľom a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Určí sa mesačná suma dôchodku, obdobie vyplácania či jednorazový výber nasporených prostriedkov. Podmienkou je, že súčet vyplácaných dôchodkových dávok musí byť väčší, než referenčná suma.

Jednorazové vyplatenie nasporenej sumy príspevkov z II. piliera ostáva zachované aj v roku 2024, takže bez nutnosti zdanenia vyplatenej sumy príspevkov. Podmienkou je, že žiadateľ o starobný dôchodok z II. piliera už poberá dôchodky – starobný dôchodok z I. piliera, pozostalostný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok, či obdobný dôchodok z cudziny, v úhrne prevyšujúcom referenčnú sumu platnú v roku 2024.

NOVOROČNÉ ZMENY SOCIÁLNEJ POISŤOVNE I. Zmeny v dôchodkoch a dôchodkovom poistení

V nasledujúcich príspevkoch si niečo povieme o novinkách Sociálnej poisťovne od roka 2024, aby ste mali prehľad a vedeli sa orientovať v tom množstve všelijakých noviel a zmien.

Od nového roka Sociálna poisťovňa valorizuje všetky dôchodkové dávky a to aj bez žiadania. Informácia o zvýšení príde dôchodcom písomne a dôchodok im bude vyplatený v obvyklom výplatnom termíne v januári 2024.

Štatistický úrad SR informoval, že percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodkov za prvých 9 mesiacov 2023 je 12,5% a za prvý polrok 2023 bolo 14,5%. Dôchodky sa teda zvýšia o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Dôchodky priznané pred rokom 2024 budú od 1 januára 2024 zvýšené o 3,6% mesačnej sumy dôchodku.

Kalkulačku valorizácie dôchodkov nájdete tu.

Suma minimálneho dôchodku sa v tomto roku nemení. Ak bude suma po valorizácii nižšia, než minimálny dôchodok, Sociálna poisťovňa ho zvýši na sumu minimálneho dôchodku. Ak bude po valorizácii suma dôchodku vyššia než suma minimálneho dôchodku, nárok na minimálny dôchodok zaniká. Dôchodca teda bude dostávať vyššiu sumu.

Vzorce na výpočet aktuálnych dôchodkových hodnôt nájdete tu.

Dôchodkový vek sa ani v roku 2024 nemení a teda ostáva 64 rokov. Dôchodkový vek sa zároveň znižuje o 6 mesiacov za každé dieťa, maximálne za tri. Takže maximálne je to 18 mesiacov.

Zmena nastane v roku 2024. Od ročníka narodenia poistenca v r. 1967 sa podľa v súčasnosti platnej legislatívy zvyšovanie dôchodkového veku opätovne naviaže na strednú dĺžku života. Právna úprava týkajúca sa zníženia dôchodkového veku o šesť mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov, ostáva zachovaná. Dôchodkový vek ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na päť  rokov dopredu. Prvýkrát sa tak stane v roku 2024 a ustanoví sa dôchodkový vek poistencov narodených v roku 1967.

Aj v tomto roku bude Sociálna poisťovňa pokračovať v realizácii kontrolných zdravotných prehliadok u poberateľov invalidných dôchodkov. Posudkoví lekári totiž mali povinnosť podľa novely k zákonu o sociálnom poistení do konca roka 2023 prehodnotiť 25% prípadov invalidity, ktorých sa novela týka. Ďalšie prípady v nasledujúcich dvoch rokoch.

 V tomto roku Sociálna poisťovňa mení taktiež Individuálny účet poistenca za Elektronický účet poistenca. Poistencom bude za požiadanie zaslaný raz ročne výpis z tohto účtu, kde budú základné údaje o dôchodkovom poistení, nachádzajúce sa v evidencii Sociálnej poisťovni o danom poistencovi. Tento výpis bude možné rozšíriť aj o informácie o obdobiach nemocenského poistenia za posledných 5 rokov a o obdobiach poistenia v nezamestnanosti za posledných 7 rokov. Tento výpis bude žiadateľovi doručený najneskôr do 60 dní od prijatia žiadosti.

