ŽIADOSTI O KOMPENZÁCIE VYSOKÝCH CIEN ENERGIÍ PRE FIRMY V ROKU 2023

Áno, už môžete žiadať o kompenzácie vysokých cien plynu a elektriny a to už za január 2023. Táto výzva je vyhlásená na prvý kvartál tohto roku. Aké sú však podmienky a kto môže o kompenzáciu žiadať?

Príjemcom dotácie môže byť firma alebo subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť a to bez ohľadu na jeho spôsob financovanie či právny status. Aj mikro, aj malé a stredné, aj veľké podniky. Takže bez rozdielu veľkosti firmy.

Kto však môže o kompenzáciu žiadať a aké podmienky musí spĺňať?

 •  nesmie voči nemu byť vedené konkurzné konanie; ani preňho nesmie byť zamietnutý návrh na konkurz pre nedostatok majetku
 •  nesmie mať zákaz prijímať dotácie, ani pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ
 •  nesmie sa proti nemu nárokovať na vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia komisie, kvôli neoprávnenosti pomoci
 •  nesmú sa naňho vzťahovať sankcie EÚ v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine
 •  nepatrí tu ani FO/nepodnikateľ, a to ani keď prenajíma svoju nehnuteľnosť ako obchodný priestor podnikateľovi
 •  o dotáciu nemôže žiadať ani správca bytového domu na energie za bytový dom. Iba ak by spĺňal podmienky tejto výzvy a bol by žiadateľom za svoju vlastnú spoločnosť
 •  nepatria tu taktiež firmy, ktoré nemali v príslušnom období odberné miesto pre odbere elektriny a plynu

VÝŠKA DOTÁCIE NA ENERGIE PRE FIRMY V ROKU 2023

Môžete získať 80 % z rozdielu medzi cenou za danú komoditu a ich zastropovanou cenou: 199 eur za 1 MWh pri elektrine, 99 eur za 1 MWh v prípade plynu.

Výpočet výšky dotácie na elektrinu:

Výška dotácie = spotreba v MWh x (priemerná cena za 1 MWh v EUR – 199) x 0,8

Výpočet výšky dotácie na plyn:

Výška dotácie = spotreba v MWh x (priemerná cena za 1 MWh v EUR – 99) x 0,8

Maximálna výška dotácie na firmu je 200 tisíc eur.

PRAVIDLÁ PODANIA ŽIADOSTI SÚ NASLEDOVNÉ

 •  úplná žiadosť a v nej pravdivé údaje
 •  podanie do uzavretia výzvy
 •  elektronické podanie a žiadosť overená kvalifikovaným elektronickým podpisom
 •  žiadosť podaná za každú prevádzku zvlášť

Formulár žiadosti o kompenzáciu je k dispozícii na Ústrednom portáli štátnej správy a podpísať ju musí každý štatutár, oprávnený konať v mene spoločnosti. Opravné žiadosti budú zaradené do nového posudzovania.

 

TERMÍNY PODANÍ

Za január 2023 – od 21.2.2023 do 30.6.2023

Za február 2023 – v priebehu marca do 30.6.2023

Za marec 2023 – v priebehu apríla do 30.6.2023

PÁR DÔLEŽITÝCH ČÍSEL V ROKU 2023 PRE PLATITEĽOV DPH A PRÁVNICKÉ OSOBY

V tomto článku sa v skratke povenujeme dôležitým číslam v podnikaní, takže platitelia DPH a právnické osoby zbystrite pozornosť.

Toto sú dôležité sadzby pre platiteľov DPH v roku 2023:

 • Základná sadba dane z pridanej hodnoty: 20%
 • Znížená sadba dane z pridanej hodnoty pri športe, vybraných potravinárskych produktoch, knihách, liekoch či gastro službách: 10%
 • Znížená sadba dane z pridanej hodnoty, uplatňovaná na dodanie stavby alebo jej časti, jej renováciu či prestavbu a to vrátane pozemku v rámci stavby štátom podporovaného nájomného bývania: 5%
 • Hranica obratu za predchádzajúci kalendárny rok pre povinnú registráciu za platiteľa dane z pridanej hodnoty: 49 790 eur.
 • Hodnota tovaru z internetového predaja v EÚ občanom a to vrátane digitálnych služieb za kalendárny rok, po dosiahnutí ktorej sa mení miesto dodania tovaru a digitálnych služieb a zdaniteľná osoba je povinná sa registrovať za platiteľa DPH v konkrétnych štátoch alebo má možnosť využiť systém OSS: 10 000 eur.
 • Hodnota tovaru bez dane mimo EÚ za kalendárny rok, pred ktorej dosiahnutím je zdaniteľná osoba povinná registrovať sa pre daň: 14 000 eur.
 • Hranica obratu za predchádzajúci kalendárny rok, do ktorej sa môže zmeniť zdaňovacie obdobie z kalendárneho mesiaca na kalendárny štvrťrok: 100 000 eur.
 • Hranica ceny dodaného tovaru alebo tovaru prevezeného do iného členského štátu a dodaného v rámci trojstranného obchodu za príslušný kalendárny štvrťrok, pri ktorej sa môže podávať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok: 50 000 eur.  

