Entries by bloger

HOME OFFICE: PRÁVA A POVINNOSTI ZAMESTNANCA A ZAMESTNÁVATEĽA

Jedným z opatrení v súvislosti s obmedzeniami ochorenia COVID-19 je toľkokrát spomínaný home office. Ten však taktiež podlieha legislatívnej úprave a povinnostiam. Home office je práca, ktorá sa nevykonáva priamo na pracovisku u zamestnávateľa, ale z iného dohodnutého miesta, najčastejšie z domu – z miesta bydliska zamestnanca. Zákon v tejto súvislosti pozná pojem domácka práca. […]

O INVESTOVANÍ: NECHAJTE VAŠE PENIAZE ZAROBIŤ PENIAZE

Slováci sú stále málo finančne gramotní a príliš opatrní, čo aj vo vzťahu k inflácii a investičným možnostiam hrá výrazne proti nim. Treba však ísť s dobou a využívať jej možnosti, privilégia a informácie a to nie iba zo sveta vedy, techniky, elektroniky, módy, umenia, cestovania, ale aj v oblasti financií a investovania. Keďže je […]

ZMENY PRI UVEDENÍ PRIESTOROV DO PREVÁDZKY A DVOJAKÝ METER

Ako je to s uvedením priestorov do prevádzky? Stručne sa pozrieme na zmeny, ktoré priniesol 21. júl 2020. Do 20. júla tohto roku mali všetci podnikatelia povinnosť získať povolenie od hygieny na otvorenie prevádzky. Čiže, nech podnikateľ vykonával vo svojich priestoroch činnosť akéhokoľvek charakteru, bol povinný pred začatím svojej činnosti požiadať regionálny úrad verejného zdravotníctva […]

MINIMÁLNE ODVODY PRE ŽIVNOSTNÍKOV V ROKU 2021

Výška odvodov sa od 1. januára 2021 narastie. V porovnaní s minulým rokom sa minimálny vymeriavací základ zvýši o 39,50 eur, s čím tento nárast do Sociálnej poisťovne, aj do zdravotnej poisťovne súvisí. Minimálny vymeriavací základ pre odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne je 50% priemernej mesačnej mzdy na Slovensku za kalendárny rok, predchádzajúci dva […]

RODIČOVSKÉ PEŇAŽNÉ DÁVKY V ROKU 2021

Na aké peňažné dávky máte ako rodičia nárok? V súvislosti o akú dávku ide, ju vypláca buď Sociálna poisťovňa, zamestnávateľ, či Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Výšku týchto dávok môže ovplyvniť zmena výšky životného minima, alebo dosahovanie príjmu. Materskú oprávnenej osobe vypláca Sociálna poisťovňa matke dieťaťa inému poistencovi ustanovenom zákonom osobe starajúcej sa o […]

ČO JE TO RODINNÉ PODNIKANIE A TYPY RODINNÝCH FIRIEM

Na pojem „rodinný podnik“ neexistuje presná a jednotná definícia, no charakter rodinného podniku majú mnohé významné firmy. Typické pre rodinné firmy je spojenie súkromného života s tým pracovným, čo môže ovplyvňovať jak chod firmy, tak aj rodinné vzťahy. A to buď pozitívne, alebo negatívne. Znakov rodinnej firmy je mnoho a od ostatných firiem sa odlišujú […]

POSTUP PRI ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI V ROKU 2021

Živnosť je podnikanie na základe živnostenského oprávnenia, upravené zákonom č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní. Ide o sústavnú samostatnú činnosť pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosahovania zisku, alebo za účelom dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu. Je možné prevádzkovať živnosť voľnú, viazanú, alebo remeselnú. Na voľnú živnosť treba mať minimálne 18. rokov, byť […]

ROK 2021 A ZALOŽENIE S.R.O.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je právnickou osobou a je jednou z foriem kapitálových obchodných spoločností. Zo zákona ju môže založiť jedna, alebo maximálne 50 spoločníkov – fyzických, alebo právnických osôb. S.r.o.  môže byť založené buď na podnikateľskú činnosť, alebo aj na inú činnosť, ktorú zákon nezakazuje. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným má svoju postupnosť: – […]

POJEM „MIKRODAŇOVNÍK“ A DANE V ROKU 2021

Od 1. januára 2021 po splnení konkrétnych podmienok bude možné získať štatút mikrodaňovníka, pre ktorého bude od začiatku nového roka platiť 15% sadzba dane. Táto sadzba sa však bude týkať aj ostatných právnických a fyzických osôb s príjmom do výšky 49 790 eur. Podľa zákona o dani z príjmov je mikrodaňovníkom fyzická a právnická osoba, […]

OČR A ZMENY V ROKU 2021

Tento rok prinesie viacero legislatívnych zmien. Od apríla sa napríklad predlžuje maximálna doba ošetrovného na 14 kalendárnych dní a zavádza sa aj tzv. dlhodobé ošetrovné. Podmienky nároku, trvanie ošetrovného, aj jeho výšku upravuje zákon o sociálnom poistení. Dôležitou zmenou je teda zavedenie dlhodobého ošetrovného a predlženie OČR. K zmene podmienok nároku na ošetrovné dôjde od […]