/zdroj: Sociálna poisťovňa/

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ A PREDVIANOČNÉ NÁKUPY: AKO NAKUPOVAŤ S ROZUMOM A UŠETRIŤ

Blížia sa vianočné sviatky a mnohí z nás sa tešia na rodinnú atmosféru, vôňu vianočných koláčov a radostné chvíle strávené s blízkymi. S predvianočným obdobím však prichádzajú aj náklady spojené s nakupovaním darčekov a prípravami na sviatky. Aby sme sa vyhli finančným stresom, je dôležité zamerať sa na finančnú gramotnosť pri nakupovaní. Tu je niekoľko tipov, ako nakupovať s rozumom a ušetriť tak peniaze.

Stanovte si reálny rozpočet

Prvým krokom k zodpovednému predvianočnému nakupovaniu je stanovenie realistického rozpočtu. Urobte si prehľad svojich financií a určte sumu, ktorú si môžete dovoliť minúť na darčeky. Držte sa tohto čísla a vyhnite sa impulzívnym nákupom, ktoré môžu neskôr spôsobiť finančné problémy. To platí aj o nákupe na splátky, ktorý Vianoce určite nezachráni.

Plánovanie nákupov a zoznam darčekov

Pred začatím nakupovania si vytvorte zoznam ľudí, ktorých chcete obdarovať, a rozdeľte si rozpočet medzi týchto jednotlivcov. Usporiadajte si svoje výdavky a zvážte, ktoré osoby majú nárok na väčšie či menšie darčeky. Týmto spôsobom minimalizujete riziko nekontrolovateľných výdavkov.

Hľadanie výhodných ponúk a zliav

Sledujte predvianočné zľavy a akcie. Využite online porovnávače cien na nájdenie najlepších ponúk. Nie vždy je potrebné kupovať výrobky za plnú cenu, a vyhľadávanie výhodných ponúk môže výrazne znížiť vaše náklady.

Kreatívne darčeky a alternatívy

Rozmýšľajte mimo zabehnutých predstáv o darčekoch. Kreatívne darčeky, ktoré si vyžadujú viac času a starostlivosti, majú častokrát väčšiu hodnotu. Môžete niečo vyrobiť doma. Skúste aj alternatívy, ako darčekové poukážky na zážitky alebo spoločné aktivity, ktoré sú nielen originálne, ale aj šetrnejšie k peňaženke.

Opatrnosť pri pôžičkách a kreditných kartách

V období pred sviatkami sa často objavujú ponuky pôžičiek s lákavými podmienkami. Avšak, buďte opatrní pri bratí pôžičiek, aby ste sa vyhli nadmerným dlhom. Ak používate kreditné karty, uistite sa, že máte jasný plán na ich splácanie, aby ste sa vyhli vysokým úrokovým sadzbám a nezaťažili príliš rozpočet. Aby krátkodobá radosť nestála dlhodobé trápenie.

Osvedčené spôsoby šetrenia

Zvážte možnosti, ako ešte ušetriť peniaze. Môžete skúsiť vytvoriť vlastné vianočné dekorácie alebo použiť recyklovaný papier na balenie darčekov. Maličkosti môžu prispieť k veľkým úsporám.

S rozvahou a plánovaním môže byť predvianočné nakupovanie nielen radostné, ale aj finančne udržateľné. Nech sú vaše sviatky plné lásky a pokoja, bez finančného tlaku a stresu.

ZÁPIS DO OBCHODNÉHO REGISTRA: OD NOVEMBRA AJ NOTÁROM

Vedeli ste, že od novembra 2023 môže do Obchodného registra zapisovať údaje aj notár? Táto zmena umožní jednoduchšiu a rýchlejšiu registráciu do OR.

Novela zákona o obchodnom registri s účinnosťou od novembra 2023 umožňuje zápis do OR okrem registrovaného súdu aj registrátorom a to na základe podanej registračnej žiadosti navrhovateľa, ktorým môže byť ktorýkoľvek notár.

Po novom, ak je navrhovateľ pri registrácii zastúpený inou osobou na základe plnomocenstva, notár prihliadne iba na plnomocenstvo udelené advokátovi, notárovi alebo fyzickej osobe, ktorá je zamestnaná u navrhovateľa alebo u právnickej osoby, ktorá je s navrhovateľom majetkovo alebo personálne prepojená. Na plnomocenstvo udelené inej osobe sa nebude prihliadať, aby sa obmedzilo pôsobenie osôb, poskytujúcich právne služby bez toho, aby na to mali príslušné oprávnenie.