Dôležité sadzby pre právnické osoby v roku 2023:

 • 15% Sadba dane z príjmov právnických osôb, ktorých zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahli sumu 49 790 eur.
 • 21% Sadzba dane z príjmov právnických osôb, ktorých zdaniteľné príjmy presiahli vyššie uvedenú sumu.
 • 7% Sadzba dane zrážaná pri výplate podielu na výsledku podnikania tichému spoločníkovi v.o.s.; podielu spoločníka v.o.s. a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku, podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti, pri výplate podielu na zisku spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným.
 • 19% základná sadzba dne zrážkou a zároveň sadzba dane, posudzovaná pri výplate plnení na základe zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.
 • 35% sadzba dane zrážkou pri výplate plnení voči daňovníkovi z nespolupracujúcich krajín.
 • 5 000 eur Hranica vzniku povinnosti platenia preddavkov na daň z príjmov právnických osôb štvrťročne; vo výške štvrtiny poslednej známej daňovej povinnosti.
 • 16 600 Hranica vzniku povinnosti platenia preddavku za daň z príjmov PO mesačne – vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.

/zdroj: https://www.podnikajte.sk/dane/dolezite-cisla-v-podnikani-2023 /

ODVODY PRE ŽIVNOSTNÍKOV V ROKU 2023 A ĎALŠIE DÔLEŽITÉ ČÍSLA

Od januára 2023 sa menia sadzby a veličiny súvisiace s podnikaním fyzických aj právnických osôb. Zvyšujú sa minimálne odvody a SZČO za január Sociálnej poisťovni najneskôr do 8. februára uhradí 200,72 eura. Minimálne odvody tak pre SZČO narástli o 12,94 eur.

Minimálny a maximálny vymeriavací základ sa pre SZČO zvyšuje takto:

 • minimálny vymeriavací základ na 605,50e
 • maximálny vymeriavací základ na 8 477e

Sociálna poisťovňa na svojom webe uvádza: „Maximálne poistné pre povinné poistenie SZČO od 1. januára 2023 bude 2 810,11 eura. Minimálne poistné pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, bude od 1. januára 2023 vo výške 212,83 eura“

Ak máte ako SZČO aktivovanú e-schránku, Sociálna poisťovňa vám pošle informáciu o novej výške poistného.

Podľa Štatistického úradu SR stúpla priemerná hrubá mzda na Slovensku v roku 2021 medziročne o 6,8% – na 1 211 eur. A to je dôvodom zvyšovania minimálnych odvodov pre SZČO, pretože ich minimálny vymeriavací základ na platenie odvodov je naviazaný na vývoj priemernej hrubej mzdy zamestnancov.

Ďalšie dôležité čísla pre živnostníkov a SZČO v roku 2023

 • výška životného minima na plnoletú FO, 234,42 eur
 • výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka ročne 4 922,82 eur a 410,24 mesačne
 • maximálna suma základu dane pre nárok na plnú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, 21 754,18 eur
 • maximálna výška nezdaniteľnej časti základu dane na manžela alebo manželku, 4 500,86 eur
 • hranica sumy základu dane, nad ktorou je výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka nulová, 41 445,42 eur
 • maximálna suma základu dane pre získanie nároku na plnú nezdaniteľnú časť základu dane na manžela alebo manželku, 41 445,46 eur
 • hranica sumy základu dane, nad ktorou je výška nezdaniteľnej časti základu dane na manžela alebo manželku nulová, 59 448,90 eur
 • maximálna výška nezdaniteľnej časti základu dane na príspevky do III. piliera, 180,00 eur
 • maximálna výška daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky, 400 eur
 • maximálna výška poskytnutého úveru, z ktorého sa vychádza pri výpočte úrokov na účely uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky, 50 000 eur
 • maximálna výška daňového bonusu pre jedno vyživované dieťa vo veku do 18 rokov ročne, 1 680 eur
 • maximálna výška daňového bonusu (ročne) pre jedno vyživované dieťa vo veku od 18 rokov ročne, 600 eur
 • ustanovené percento základu dane, do výšky ktorého vzniká nárok na daňový bonus pri 1 dieťati 20%, pri 2 deťoch 27%, pri 3 deťoch 34%, pri 4 deťoch 41%, pri 5 deťoch 48%, pri 6 a viac deťoch 55%
 • 15% sadzba dane z príjmov fyzických osôb pre fyzické osoby s príjmami z  a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorých zdaniteľné príjmy neprevyšujú sumu 49 790,00 eur
 • 19% sadzba dane z príjmov fyzických osôb pre fyzické osoby s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorých základ dane nepresahuje sumu 41 445,46 eur a súčasne zdaniteľné príjmy daňovníka prekročia sumu 49 790,00 eur
 • 25% sadzba dane z príjmov fyzických osôb pre tie fyzické osoby, ktorých základ dane presahuje sumu 41 445,46 eur a súčasne zdaniteľné príjmy daňovníka prekročia sumu 49 790,00 eur
 • hranica pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov fyzických osôb štvrťročne, a to výške jednej štvrtiny poslednej známej daňovej povinnosti, 5 000 eur
 • hranica pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov fyzických osôb mesačne, a to výške jednej dvanástiny poslednej známej daňovej povinnosti, 16 600 eur
 • maximálna suma stravného, ktorú si môžu uznať ako daňový výdavok bez preukazovania výdavkov na stravovanie, 3,74 eur
 • 6,80 eur / 10,10 eur / 15,30 eur sadzby stravného pri tuzemských pracovných cestách v trvaní 5 – 12 hodín (6,80 eur), 12 – 18 hodín (10,10 eur), nad 18 hodín (15,30 eur)
 • základná náhrada za 1 km jazdy použitia jednostopových vozidiel a trojkoliek pri pracovných cestách, 0,063 eur
 • základná náhrada za 1 km jazdy použitia osobných cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, 0,227 eur
 • základná náhrada za 1 km jazdy použitia osobných cestných motorových vozidiel s prívesom pri pracovných cestách, 0,261 eur
 • sadzba paušálnych výdavkov pri príjmoch z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z použitia diela a umeleckého výkonu, 60%
 • maximálna hranica paušálnych výdavkov pri príjmoch z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z použitia diela a umeleckého výkonu, 20 000 eur
 • sadzba paušálnych výdavkov pri príjmoch z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, 25%
 • maximálna hranica paušálnych výdavkov pri príjmoch z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, 5 040 eur
 • minimálna výška sociálnych odvodov /mesačne/ živnostníkov a iných SZČO, 200,72 eur
 • minimálny vymeriavací základ /mesačne/ pre sociálne a zdravotné odvody živnostníkov a iných SZČO, 605,50 eur
 • maximálny vymeriavací základ /mesačne/ pre sociálne odvody živnostníkov a iných SZČO, 8 477 eur
 • maximálna výška sociálnych odvodov /mesačne/ živnostníkov a iných SZČO, 2 810,11 eur
 • 33,15% sadzba sociálnych odvodov z vymeriavacieho základu živnostníka a iných SZČO (4,4% nemocenské poistenie, 18% starobné poistenie, 6% invalidné poistenie, 4,75% rezervný fond solidarity)
 • minimálna výška zdravotných odvodov (mesačne) živnostníkov a iných SZČO, maximálna výška je bez obmedzenia, 84,77 eur
 • 14,00% sadzba zdravotných odvodov z vymeriavacieho základu živnostníka a iných SZČO
 • 7,00% sadzba zdravotných odvodov z vymeriavacieho základu živnostníka a iných SZČO so zdravotným postihnutím
 • 1,486 koeficient používaný pri výpočte vymeriavacieho základu na sociálne a zdravotné odvody u živnostníkov a iných SZČO
 • hranica zdaniteľných príjmov fyzickej osoby, do ktorých nevzniká povinnosť podať daňové priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2023 (v roku 2024), 2 461,41 eur
 • suma, do ktorej sa daň z príjmu fyzických osôb nevyrubí a neplatí, 17 eur

 

zdroj: https://www.podnikajte.sk/dane/dolezite-cisla-v-podnikani-2023

POZNAJTE ROZDIEL MEDZI FYZICKOU A PRÁVNICKOU OSOBOU

Kým začnete podnikať, rozmyslite si, či chcete podnikateľskú činnosť vykonávať ako fyzická alebo ako právnická osoba. Každá z týchto možností má totiž svoje výhody aj nevýhody.