Postup pri zápise do OR notárom

Notár najprv poučí navrhovateľa o podmienkach pre vykonanie zápisu do OR a o súčinnosti, potrebnej pri registrácii. Notár potom preverí, či sú splnené podmienky pre zápis do OR a či bol zaplatený súdny poplatok. Pri zápise s.r.o. preverí aj to, či zakladateľská listina a spoločenská zmluva má potrebné zákonné náležitosti. Ak sú všetky podmienky splnené, notár osvedčí ich splnenie v zápisnici a vykoná zápis údajov do OR. Pri registrácii zabezpečí aj uloženie listín do zbierky listín. Ak navrhovateľ chce, notár mu po registrácii bez odplaty vydá prvý výpis z OR.

Pri poplatkoch treba rátať aj s odmenou pre notára ako registrátora, a to 38 eur.

Keď však podmienky nie sú splnené, notár zápis pochopiteľne nevykoná, čo neznamená, že nie je možné podať návrh na zápis príslušnému registrovanému súdu.

Registráciu údajov do OR notárom ustanovuje vyhláška. Registrácia zahŕňa:

 • Zápis údajov do OR
 • Zmenu zapísaných údajov
 • Výmaz zapísaných údajov

Z registračnej žiadosti musí byť jasné:

 • Kto ju podáva
 • Ktorému notárovi je určená
 • Že je požadované vykonanie registrácie v súlade s prílohami registračnej žiadosti

Vyhláška hovorí aj o tom, že od 1. novembra 2023 do 31. decembra 2024 budú notári vykonávať iba prvozápisy s.r.oaj to nie úplne všetkých. Výnimkou budú zápisy v dôsledku premeny, cezhraničnej premeny alebo zmeny právnej formy. Rovnako nebude počas tohto obdobia možné prostredníctvom notárov zapisovať zmeny údajov v obchodnom registri.

/zdroj: podnikajte.sk/

E-SHOP ALEBO KAMENNÁ PREDAJŇA? ROZDIELY, VÝHODY, NEVÝHODY

Digitalizácia všetko urýchľuje a mnohokrát zjednodušuje. Veľa ľudí hľadá možnosti, ako pracovať kdekoľvek iba s telefónom, notebookom či prostredníctvom sociálnych sietí a reklamy. Doma, v kaviarni, v prírode, na dovolenke, na cestách. A takými možnosťami sú napríklad aj e-shopy, dropshipping, predaj e-kníh či rôznych kurzov. Dnes si povieme niečo o rozdieloch medzi e-shopom a kamennou predajňou, pretože všetko má svoje výhody aj nevýhody a každý musí usúdiť sám, čo je preňho výhodnejšie aj čo sa týka dosahovania zisku a oslovenia cieľovej skupiny, pretože to nemôže byť hlavne o hľadaní pohodlia. Ak chcete predávať produkt alebo službu, je tým hlavným cieľom zárobok, pokrytie nákladov, budovanie značky a firmy.

Fyzická prítomnosť vs. virtuálny obchod:

Kamenná predajňa je fyzický obchod, ktorý môžu zákazníci osobne navštíviť a nakupovať produkty. Osloví ich výklad, nápisy, bannery, reklamy, usmievavý personál a samozrejme rozmanitosť, cena a kvalita tovaru, ktorý si môžu pred samotnou kúpou chytiť a vyskúšať. E-shop je internetový obchod, kde zákazníci nakupujú online cez webové stránky a to prakticky kedykoľvek.

Otváracie hodiny:

Kamenná predajňa má stanovené otváracie hodiny, čo môže obmedziť prístup zákazníkov. Pretože nie každému musí daný čas vyhovovať, napríklad kvôli práci či povinnostiam. Na druhej strane e-shop  je k dispozícii 24/7, čo umožňuje zákazníkom nakupovať kedykoľvek. Aj o polnoci sa môže prehrabovať v ponuke tovarov či služieb.