Fyzickou osobou je každý človek ako jednotlivec. Spôsobilosť na práva a povinnosti má po narodení a spôsobilosť na právne úkony dovŕšením plnoletosti, k čomu môže dôjsť aj pred 18. rokom života a to napríklad pri uzavretí manželstva. S podnikaním je to však iné a plnoletosť pre získanie živnostenského oprávnenia začína spravidla dovŕšením 18 rokov.

Právnickou osobou je na konkrétny účel vytvorený subjekt. Môže ísť buď o podnikateľský subjekt, ale aj o nepodnikateľský subjekt, ako napríklad obec, nadácia … . Právnická osoba nadobúda spôsobilosť na práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony jej zápisom do príslušného registra.

Právnickou osobou môže byť:

 • združenie fyzických alebo právnických osôb – obchodné spoločnosti, občianske združenia
 • jednotky územnej samosprávy
 • účelové združenia majetku
 • iné subjekty – napr. banky

Právnická osoba je teda na rozdiel od fyzickej osoby podľa práva umelo vytvorená. A teda fyzická osoba sa narodí, právnická musí byť zriadená. Aj fyzická aj právnická osoba môže na území SR podnikať.

Akými formami môžu FO a PO podnikať?

Fyzická osoba môže na Slovensku podnikať ako SZČO:

 • živnosť, ktorú získa na základne živnostenského oprávnenia
 • slobodné povolanie, vykonávané inak ako na základe živnostenského oprávnenia
 • samostatne hospodáriaci roľník

Právnická osoba môže podnikať napr. ako:

 • obchodná spoločnosť – s.r.o. , verejná obchodná spoločnosť, akciová spoločnosť, komanditná spoločnosť
 • družstvo
 • nadnárodná spoločnosť

Živnosť je najčastejšie využívanou formou podnikania fyzickej osoby. Je to sústavná, samostatne vykonávaná činnosť, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosahovania zisku podľa podmienok stanovených živnostenským zákonom. Živnostenské oprávnenie vydáva živnostenský úrad. Pre jeho získanie je potrebná bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony, vek 18 rokov. Pri remeselnej alebo viazanej živnosti aj ďalšie podmienky – napr. vzdelanie, odborná prax … . Podnikať je možné odo dňa ohlásenia živnosti živnostenskému úradu.

Aj keď na Slovensku nemôže maloletá osoba samostatne podnikať, so súhlasom súdu ho môže zastupovať zákonný zástupca.

V prípade splnenia zákonných podmienok môže živnosť prevádzkovať aj právnická osoba. Podmienkou založenia s.r.o. je získanie živnostenského oprávnenia – povolenie živnostenského úradu na podnikanie. Podmienky prevádzkovania živnosti musí spĺňať štatutár s.r.o. a podmienku bezúhonnosti aj samotná s.r.o. Až po získaní živnostenského oprávnenia teda môže dôjsť k zápisu právnickej osoby do obchodného registra.

Právnická osoba, vykonávajúca remeselnú alebo viazanú živnosť, musí mať svojho zodpovedného zástupcu, ktorý musí spĺňať osobité podmienky či odbornú prax. Môže to byť konateľ či spoločník, nie však člen dozornej rady, ani iného kontrolného orgánu spoločnosti.

Každá živnosť je podnikaním no nie každé podnikanie je živnosťou. Týka sa to napríklad advokátov, športovcov … .

 

 

 

 

CORPORATE IDENTITY: Prečo je dôležité pracovať na firemnej identite

Ak sa pri svojom podnikaní zamýšľate nad pojmom firemná identita/corporate identity, tak sa nemusíte báť, že by ste pri založení virtuálneho sídla niečo pokazili. Najmä ak je táto adresa na strategickom mieste, blízko k centru, doprave, obchodom a službám.

Firemná identita je pre vytvorenie si obrazu o firme kľúčová. Ide o všetky dizajnové a vizuálne prvky, ako logo, slogan, písmo, farby, sociálne siete, reklamné predmety… . Skrátka o dobrý alebo zlý imidž firmy.

Jednou časťou firemnej identity je spomínaná dizajnová stránka, druhú tvorí celková firemná osobnosť – filozofia a hodnoty spoločnosti, komunikácia a marketing. Ak si dáte na firemnej identite záležať, vytvoríte tak jedinečnú, nezameniteľnú značku, ktorá bude zapamätateľná. Treba ju budovať od začiatku a udržať si svoj štandard. Značka sa tak odlíši od konkurencie a efektívnejšia bude aj komunikácia so zákazníkmi, klientmi, odberateľmi, dodávateľmi, ale aj s investormi a sponzormi.

K firemnej identite patrí:

 • osobnosť a kultúra firmy – vízie, ciele, plány, komunikácia so zamestnancami a zákazníkmi
 • dizajn – logo, webstránka, sociálne siete, obaly a samotný produkt, uniformy, polepy, nápisy, automobily, no aj vzhľad kancelárie a firemných priestorov

Cieľom corporate identity je dosiahnuť jedinečnosť, zapamätateľnosť a svojský charakter, ktorým sa odlíšite od konkurencie. Preto to musí fungovať ako celok a všetko byť dôsledne naplánované.

Mnohokrát sa podceňuje dizajn manuál, pretože sa jeho účinok prejaví až dlhodobejšie. Treba si však uvedomiť, že značka sa nevybuduje za jeden večer. Chce to čas. Čas potrebný na neustály rozvoj spoločnosti a jej rast.

Dizajn manuál zabezpečuje konzistentnú vizuálnu komunikáciu a zapamätateľnosť u zákazníkov. Ide o pravidlá pre používanie loga, farieb, písma a ďalšie alternatívy loga. Definujú sa v ňom firemné farby, písmo, propagačné materiály – vizitky, obálky, hlavičky, katalógy, brožúry… . Všetko to však závisí od zadefinovania cieľovej skupiny.

Výsledkom by mala byť konkurenčná výhoda. 

DROPSHIPPING: PREDÁVAJTE ONLINE BEZ VLASTNÝCH SKLADOVÝCH PRIESTOROV

Mnohí ste sa určite na internete stretli s pojmom dropshipping. Čo to však je a ako vám môže pomôcť pri obchodovaní, vám vysvetlíme v tomto článku, pretože ide o zaujímavý spôsob, ako sa uchytiť pri predaji produktov online.

Najjednoduchšia definícia je, že ide o online predaj produktov prostredníctvom eshopu, pomocou externého skladu. To znamená, že s tovarom neprichádzate do kontaktu a objednávka ide zo skladu od dodávateľa priamo k zákazníkom. Obchodník je tým pádom oslobodený od vlastnenia skladov, s čím súvisia mnohé ušetrené výdavky a tovar taktiež netreba kupovať dopredu.

Výhoda dropshippingu je v menšej počiatočnej investícii, ak sa rozhodnete podnikať online. Za tovar platíte až keď ho bude mať zákazník v rukách. Na začiatok vám teda stačí iba vymyslieť si názov, vytvoriť eshop, vybaviť potrebné povolenia, zmluvné podmienky a starať sa o marketing. Váš biznis z pohodlia domova sa tým môže začať a pracovať môžete nech ste kdekoľvek. Nezabudnite však na komunikáciu so zákazníkmi.

Vďaka tomu, že nepotrebujete tovar naskladňovať, si môžete dovoliť oveľa pestrejšiu ponuku produktov a nie ste limitovaní ani veľkosťou skladových priestorov. Zazmluvníte si viacero dodávateľov.

Dropshipping však má aj svoje nevýhody:

 • nižšie marže
 • možný nedostatok tovaru, pretože dodávatelia spolupracujú s mnohými takýmito eshopmi a produkt sa môže vypredať
 • sledovanie dostupnosti tovaru a nahadzovanie aktualizácií ponuky
 • v prípade nepríjemností s dostupnosťou, alebo nedodaním tovaru to musíte svojim zákazníkom vysvetľovať vy
 • zodpovedáte za kvalitu, reklamácie či poškodenia tovaru
 • nemôžete ovplyvniť obsah a balenie, na zásielke nebude vaše logo – to však môžete vyriešiť s dobrým dodávateľom
 • doba dodania môže trvať dlhšie a v prípade vašej garancie doby dodania tovaru môže byť problém
 • treba si dávať pozor na poplatky a poštovné

Aj na tieto nedostatky treba myslieť pri podpisovaní zmluvy s dodávateľmi.

Pri tomto druhu podnikania vstúpite do vôd veľkej konkurencie a reklamného smogu. Musíte dbať o reklamu, marketingový plán, komunikáciu so zákazníkmi a vytvoriť si kvalitný eshop.

Vyberte si kvalitného poskytovateľa dropshippingu, pretože na tom bude stáť váš úspech. Nájdite si poskytovateľa, ktorý predáva vlastné zásoby a nie je iba prostredníkom. Môžete si taktiež vybrať z ponuky dropshippingových obchodov na kľúč a vy sa zameriate už na propagáciu. Dodávateľa si vyberte tak, aby to bol špecialista v danej oblasti a aby tovar zákazníkom prišiel v dobrom stave a požadovanej kvalite. Ak nájdete dodávateľa so širokým sortimentom, tak výhodou bude, že nebudete musieť komunikovať s viacerými rôznymi dodávateľmi. Z katalógu si iba vyberiete, aký tovar by ste chceli predávať a na čo bude váš eshop zameraný. Radíme však nerobiť si eshop s veľmi veľkým záberom, ale radšej sa zamerať na niečo konkrétnejšie. Ľahšie si tak nájdete miesto na trhu.