Personálna interakcia:

Kamenná predajňa ponúka osobnú interakciu so zamestnancami a možnosť vidieť produkty naživo. E-shop má obmedzenú personálnu interakciu a zákazníci sa musia spoľahnúť na online informácie a recenzie.

Dostupnosť produktov:

Kamenná predajňa môže mať obmedzený sortiment produktov vzhľadom na svoje skladové možnosti a veľkosť priestorov  E-shop môže ponúkať širší sortiment produktov a rôzne možnosti farieb, veľkostí a kategórií .

Výhody kamenných predajní:

 • Osobná interakcia so zamestnancami.
 • Možnosť vidieť a vykúšať produkty pred nákupom.
 • Okamžitý nákup a prevzatie tovaru.

Nevýhody kamenných predajní:

 • Obmedzené otváracie hodiny.
 • Obmedzený sortiment produktov.
 • Môže byť ďaleko od domova.
 • Náklady na personál, zariadenie, nájom, energie… .

Výhody e-shopov:

 • Dostupný 24/7.
 • Široký sortiment produktov.
 • Pohodlný nákup z pohodlia domova.
 • Bez nákladov na priestory ako v prípade predajne

Nevýhody e-shopov:

 • Obmedzená osobná interakcia.
 • Riziko neúspešného online nákupu.
 • Doba doručenia a poštovné náklady.

Rozdiely medzi kamennými predajňami a e-shopmi sú zrejmé a každý z nich má svoje výhody a nevýhody. Voľba medzi nimi závisí od osobných preferencií, potrieb a pohodlia zákazníka. Niektorí ľudia preferujú osobnú interakciu a skúšanie produktov, zatiaľ čo iní uprednostňujú online pohodlie a širší výber produktov. Iný pohľad má zákazník, iné je to z pozície prevádzkovateľa, kde sú taktiež rozdiely významné. Či už ide o náklady, styk so zákazníkmi, pohodlie, rýchlosť. Každému vyhovuje niečo iné a každý tovar si vyžaduje iný druh starostlivosti. A samozrejme aj iný marketing.

10 VÝHOD VYUŽÍVANIA UMELEJ INTELIGENCIE PRI PODNIKANÍ

Umelá inteligencia. Počúvame o nej všade a ľudia majú rôzne názory. Jedni to vítajú ako skvelú pomôcku a významný pokrok, druhí sa jej boja a poukazujú na rôzne scenáre, mnohokrát ako z katastrofického filmu, v ktorom svet ovládli stroje. Každopádne, umelá inteligencia má mnoho výhod aj pri využití v podnikaní. Povedzme si o niektorých:

Automatizácia a optimalizácia procesov:

UI môže automatizovať opakujúce sa úlohy a procesy v podnikaní, čo vedie k efektivite a úsporám nákladov. To znamená, že zamestnanci sa môžu zamerať na komplexnejšie úlohy.

Presné a rýchle analýzy:

Umelej inteligencii neuniknú žiadne dáta. Pomáha v rýchlych a presných analýzach trhov, zákazníckych preferenciách a trendoch. To zase pomáha pri lepšom plánovaní a stratégii podnikania.

Personalizovaná zákaznícka skúsenosť:

UI umožňuje podnikom vytvárať personalizované produkty, služby a reklamy. Tým zvyšuje zákaznícku vernosť a spokojnosť.

Prediktívna údržba a riadenie zásob:

Vďaka UI môžete predvídať potrebu údržby strojov a riadenie zásob na základe reálnych dát. Tým minimalizujete straty z dôvodu porúch a nadmerných zásob.

Vylepšené bezpečnostné riešenia:

UI môže identifikovať bezpečnostné hrozby rýchlejšie a efektívnejšie. Pomáha aj pri monitorovaní sietí a prevencii útokov.

Ľahšia komunikácia a obsluha zákazníkov:

Chatboty a automatizované systémy na spracovanie zákazníckych požiadaviek môžu zákazníkom rýchlo poskytovať odpovede a pomoc 24/7.

Inovácie a konkurenčná výhoda:

Firmy, ktoré investujú do UI, majú väčšiu schopnosť inovovať a prispôsobiť sa rýchlo meniacemu sa trhu, čím získavajú konkurenčnú výhodu.

Redukcia ľudských chýb:

V niektorých oblastiach, ako je medicína a výroba, môže UI pomôcť znížiť ľudskú chybovosť a zvýšiť presnosť.

Analytická a strategická podpora:

Pomocou UI môžete ľahšie vyvíjať a testovať rôzne obchodné stratégie na základe dát, čo zvyšuje šance na úspech.

Rozširujúci sa trh pre vývojárov a odborníkov na UI:

S nárastom používania UI sa otvára mnoho príležitostí pre vývojárov a odborníkov v oblasti umelej inteligencie.

Okrem týchto výhod si každý nájde aj nejaké svoje, ktoré mu uľahčia prácu, minimalizujú chyby a zefektívnia procesy. Pokroku sa netreba báť, pretože tí, ktorí pôjdu s dobou, budú vo výhode. Všetko sa totiž zrýchľuje a človek už mnohokrát nestačí.

POZOR, GENERÁLNY PARDON POTRVÁ UŽ LEN DO KONCA AUGUSTA

Generálny pardon potrvá už len do konca augusta. Je to možnosť pre dlžníkov Sociálnej poisťovne, aby vyrovnali svoje záväzky a tak splnili podmienky pre odpustenie penále z dlhu. Ide o formu exekučnej amnestie, uplatňovanej voči dlžníkom Sociálnej poisťovne, a to od 1. februára 2023 do 31. augusta 2023. V tomto období Sociálna poisťovňa nepredpíše penále a odpustí povinnosť ich zaplatiť. Viazané je to na dlžné poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie pred 1. júlom 2022. Podmienkou je teda zaplatenie celej dlžnej sumy do konca augusta 2023 a predloženie chýbajúcich výkazov poistného za rozhodujúce obdobie.

Odvádzateľ poistného musí predložiť podklady, na základe ktorých sa zistí správna suma poistného a príspevkov v období do 30. júna 2022. V prípade zahraničnej SZČO ide o poskytnutie dokladov na posúdenie vzniku a zániku jej povinného sociálneho poistenia a určenie správnej výšky poistného.

V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa na dlžníka pozerá, ako na toho, kto nemá možnosť zapojiť sa do generálneho pardonu.

Ako postupuje Sociálna poisťovňa?

Prerušuje predpisovanie penále a proces vymáhania

O odložení vymáhania pohľadávok na penále, ktoré realizuje vo vlastnej réžii, už počas februára dotknutých klientov informovala. Na generálny pardon upozornila aj Slovenskú komoru exekútorov a informácie o generálnom pardone a možnom zániku vymáhaného penále dostali aj exekútori.

Vyzýva klientov, aby od februára aktualizovali svoje kontaktné údaje a dozvedeli sa o možnosti generálneho pardonu

Na neuhradený dlh či chýbajúci výkaz Sociálna poisťovňa dlžníkov adresne upozorňuje zasielaním SMS správ, resp. emailov, ako aj prostredníctvom eSlužieb Sociálnej poisťovne. Aj preto je potrebné mať vždy aktualizované kontaktné údaje.

Sociálna poisťovňa od marca 2023 pravidelne upozorňuje klientov

Sociálna poisťovňa upozorňuje klientov, ktorým môže generálny pardon pomôcť pri riešení ich záväzkov voči Sociálnej poisťovni. Tento krok vykonáva každý mesiac.

Zabezpečenie prvého hromadného oddlženia v apríli 2023

Pri dlžníkoch so všetkými potrebnými údajmi a ktorí dlžné poistné uhradili, sa celý proces odpustenia penále vykoná automaticky. Odovzdávatelia poistného dostávajú o uplatnení generálneho pardonu a o odpustení penále oznámenie listom alebo do e-schránky.

Ak ste dlžníkom a chcete využiť podmienky generálneho pardonu, máte čas už len do 31. augusta 2023. „Alikvotné“ odpúšťanie penálenie je možné, takže dlžník musí mať za rozhodujúce obdobie zaplatené celé dlžné poistné. Iba vtedy mu Sociálna poisťovňa môže odpustiť penále.