U dodávateľa si skontrolujte, či je možné nakupovať už od jedného kusu, alebo má stanovený minimálny odber, aby bola zároveň výhodná aj cena.

Ak sa rozhodnete expandovať aj do zahraničia, vyberte si dodávateľa, ktorý nebude mať problém dodať tovar kamkoľvek. Môžete tak konkurovať aj zahraničným obchodom.

Kvalitný dropshipper by vám mal ponúknuť viacero možností platobných metód.

Dropshipping je teda jednoduchý biznis – na spustenie, aj na prevádzkovanie. Nájdite si vhodného dodávateľa a dôkladne sa oboznámte s jeho podmienkami a poplatkami. Nie všetci dropshipperi sú výhodní a kvalitní, takže si dajte záležať na výbere.

 

 

 

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO vs. DAŇOVÁ EVIDENCIA

Čo je pre fyzické osoby, ktoré sa rozhodli uplatniť skutočné daňové výdavky, vhodnejšie? Daňová evidencia či jednoduché účtovníctvo?

Fyzická osoba ma na výber, ako bude uplatňovať skutočné preukázateľné výdavky – na základe vedenia jednoduchého účtovníctva, na základe podvojného účtovníctva, daňovou evidenciou, alebo paušálnymi výdavkami/percentom z príjmov. Paušálne výdavky využívajú hlavne živnostníci, ako jednoduchý spôsob výpočtu daňovej povinnosti.

Podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri majú povinnosť viesť jednoduché účtovníctvo, ak osobitý predpis nestanovuje inak. Za splnenia zákonných podmienok totiž môžu fyzické osoby/podnikatelia viesť aj daňovú evidenciu a uplatňovať paušálne výdavky.

Daňovú evidenciu môžu viesť fyzické osoby s príjmom z podnikania, z inej samostatne zárobkovej činnosti, z prenájmu, z umeleckého výkonu či použitia diela. Všetci títo však môžu účtovať aj v jednoduchom účtovníctve. V prípade príjmov z prenájmu, umeleckého výkonu či použitia diela nie je potrebné dodržiavať všetky ustanovenia zákona o účtovníctve. V jednoduchom účtovníctve môžu účtovať napríklad aj občianske združenia či cirkvi.

Daňová evidencia sú záznamy o príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede, vrátane prijatých dokladov spĺňajúcich náležitosti účtovných dokladov; o hmotnom aj nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku; o zásobách, pohľadávkach, záväzkoch.

Nie je zákonom stanovené, akú formu má mať daňová evidencia, takže to môže byť aj excelová tabuľka, alebo účtovný softvér. Nepoužíva sa ako príloha k daňovému priznaniu ale do daňového priznania sa iba vpisujú údaje z nej. Daňovníci, využívajúci daňovú evidenciu, nie sú účtovnou jednotkou a nemusia napríklad zostavovať účtovnú závierku či zhotovovať účtovné výkazy.

V prípade, že sa daňovník rozhodne pre jednoduché účtovníctvo, stáva sa účtovnou jednotkou a vzťahuje sa naňho aj zákon o účtovníctve. Účtuje v peňažnom denníku, knihe pohľadávok, knihe záväzkov a pomocných knihách, ak sú potrebné. Na vedenie jednoduchého účtovníctva sú určené účtovné softvéry a daňovník je povinný podať účtovnú závierku a to osobite, nie ako súčasť daňového priznania. Podávajú sa však v rovnakom termíne. Závierka je tvorená výkazom o príjmoch a výdavkoch a výkazom o majetku a záväzkoch.

Výhodou daňovej evidencie je nižšia náročnosť vedenia daňovej evidencie a fyzická osoba nie je považovaná za účtovnú jednotku. Nemusí tak podávať účtovnú závierku, vykonávať inventarizáciu a mnohé ďalšie povinnosti. Nevýhodou je však možná potreba účtovníka a vedenie evidencie pohľadávok, zásob, majetku … .

Výhodu jednoduchého účtovníctva je lepší prehľad o príjmoch a výdavkoch. Je často podmienkou pri žiadaní príspevkov a dotácií a fyzická osoba si môže znížiť základ dane o zákonné rezervy. Nevýhodou je potreba účtovníka a fyzická osoba je v tomto prípade považovaná za účtovnú jednotku. Má povinnosť účtovnej závierky a mnohé ďalšie povinnosti v súvislosti s vedením účtovníctva. Môžu jej byť uložené sankcie za nedodržiavanie zákona o účtovníctve.