Ak už máte povolený splátkový kalendár, tak musíte vyrovnať všetky záväzky na poistnom za celé obdobie pred 1. júlom 2022, ktoré boli splatné do 31. januára 2023, a to najneskôr do 31. augusta 2023. Vtedy bude môcť byť v tejto situácii uplatnený generálny pardon na penále. Dlžné penále vám teda Sociálna poisťovňa ani nepredpíše a nemusíte ho ani uhradiť – splátkový kalendár bude ukončený (pôjde o zánik pohľadávky na penále zo zákona).

 

zdroj: Sociálna poisťovňa

 

O ČOM JE PODNIKANIE A PREČO ZAČAŤ S VLASTNOU FIRMOU

Podnikanie nie je pre každého a asi by to veľmi nefungovalo, keby bol každý podnikateľ a boss. Každá práca, každé povolanie a každé remeslo je dôležité. Aj celková nastavená hierarchia, pretože jedni sú závislí od druhých. No podnikanie je dôležitou súčasťou hospodárskeho ekosystému a môže priniesť mnoho výhod. Existuje veľa dôvodov, prečo by ste mohli zvážiť začatie vlastného podnikania, ak ste tak ešte neurobili.

Je to o nezávislosti a kontrole

Podnikanie vám umožňuje mať kontrolu nad svojou prácou, časom, rozhodnutiami a a nápadmi. Môžete si tak vytvoriť vlastnú víziu a smer pre váš podnik. A možnosti sú nekonečné.

Je to o finančnej príležitosti

Podnikanie môže viesť k finančnej nezávislosti, aj keď netreba čakať zázraky ihneď, pretože ku všetkému vedie nejaká cesta a úsilie. No keď si budujete úspešný podnik, máte potenciál zarábať viac peňazí ako v zamestnaní. A predať ho ďalej svojim potomkom.

Je to o raste a rozvoji

Ak máte správneho podnikavého ducha a víziu, váš podnik môže rásť a rozvíjať sa. Môžete sa rozširovať do nových trhov a segmentov, čo vám umožní dosahovať väčší vplyv. Expandovať a vytvárať pracovné miesta, byť konkurencieschopní a inšpiratívni.

Je to o kreativite a inováciách

Podnikatelia majú možnosť prejavovať svoju kreativitu a inovácie prostredníctvom nových produktov, služieb a riešení. Táto možnosť prináša vzrušenie a naplnenie. Nie všetko totiž môžete robiť ako zamestnanci. Niektoré zamerania a smery si jednoducho musíte vytvoriť sami.

Je to o výzvach a riešeniach

Podnikanie prináša rôzne výzvy, ktoré vás motivujú riešiť problémy a hľadať nové prístupy. To vám pomôže rásť ako osoba aj profesionál. To, ako sa naučíte riešiť problémy z vás môže urobiť silnejšieho a odolnejšieho človeka aj v súkromnom živote, čím sa stanete oporou a vzorom pre svojich blízkych.

Je to o prispôsobovaní si pracovného času

Ako podnikateľ si môžete flexibilne nastavovať svoj pracovný čas. To vám umožní lepšie zladený pracovný a súkromný život. Samozrejme, nesmie to skĺznuť do flákania sa, pretože sa to prejaví.

Je to o vlastnej identite

Podnikanie vám umožňuje budovať svoju vlastnú značku a identitu. Môžete sa stať známou osobnosťou vo vašej oblasti a získať si rešpekt. Vybudovať si vlastné meno firmy, mať vlastné logo, slogan, sociálne siete, webovú stránku, farby, marketing… .

Je to o nových príležitostiach

Rozširovanie podnikania môže viesť k novým príležitostiam a partnerstvám. Môžete tak spolupracovať s inými podnikateľmi a firmami. Ak ich zaujmete a ak svojím podnikaním zaujmú oni vás.

Je to o spoločenskom vplyve

Úspešné podnikanie môže mať pozitívny vplyv na spoločnosť. Môžete vytvárať pracovné miesta, prispievať k miestnej ekonomike a podporovať inovácie. Svojimi aktivitami môžete zo zabudnutých miest a obcí urobiť atraktívne a zaujímavé.

Je to o osobnostnom raste

Podnikanie prináša mnoho príležitostí na osobný rast a sebavyjadrenie. Musíte sa učiť novým zručnostiam, zvládať výzvy a získavať nové skúsenosti. A samozrejme sa vzdelávať.