VIRTUÁLNE SÍDLO NIE JE NEKALÁ ČINNOSŤ, ANI SCHRÁNKOVÁ FIRMA

Virtuálne sídlo je v podstate prenájom adresy s poštovou schránkou pre oficiálne sídlo. Využívajú ho živnostníci, jednoosobové spoločnosti, neziskové organizácie, ale aj väčšie obchodné firmy ako alternatívu k vlastnej fyzickej kancelárii či sídlu doma. Ideálne riešenie pre toho, kto nepotrebuje vlastný priestor. Každopádne, nejedná sa o žiadnu nelegálnu činnosť.

Mnohí si myslia, že virtuálne sídlo a schránková firma je jedno a to isté a hneď im v hlave víria negatívne myšlienky o podozrivých nekalých aktivitách. Medzi týmito dvoma pojmami je však obrovský rozdiel. Kým virtuálne sídlo je služba prenajímania oficiálneho sídla subjektom na Slovensku, je schránková firma zásterkou skutočného majiteľa a ide iba o bieleho koňa v cudzine.

Takže, virtuálne sídlo je legálnym a obľúbeným riešením pre firmy, živnostníkov, občianske združenia a ostatné subjekty, ktoré potrebujú mať oficiálnu adresu či už kvôli registrom alebo na komunikáciu s klientmi, zákazníkmi, úradmi.

A nie je to iba o zapísaní sídla. Súvisia s tým aj mnohé spojené služby, ako preberanie a evidencia pošty, jej notifikácia a skenovanie a ďalší administratívny servis.

Akú sú teda najväčšie výhody virtuálneho sídla?

V prvom rade je to úspora peňazí pre tých, ktorí nepotrebujú vlastné priestory a prenajímať si drahé kancelárie. Navyše, mnohé virtuálne sídla, ako aj to naše, ponúkajú zaujímavú adresu, blízko centra mesta, mestského úradu, pošty, vlakovej či autobusovej stanice.

Druhou podstatnou výhodou sú už vyššie spomínané služby spojené s administratívou, preberaním pošty a informáciami o jej doručení. Virtuálne sídlo totiž preberá aj doporučenú poštu, určenú len do vlastných rúk.

 

V prípade záujmu vám radi ponúkneme naše služby. Ubezpečujeme vás, že na našej adrese nesídlia žiadne podozrivé firmy, ani biele kone, ani rizikoví klienti. Navyše, priestory sú výhradne v našom vlastníctve.

KONČIACA PLATNOSŤ CERTIFIKÁTOV A VÝMENA OBČIANSKEHO PREUKAZU: POČKAJTE SI NA TEN BIOMETRICKÝ

Využívate elektronický podpis? Tak to by ste si mali skontrolovať platnosť svojho občianskeho preukazu. Môže sa totiž stať, že od nového roka nebudete mať platné certifikáty a to aj vtedy, keď máte preukaz ešte platný. Týka sa to dokladov vydaných pred 20. júnom 2021, pretože majú staršie čipy, ktoré nebudú fungovať. Takže ak chcete elektronický podpis využívať, musíte mať nahraté nové certifikáty potrebné na kvalifikovaný elektronický podpis.

Občiansky preukaz ostane aj naďalej platný, môžete ho naďalej používať ako doklad totožnosti, aj sa ním prihlasovať na portáloch verejnej správy či do svojej elektronickej schránky na slovensko.sk. Nebude však možné sa podpisovať.

Dobrou správou je, že výmena preukazu bude bezplatná. Predtým sa totiž za výmenu platilo 4,50 eur. To však toho roku zrušila novela zákona o správnych poplatkoch. Urýchlené vydanie do dvoch dní však spoplatnené bude a to 20 eurami.

Nový doklad si musíte vybaviť osobne na oddelení dokladov. O nové certifikáty môžete následne požiadať taktiež osobne, pri prevzatí nového občianskeho preukazu, alebo online prostredníctvom eID klient. Budete mať novoaktivovaný BOK, KEP PIN aj KEP PUK.

Ak budete žiadať certifikáty online, musíte zadať nový BOK, ktorý ste uviedli pri žiadosti o občiansky preukaz. Kompletný návod nájdete v príručke aplikácie eID, dostupnej na stránke eidas.minv.sk. Môžete si tam skontrolovať aj platnosť aktuálnych certifikátov.

Ministerstvo v tlačovej správe vyzýva občanov, aby s výmenou počkali do decembra, pretože je v pláne vydávanie biometrických bezkontaktných občianskych preukazov. Takže pri výmene OP z dôvodu neplatných certifikátov by sme mohli získať už rovno doklad s biometrickými údajmi. Ten musí v zmysle európskeho práva mať do roku 2031 každý občan SR. Novinkou bude spracovanie, odtlačky prstov či nové bezpečnostné prvky, chrániace doklad pred zneužitím v prípade straty či odcudzenia.

KU DŇU POČÍTAČOVEJ BEZPEČNOSTI: Pozor na online platby kartou

Dnes je Deň počítačovej bezpečnosti, s čím samozrejme súvisia aj online nákupy kartou. A každým rokom viac, pretože pribúda počet ľudí, uprednostňujúcich nakupovanie cez internet. Lákadlom sú všelijaké výpredaje, akcie či zľavové kódy. Tu si však treba dávať pozor, či ide o bezpečný a spoľahlivý eshop a taktiež na možnosti platby a doručenia. V prvom rade si treba všímať, či daná stránka začína http, alebo https.

Nakupovanie kartou online je rýchle, pohodlné a šetrí náklady spojené s jazdením po obchodoch. Platiť sa dá všetkými kartami, ktoré majú na magnetickom páse na zadnej strane CVV alebo CVC kód. Pri platbe od vás žiadajú tri údaje – číslo karty, platnosť karty a validačný trojmiestny CVC/CVV kód. Pri platbách kartou je dobré mať zriadené SMS notifikácie, ktoré vás upozornia o každej platbe. Taktiež rozumné limity na karte.

Ak platíte kartou online, je dobré dodržiavať pár dôležitých pravidiel, aby nedošlo k zneužitiu:

 • predtým, než zadáte svoje údaje, si overte riadok s adresou
 • nevyplňujte nič na stránke, ktorá nezačína https.
 • nastavte si v internet bankingu zabezpečenie platieb kartou 3D secure
 • nastavte si denný alebo týždenný limit pre platenie kartou online
 • kartu si môžete pred nákupom na internete odblokovať a po nákupe zablokovať pre možnosť platenia online
 • využívajte SMS alebo mailové notifikácie o uskutočnených platbách

Dôveryhodnosť každého e-shopu súvisí s jeho obchodnými podmienkami a možnosťami vrátenia tovaru. Právo na vrátenie tovaru kúpeného online totiž máte 14 dní bez udania dôvodu a každý internetový obchod musí mať zverejnené obchodné podmienky. Ak tovar nie je možné vrátiť alebo je to komplikované, môže ísť o podvodnú stránku a radšej sa jej vyhnite. To, že nejaká stránka dobre vyzerá a je pekne spracovaná neznamená, že je aj dôveryhodná.

Najbezpečnejšie je namiesto debetnej karty platiť kreditnou. Sú častokrát opatrené zárukou v prípade podvodu, ak by chcel niekto zneužiť vaše údaje. Plaťte cez zabezpečené platobné brány, alebo priamo cez internet banking vašej banky. Ak sa pripájate na wifi, tak nikdy nie na otvorenú sieť bez hesla. Vaše údaje by sa mohli dostať do nesprávnych rúk. Ak nemáte k dispozícii bezpečnú wifi, radšej sa pripojte cez data operátora.

Ak sa vám ale stane, že niekto vaše údaje zneužije a zmiznú vám z účtu peniaze, okamžite informujte banku. Spíšu s vami reklamáciu, na základe banka ďalej koná. Skvelou vecou je poistenie platobnej karty, pretože nekryje iba krádež alebo stratu karty, ale aj škodu v online svete. Ak sa vám nepodarí vybaviť reklamáciu, poisťovňa vám vyplatí plnenie podľa dohodnutých podmienok. Takéto poistenie je pomocou aj pri zneužití elektronických platieb.

Je dôležité, aby ste svoje údaje a piny nikdy neposielali inej osobe. Ani banka to od vás nikdy nebude chcieť, preto na tieto podvodné výzvy nereagujte a nič neposielajte ani nevypisujte. Pri strate alebo krádeži karty, je karta zabezpečená ochranným limitom a aj keď sa zlodejovi podarí uskutočniť pár platieb, budete o tom v prípade notifikácii vedieť. Navyše, ak karta zaznamená viac po sebe nasledujúcich platieb pod 20 eur, bude požadovať zadanie PIN.

Na záver zdôrazníme, že ak pri nákupe zadávate údaje – číslo karty, expiráciu a CVV kód, robte to do špeciálnych koloniek. Nikdy to neposielajte v žiadnom maile len tak.