Začatie a vedenie podniku však nie je ľahkou úlohou. Vyžaduje si to odhodlanie, prácu a ochotu podstupovať riziko. Dôležité je mať realistické očakávania, plánovanie a ochotu učiť sa zo svojich chýb. V konečnom dôsledku, rozhodnutie začať podnikať závisí od vašich cieľov, hodnôt a odvahy. Ak ste pripravení čeliť výzvam a investovať do svojho rastu, podnikanie môže byť ohromnou príležitosťou pre osobný, profesionálny a finančný úspech.

OCHRANA PRED PODVODMI S PENIAZMI A OSOBNÝMI ÚDAJMI VO FIRMÁCH: NA ČO SI DAŤ POZOR?

Všetko sa urýchľuje a digitalizuje, pretože si to vyžaduje dnešná doba. Je to pohodlné, pohotové, častokrát šetrnejšie a efektívnejšie, A keďže digitálna transformácia preniká do všetkých oblastí podnikania, stáva sa ochrana pred podvodmi s peniazmi a osobnými údajmi pre firmy nevyhnutnosťou. Každá doba totiž má aj svojich démonov a špekulantov, ktorí namiesto budovania niečoho vlastného radšej ohrozia snahu niekoho iného, či už z pomsty, princípu, obohatenia sa alebo získania cudzej identity a know how. Rastúca komplexnosť podnikových operácií so sebou teda prináša aj zvýšené riziká, ktorým by sme mali venovať pozornosť.

Typy známych podvodov:

 • Phishing a Pharming: Zlodeji sa snažia získať citlivé informácie tým, že vás zlákajú na falošné webové stránky alebo e-maily, ktoré vyzývajú na odhalenie osobných údajov.
 • Faktúrový podvod: Podvodníci môžu vytvárať falošné faktúry alebo žiadať o platby na neexistujúce účty, čím privádzajú firmy o peniaze.
 • CEO podvod: Tento sofistikovaný podvod zahŕňa falošnú komunikáciu od vrcholového riaditeľa alebo vedúcich pracovníkov, aby získali peniaze či informácie.

Zabezpečte svoju e-mailovú komunikáciu:

 • Overte si zdroj: Pred otvorením príloh alebo kliknutím na odkazy overte, že je e-mail skutočne od spoľahlivej osoby.
 • Dvojfázová autentifikácia: Zavádzajte dvojfaktorovú autentifikáciu pre prístup k citlivým informáciám a financiám.

Ochrana osobných údajov:

 • Zásady ochrany údajov: Uistite sa, že dodržiavate zákony týkajúce sa ochrany osobných údajov a máte jasné zásady pre ich zhromažďovanie a uchovávanie.
 • Školenie zamestnancov: Zaistite, že vaši zamestnanci sú oboznámení s dôležitosťou ochrany osobných údajov a poznajú postupy na ich zabezpečenie.

Monitorujte podozrivé aktivity:

 • Pravidelné kontroly: Regulérne kontrolujte účty, fakturáciu a transakcie, aby ste odhalili podozrivé aktivity.
 • Bezpečnostné softvéry: Využite moderné softvérové nástroje na detekciu a prevenciu podozrivých aktivít.

Zdieľanie informácií a včasné reakcie

 • Interná komunikácia: Zdieľajte informácie o nových typoch podvodov s tímom a vytvorte tak spoločnú obozretnosť. Je v záujme všetkých spolupracovníkov aj zamestnancov, aby nedošlo k narušeniu. Keďže aj oni sú súčasťou zhromaždených a uložených dát.
 • Rýchle reakcie: Ak máte podozrenie na podvod, rýchlo reagujte a informujte príslušné orgány.

V dobe rastúcej digitálnej hrozby sa ochrana pred podvodmi s peniazmi a osobnými údajmi stáva kľúčovým prvkom pre každú firmu. Prevencia a povedomie sú dôležité k minimalizácii rizík a udržaniu bezpečnosti vo vašom podnikaní. S týmto vedomím a opatrnosťou môžete ochrániť vaše financie a dôverné informácie pred úmyslami podvodníkov.